Ład korporacyjny

System kontroli sprawozdań finansowych

Kontrola wewnętrzna w Banku

W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który dostosowany jest do charakteru oraz profilu ryzyka i skali działalności Banku. Nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza, natomiast Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia sprawne działanie tego systemu.

System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w ramach systemu zarządzania. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny. Poza kontrolą instytucjonalną pełnioną przez komórkę audytu wewnętrznego drugim elementem kontroli jest kontrola funkcjonalna realizowana na wszystkich szczeblach organizacyjnych Banku, sprawowana przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych.

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określają wewnętrzne akty normatywne Banku. System kontroli wewnętrznej dotyczy wszystkich procesów zachodzących w Banku w tym również procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

System kontroli wewnętrznej sprawozdań finansowych prowadzony jest:

  • na etapie tworzenia regulacji wewnętrznych opisujących procesy zachodzące w ramach obsługi działalności operacyjnej Banku – ich zgodności z regulacjami z zakresu rachunkowości – szczególnie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i Ustawą o rachunkowości. Wewnętrzne regulacje z zakresu rachunkowości podlegają cyklicznym weryfikacjom na okoliczność badania ryzyka zgodności,
  • na etapie pracy bieżącej gdzie zapisy w księgach Banku weryfikowane są zgodnie z zasadami kontroli funkcjonalnej,
  • w komórkach organizacyjnych, niezależnych od komórek realizujących pracę operacyjną, gdzie podlegają kontroli zapisy w księgach zgodnie z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi zarządzania księgą główną Banku,
  • na etapie generowania danych do sprawozdań poprzez algorytmy walidujące dane w informatycznych systemach wspierających proces przygotowania sprawozdań,
  • w komórkach organizacyjnych przygotowujących sprawozdania finansowe poprzez weryfikację spójności i integralności prezentowanych danych.