Działalność Grupy

Rynek kapitałowy

516,8 mld zł
wartości spółek
krajowych na GPW
- 12,6% r/r

Rynek akcji (rynek główny GPW i ASO – rynek NewConnect)

Rok 2015 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakończył się zniżkami głównych indeksów (WIG i WIG20), przy czym WIG20 zaliczył spadek trzeci rok z rzędu, a po raz pierwszy od 2009 roku złamał psychologiczną barierę 2000 pkt. Otwarcie roku na światowych parkietach przebiegało optymistycznie wskutek zapowiedzi, a następnie faktycznego uruchomienia programu skupu obligacji skarbowych ze strony Europejskiego Banku Centralnego w warunkach najniższych od 2009 roku cen ropy naftowej. Wkrótce wsparciem dla pozytywnych nastrojów globalnych stał się również sam wzrost cen ropy naftowej, wywołany pozytywnymi prognozami popytu oraz zakłóceniami w produkcji oraz eksporcie surowca m.in. z Libii i Iraku. W maju nadzieje na stabilizację sytuacji na rynku ropy naftowej były wysokie. Na fali globalnego sentymentu risk-on do czerwca 2015 roku chiński indeks Shanghai Composite (SCI) zyskał 60% od początku roku, osiągając poziom najwyższy od 7 lat. Wówczas na rynkach pojawiły się ostrzeżenia, jakoby zwyżka SCI była bańką, skazaną na pęknięcie w nieodległej przyszłości. W maju nastąpiło załamanie kwietniowej koniunktury na rynkach akcji krajów rozwiniętych, a w ślad za nimi także polskich akcji. W czerwcu przecenę na światowych rynkach akcji pogłębiła dramatyczna korekta na rynku chińskim; rynki europejskie, w tym rynek polski, dodatkowo dotknęła kwestia zbliżającego się terminu spłaty zobowiązania Grecji wobec MFW i kolejnych niepowodzeń w negocjacjach jej rządu z wierzycielami. Na fali globalnej awersji do ryzyka nastąpił sześciomiesięczny okres spadków na globalnych parkietach, wspierany szeregiem niepokojących danych z gospodarki Państwa Środka, w tym sierpniową informacją o dewaluacji yuana, oraz rozpoczętą w czerwcu bessą na rynkach surowcowych, generowaną z kolei obawami o popyt ze strony Chin, prognozami znaczącej nadpodaży oraz informacjami o ewentualnym wznowieniu eksportu irańskiej ropy naftowej. Obok nastrojów risk-off na silną wyprzedaż na GPW wpłynął również okres wyborczy w Polsce, następnie plany dotyczące podatku od niektórych instytucji finansowych oraz od sklepów wielkopowierzchniowych, a także plan zaangażowania spółek energetycznych w ratowanie górnictwa. Krajowemu parkietowi wciąż szkodzą również echa reformy OFE w postaci marginalizacji roli OFE jako inwestora oraz spadająca aktywność inwestorów. Ostatecznie w 2015 roku indeks największych spółek WIG20 spadł o 19,72% a indeks całego rynku WIG spadł o 9,62%. W ciągu roku odnotowano wzrost 7 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-chemia (44,58%). Natomiast najwięcej stracił WIG-surowce (-43,79%).
Na koniec grudnia 2015 roku wartość notowanych na warszawskiej giełdzie spółek krajowych wyniosła 516,8 mld zł, czyli była o 12,6% niższa w porównaniu z grudniem 2014 roku. Spółki nieco częściej niż w 2014 roku poszukiwały środków na rozwój na rynku kapitałowym. W ciągu 2015 roku na głównym parkiecie zadebiutowało 30 spółek, wobec 28 w poprzednim roku.

Spadła aktywność inwestorów. W trakcie obrotów sesyjnych na głównym parkiecie zmieniły właściciela akcje o wartości 203,5 mld zł, tj. o 12,6% niższej niż w poprzednim roku.

Zgodnie z zapowiedziami z września 2014 roku, od początku 2015 roku na GPW obowiązują zmiany w głównych indeksach giełdowych. GPW nadal publikuje indeks WIG30, natomiast nie są publikowane indeksy do niego pochodne, tj.WIG30short i WIG30lev. Wznowiona została publikacja indeksu sWIG80. Jednocześnie GPW zaprzestała publikowania indeksów WIG50 i WIG250. Zmiany w indeksach mają również wpływ na rynek instrumentów pochodnych. GPW koncentruje się na rozwoju rynku instrumentów pochodnych i promowaniu instrumentów bazujących na indeksie WIG20. Ponadto, GPW otrzymała certyfikację amerykańskiej komisji Commodity Futures Trading Commission (CFTC), która umożliwiła oferowanie inwestorom w USA kontraktów terminowych na indeks WIG20. W czerwcu 2015 roku GPW oraz KDPW_CCP wspólnie zakomunikowały, że wprowadzają promocję polegającą na czasowym zniesieniu opłat transakcyjnych i rozliczeniowych od obrotu akcjami średnich i małych spółek, który jest realizowany przez Animatorów Rynku na GPW oraz na NewConnect. Promocja objęła animowanie wszystkich akcji oprócz spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 i trwała od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku. 30 kwietnia 2015 roku Zarząd GPW poinformował, że KNF zatwierdziła zmiany Regulaminu Giełdy wprowadzone Uchwałą Nr 5/1392/2015 Rady Giełdy z dnia 26 lutego 2015 roku. Zmiany są efektem dostosowania przepisów GPW do Ustawy z 5 grudnia 2014 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Ustawa uchyla przepisy, które nakładały na GPW obowiązek w zakresie dodatkowego, szczególnego regulowania zasad zawierania transakcji krótkiej sprzedaży. Zmiany weszły w życie z dniem 31 maja 2015 roku i obowiązują w obrocie giełdowym począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 czerwca 2015 roku. 13 sierpnia na GPW zadebiutowało pięć nowych certyfikatów Turbo, których cena uzależniona jest od wartości indeksu NASDAQ-100. Emitentem certyfikatów jest ING NV z siedzibą w Amsterdamie.

W 2015 roku odnotowano spadek łącznej kapitalizacji spółek (5,0% r/r) przy wzroście wartości ofert (40,0 % r/r) na rynku alternatywnym. Na NewConnect w 2015 roku odbyło się 19 debiutów, a 13 spółek, tj. najwięcej w historii rynku, przeniosło notowania na Główny Rynek GPW. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w liczbie spółek na rynku alternatywnym - na koniec 2015 roku było notowanych 418 spółek w porównaniu do 431 na koniec 2014 roku.

Rynek obligacji (rynek Catalyst)

Również na rynku Catalyst odnotowano wzrost wolumenu notowanych emisji. Na koniec grudnia 2015 roku notowano papiery dłużne 192 emitentów o wartości 613,1 mld zł, podczas gdy na koniec 2014 roku notowane były papiery dłużne 193 emitentów i wartości 544,6 mld zł. W 2015 roku wartość emisji obligacji korporacyjnych w ramach Catalyst osiągnęła 66,4 mld zł, wartość emisji obligacji komunalnych wyniosła 3,2 mld zł, zaś wartość emisji obligacji Skarbu Państwa wyniosła 543,6 mld zł. W 2014 roku wartość emisji w podziale na instrumenty wyniosła odpowiednio 60,9 mld zł, 3,2 mld zł oraz 480,5 mld zł. 

W 2015 roku liczba debiutów na rynku Catalyst wyniosła 147, zaś liczba nowych emitentów sięgnęła 23 wobec odpowiednio 191 i 53 debiutów w 2014 roku. Największa wartość emisji wśród podmiotów debiutujących (wyrażona łączną wartością obligacji objętych wnioskiem) wyniosła 1,75 mld zł wobec 500 mln euro w 2014 roku.

Istotne spadki indeksów giełdowych w drugiej połowie roku nie spotkały się z bilansującymi wzrostami cen obligacji. W ciągu 12 miesięcy 2015 roku dochodowy indeks obligacji skarbowych TBSP.Index (Treasury BondSpot Poland) wzrósł o 1,68% wobec wzrostu o 9,45% w roku 2014. Taki stan rzeczy wynikał m.in. ze skutków wspomnianej już reformy OFE z 2014 roku, wprowadzającej zakaz kupowania Skarbowych Papierów Wartościowych przez OFE; wzrostu rentowności benchmarkowych papierów niemieckich w okresie wiosenno-letnim, pomimo prowadzonego przez EBC programu QE; oraz sceptycyzmu po stronie inwestorów wobec projektów fiskalnych nowego rządu.

Aktywa funduszy inwestycyjnych

Pierwsza połowa 2015 roku była dla funduszy inwestycyjnych udana na fali dobrej koniunktury na globalnych rynkach akcji. W następującym okresie sześciu miesięcy wzmożonych zawirowań na rynku akcji i długu rozpoczęła się natomiast seria spadkowa wolumenu aktywów działających na polskim rynku TFI (z jednorazowym odbiciem we wrześniu na poziomie 3,9% m/m, głównie dzięki bardzo wysokiej wpłacie do funduszy niepublicznych). Dynamika aktywów krajowych TFI w 2015 roku wyniosła 21% wobec 10,4% w roku 2014. Wzrost ten osiągnięty został przede wszystkim dzięki środkom wniesionym w grudniu do funduszy aktywów niepublicznych (wzrost w tej kategorii na poziomie 41,9% m/m).