Zarządzanie ryzykiem

Polityka kredytowa

Weryfikacja polityki kredytowej Grupy miała na celu dostosowanie polityki kredytowej do aktualnego profilu klienta i identyfikowanego poziomu ryzyka tego klienta oraz optymalizację procesu kredytowego.

Ponadto odstąpiono od dotychczasowej klasyfikacji klientów na grupy ryzyka ze względu na miejsce zatrudnienia (zakłady obniżonego ryzyka – ZOR oraz pozostałe - nZOR). Wprowadzono definicję i podział na klienta znanego i klienta nieznanego, dla którego wdrożono nowy model scoringowy oraz dokonano zmiany polityki kredytowej - parametryzacji kredytu gotówkowego, uwzględniającej poziom ryzyka klienta.

Zmiana polityki kredytowej obejmowała także zróżnicowanie wymogów zabezpieczeń ekspozycji kredytowych oraz ścieżki procesowania wniosków w zależności od kwoty zadłużenia i klasyfikacji klienta do grupy klienta znanego lub nieznanego.

Mając na celu zwiększenie dywersyfikacji portfela kredytowego Grupy wprowadzono w Banku produkt niskokwotowy pod nazwą Pożyczka na Poczcie udzielany w kwocie do 3 tys. zł na okres do 12 miesięcy, w tym do 1 tys. zł na oświadczenie.

Windykacja

W obszarze windykacji Grupa sprzedała jeden pakiet wierzytelności kredytowych. Transakcję sprzedaży pakietu wierzytelności kredytowych zawarto 17 września 2015 roku, a nabywcą został fundusz sekurytyzacyjny, który w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego zaoferował najkorzystniejszą cenę. W transakcji tej, sprzedano 1 480 szt. kredytów o wartości nominalnej kapitału 11,8 mln zł oraz wartości odsetek i innych kosztów w kwocie 7,5 mln zł, objętych w istotnej części odpisami z tytułu utraty wartości tych aktywów (10,3 mln zł). Wynik brutto na transakcji sprzedaży pakietu wierzytelności wyniósł 987,2 tys. zł i został ujęty w sprawozdaniu finansowym w pozycji Pozostałe przychody operacyjne rachunku zysków i strat.