Podsumowanie 2015 roku

List Prezesa Zarządu IX Kadencji

str7_podpis.jpg

Za nami szczególny 2015 rok, gdyż przypadła na niego 25 już rocznica utworzenia Banku Pocztowego. Przez te dwadzieścia pięć lat przeszliśmy drogę od instytucji czysto rozliczeniowej do banku aspirującego do pozycji wiodącego banku detalicznego dla klientów z Polski regionalnej i intensywnie przygotowującego ofertę dla klienta mobilnego. Duży wkład w te zmiany miały osiągnięcia z ubiegłego roku.

Jednocześnie był to dla polskiego sektora bankowego niełatwy rok, obfitujący w szereg zdarzeń mających istotny wpływ na wyniki osiągnięte przez banki. Obok rekordowo niskich stóp procentowych, wpływających negatywnie na poziom dochodów odsetkowych i ustawowej obniżki opłat z tytułu transakcji kartowych, banki zapłaciły wyższą składkę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także poniosły koszty utworzenia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

W kwietniu 2015 roku Bank przyjął nową strategię, opartą o trzy kluczowe dla naszego rozwoju elementy – prostotę, bezpieczeństwo oraz atrakcyjną cenę naszych usług. Oznacza to świadomą koncentrację na obsłudze klientów detalicznych oraz specjalizację w najprostszej na rynku ofercie usług oferowanych klientom za dobrą cenę. Jednocześnie zakładamy dalszą integrację z Pocztą Polską, zwłaszcza w obszarze produktów oraz sieci sprzedaży.

W 2015 roku Grupa Banku Pocztowego wypracowała 34 mln zł wyniku netto. Dochody ogółem wyniosły 328 mln zł. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 6,9%, czyli był nieco wyższy niż dla całego sektora bankowego. Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej uwarunkowania zewnętrzne jest to bardzo dobry rezultat.

Tym bardziej cieszy że, mimo tych szczególnie wymagających uwarunkowań zewnętrznych, w wielu obszarach Bank Pocztowy może pochwalić się osiągnięciami.

Powodem do satysfakcji jest dalszy wzrost liczby osób i firm korzystających z naszych usług. Liczba klientów, którzy zaufali Bankowi Pocztowemu wzrosła do blisko 1,5 miliona. W grudniu 2015 roku należności kredytowe ogółem Grupy Banku Pocztowego wyniosły 5,5 mld zł, a zobowiązania z tytułu depozytów ogółem 5,7 mld zł. W efekcie uproszczenia oferty oraz ciągłego ulepszania procesów możemy się pochwalić rekordową w historii sprzedażą kredytów gotówkowych w ciągu 12 miesięcy, która przekroczyła 1 mld zł. Osiągnęliśmy przy tym 20% dynamiką przyrostu należności z tego tytułu, do najwyższego w naszej historii poziomu łącznie ponad 2 mld zł.

Co również ważne, Bank Pocztowy w 2015 roku prezentował lepszą niż rynkowa jakość portfela kredytowego, a także marżę odsetkową na poziomie 3,6% (przy średniej marży 2,3% zanotowanej dla całego sektora). To szczególnie ważne, gdyż dla Banku Pocztowego to kluczowy wskaźnik, decydujący o przyszłej wartości i rentowności Banku.

Do innych istotnych wydarzeń 2015 roku należy zaliczyć działania podejmowane na rzecz wprowadzenia akcji Banku do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Mimo odłożenia procesu z uwagi na niekorzystne warunki rynkowe warto zanotować, że potencjalni inwestorzy instytucjonalni pozytywnie ocenili model biznesowy oraz stabilne wyniki osiągane w ostatnich latach przez nasz Bank. Stanowi to dobry prognostyk na przyszłość. Jednocześnie we wrześniu 2015 roku akcjonariusze Banku podjęli ważną decyzję o dokapitalizowaniu go kwotą 60 mln zł w drodze emisji prywatnej. Oba nasi akcjonariusze objęli nowe akcje, zachowując dotychczasowe udziały w strukturze naszego akcjonariatu. Uzyskane tą drogą środki przyczyniły się do wzrostu współczynnika wypłacalności, a także pozwolą Bankowi na dynamiczny rozwój w perspektywie najbliższego okresu.

W 2015 roku zainicjowaliśmy także pracę nad jednym z kluczowych z perspektywy długofalowego rozwoju projektów Banku. Myślę o nowej marce EnveloBank, którą wprowadzimy na rynek już w 2016 roku. To koncepcja everyday banku, który zaspokaja nie tylko potrzeby finansowe klientów, ale również inne, związane z ich licznymi obowiązkami życia codziennego. To będzie coś znacznie więcej niż bankowość mobilna i jednocześnie pierwszy krok Banku Pocztowego do stworzenia wyjątkowego ekosystemu partnerów i usług dodanych do naszej oferty produktów bankowych.

Jestem przekonany, że w szybko zmieniającym się świecie EnveloBank przyczyni się do pozytywnej zmiany kultury Banku, pozwoli nam pozyskać młodych klientów, a także zapewni źródło dalszego rozwoju i wzrostu wartości dla naszych interesariuszy.

To niebawem. Tymczasem już dziś serdecznie zapraszam do zapoznania się z wynikami Grupy Banku Pocztowego osiągniętymi w 2015 roku.

Z wyrazami szacunku

podpis_m.jpg

Szymon Midera
Prezes Zarządu IX Kadencji