Działalność Grupy

Otoczenie regulacyjne

Na sytuację finansową i organizacyjną Grupy w 2015 roku oddziaływały przede wszystkim zmiany w następujących regulacjach prawnych:


Wpływ na wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce, w tym na Grupę, będą miały również nowe uregulowania prawne, które wejdą w 2016 roku, a w szczególności:


 Ponadto trwają prace i uzgodnienia nad uregulowaniami prawnymi, a w szczególności: