Podsumowanie 2015 roku

Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej Banku

Dokapitalizowanie Banku

W 2015 roku Bank Pocztowy prowadził przygotowania do wprowadzenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Debiut Banku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych planowany był na IV kwartał 2015 roku, jednak z uwagi na niekorzystną sytuację na rynku, a co za tym idzie niższe niż oczekiwano wyceny banków, Bank odłożył decyzję o pozyskaniu kapitału w drodze debiutu giełdowego. Wobec powyższego, 23 września 2015 roku akcjonariusze Banku, tj. Poczta Polska i PKO Bank Polski zdecydowali o dokapitalizowaniu Banku na kwotą 60 mln zł w ramach subskrypcji prywatnej, co zabezpiecza rozwój Banku w 2016 roku w warunkach utrzymania wymaganych przez UKNF limitów kapitałowych w kolejnych kwartałach.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez:

 • emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii C1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym,
 • emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym.

Obecni akcjonariusze objęli nowe akcje w ramach podwyższenia kapitału, zachowując dotychczasowy udział - 75% kapitału zakładowego minus 10 akcji w przypadku Poczty Polskiej i 25% kapitału zakładowego plus 10 akcji w przypadku PKO BP.

Zgodna decyzja akcjonariuszy w zakresie dokapitalizowania Banku pozwala na bieżący rozwój Banku, w szczególności zwiększenie akcji kredytowej w warunkach podwyższonych wymogów kapitałowych jakie obowiązują Bank od 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z zaleceniami KNF (nr DRB/0735/2/1/2015) od 1 stycznia 2016 roku Bank jest zobowiązany od 1 stycznia 2016 roku do utrzymywania wskaźników adekwatności z uwzględnieniem buforów kapitałowych na poziomie nie niższym niż:

 • CAR – 13,25% (wobec 12% do 31 grudnia 2015 roku),
 • Tier 1 – 10,25% (wobec 9% do 31 grudnia 2015 roku).

Dzięki dokapitalizowaniu Banku w wysokości 60 mln zł, wskaźniki bezpieczeństwa kapitałowego kształtowały się na poziomie wyraźnie wyższym niż minimalny poziom zalecany przez nadzór. Na 31 grudnia 2015 roku CAR wyniósł 14,4% a Tier 1- 11,4%. Należy podkreślić, iż Bank zakłada kontynuację przygotowań do podwyższenia kapitału w drodze pierwszej oferty publicznej w celu kontynuacji dynamicznego rozwoju w perspektywie realizowanej przez Bank strategii do końca 2018 roku.

Wzrost bazy klientów

1,5 mln
klientów Banku Pocztowego
Stan na 31.12.2015 r.

Na koniec 2015 roku z usług Banku korzystało w sumie 1 499,4 tys. klientów, a wśród nich:

 • 1 305,7 tys. klientów indywidualnych wobec 1 254,4 tys. na koniec 2014 roku,
 • 178,4 tys. Mikroprzedsiębiorstw wobec 177,9 tys. na koniec 2014 roku,
 • 15,2 tys. pozostałych klientów instytucjonalnych (małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek z sektora finansów publicznych, organizacji pożytku publicznego). Liczba obsługiwanych przez Bank klientów z tego segmentu nieznacznie spadła.

W 2015 roku baza klientów Banku przyrosła o 3,6%. Na skutek działań Banku zmierzających do aktywizacji klientów nie korzystających aktywnie z rachunku, nastąpił nieznaczny odpływ części nieaktywnych posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych. Utrzymująca się tendencja wzrostowa w zakresie liczby klientów, przy jednoczesnym procesie zamykania kont klientów nieaktywnych potwierdza skuteczność przyjętej polityki Banku w zakresie oferty produktowej. Polega ona na oferowaniu prostych i zrozumiałych produktów, unikaniu zawiłych procedur i niezrozumiałej komunikacji.


Dynamiczny wzrost kredytów gotówkowych i ratalnych

W 2015 roku Grupa podejmowała działania w zakresie optymalizacji bilansu i wzrostu w nim aktywów o wyższej rentowności. Na koniec grudnia 2015 roku wartość kredytów gotówkowych i ratalnych wyniosła 2 031,3 mln zł i zwiększyła się o 351,3 mln zł, tj. o 20,9% w stosunku do grudnia 2014 roku.

W efekcie przyjętej polityki kredytowej, w 2015 roku utrzymała się obserwowana w ostatnich latach zmiana struktury zaangażowania kredytowego Grupy. Od 2012 roku zwiększał się przede wszystkim – posiadających główny udział w strukturze – kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych. Na koniec 2015 roku wynosił on 43,1%, czyli był 5,1 p.p. wyższy niż przed rokiem.

Kredyty gotówkowe i ratalne (w mln zł)
Udział w strukturze kredytów osób fizycznych (w %)

30a.jpg

 

Zysk zapewniający rentowność (ROE netto) powyżej rynku

W 2015 roku Grupa funkcjonowała w środowisku historycznie niskich stóp procentowych (w marcu 2015 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych do rekordowo niskich poziomów, ogłaszając jednocześnie zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej), a także niekorzystnych dla całego sektora bankowego dodatkowych zdarzeń jednorazowych (SK Bank, UOKiK i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) obciążających wyniki banków.

W 2015 roku Grupa wypracował drugi co do wielkości w swojej historii wynik finansowy netto. Wyniósł on 33,9 mln zł, czyli był niższy o 22,2%, tj. o 9,7 mln zł, od rekordowego wyniku zanotowanego w 2014 roku. Jednocześnie należy podkreślić, iż łączny wpływ niezależnych od Grupy zdarzeń jednorazowych, skumulowanych w IV kwartale 2015 roku (do których należy zaliczyć: dodatkową płatność na BFG w związku z upadłością SK Banku, płatność do UOKiK w związku z wyrokiem sądu z dnia 6 października 2015 roku, rezerwę na wpłatę składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) wyniósł około 18,5 mln zł, co przełożyło się na obniżenie wyniku netto o 14,6 mln zł.

Wynik finansowy netto Grupy w 2015 roku (w mln zł)

31a.jpg

Poza zdarzeniami jednorazowymi, które istotnie zwiększyły poziom kosztów, wynik finansowy Grupy w 2015 roku determinowany był przez następujące czynniki:

 • spadek dochodów (łącznie z przychodami i kosztami z pozostałej działalności). Wyniosły one 326,1 mln zł i w ujęciu rocznym spadły o 2,6%. W warunkach rekordowo niskich stóp procentowych dochody netto z tytułu odsetek spadły o 3,7%. Wynik z tytułu prowizji i opłat obniżył się o 6,4% do poziomu 55,8 mln zł. Złożyły się na to głównie:
  • obniżki rynkowych stóp procentowych - średni poziom stawki rynkowej WIBOR 3M obniżył się w 2015 roku o 0,8 p.p., (z 2,5% do 1,7%) w konsekwencji czego marża odsetkowa realizowana przez Grupę zmniejszyła się o 0,2 p.p. (z 3,8% w 2014 roku do 3,6% w 2015 roku),
  • ograniczenia stawek interchange od 1 lipca 2014 roku do maksymalnie 0,5% oraz od 1 lutego 2015 roku do maksymalnie 0,2% dla kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych i innych kart płatniczych,
  • tendencja ograniczania zakresu oferowanych przez banki produktów bancassurance oraz inwestycyjno-ubezpieczeniowych związana z implementacją zapisów wydanej przez KNF rekomendacji U oraz zmniejszonego zainteresowania klientów tego typu produktami,
  • wdrożenia w IV kwartale 2014 roku nowej oferty w Banku – Konto ZawszeDarmowe, charakteryzującej się brakiem miesięcznej opłaty za prowadzenie konta, co przełożyło się na wzrost akwizycji nowych klientów Banku w 2015 roku, ale również na ograniczenie realizowanych przychodów z tytułu prowadzenia rachunków.
 • Utrzymanie dyscypliny kosztowej w warunkach opisanych wcześniej znaczących obciążeń jednorazowych. W 2015 roku koszty działania ukształtowały się na poziomie 217,0 mln zł i były niższe o 0,7% w relacji do 2014 roku.
 • Wzrost ujemnego wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości do poziomu 66,1 mln zł z 61,0 mln zł w poprzednim roku
  (wzrost o 8,4%). Odpisy zawiązano głównie w obszarze kredytów konsumpcyjnych, które charakteryzują się relatywnie wyższym kosztem ryzyka.

W 2015 roku relacja C/I ukształtowała się na poziomie 66,6%. W niesprzyjających warunkach zewnętrznych Grupa osiągnęła wyższą stopę zwrotu z kapitału (ROE netto) od całego sektora bankowego. W 2015 roku wskaźnik ROE netto Grupy wyniósł 6,9% i był wyższy o 0,1 p.p. od zaraportowanego przez rynek bankowy. Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA netto) Grupy w 2015 roku wyniósł 0,5% wobec 0,6% w poprzednim roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku poziom współczynnika wypłacalności wynosił 14,4% wobec 13,4% w grudniu poprzedniego roku. Wzrost jego poziomu wynikał z dokapitalizowania Banku kwotą 60 mln zł przez obecnych akcjonariuszy. Wyposażenie w kapitał Banku wysokiej jakości (tj. kapitał Tier 1) było powyżej wymogów regulacyjnych. Na koniec 2015 roku współczynnik Tier 1 ukształtował się na poziomie 11,4%. Wskaźniki bezpieczeństwa kapitałowego kształtowały się na poziomie wyższym niż minimalny poziom zalecany przez nadzór.

1/ Dochody łącznie z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej.
2/ Koszty ryzyka w rozumieniu wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Strategia rozwoju Banku Pocztowego na lata 2015-2018

W kwietniu 2015 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła Strategię rozwoju Banku Pocztowego na lata 2015-2018, która zakłada osiągnięcie przez Bank pozycji wiodącego banku detalicznego dla klientów z Polski regionalnej.

Najważniejszymi celami strategicznymi Banku, planowanymi do osiągnięcia na koniec 2018 roku są:

 • zwiększenie liczby obsługiwanych klientów detalicznych do 2,4 mln,
 • przekroczenie poziomu 4 mld zł salda kredytów konsumpcyjnych,
 • dywersyfikacja portfela kredytowego,
 • obniżenie wskaźnika łącznych kosztów do dochodów poniżej 60%.

Bank zamierza zrealizować powyższe cele strategiczne poprzez pozyskanie nowych klientów (w szczególności przez akwizycję klientów Poczty Polskiej), dalszą rozbudowę sieci dystrybucji Banku, zwiększenie efektywności wykorzystania sieci dystrybucji Poczty Polskiej, wzrost rentowności dotychczasowych klientów poprzez zwiększenie ich uproduktowienia (w szczególności kredytami gotówkowymi), zwiększenie efektywności procesów operacyjnych, utrzymanie niskokosztowego i efektywnego marketingu oraz rozwijanie kultury korporacyjnej Banku.

Szczegółowe informacje nt. strategii znajdują się w sekcji: O Grupie Kapitałowej w rozdziale Strategia rozwoju.

Emisja obligacji

W celu dywersyfikacji środków na sfinansowanie akcji kredytowej, w 2015 roku Bank przeprowadził dwie emisje obligacji własnych, zarówno krótko – jak i długoterminowych:

 • Emisje obligacji krótkoterminowych.
  29 czerwca 2015 roku Bank wyemitował obligacje serii D8 o wartości nominalnej 30 mln zł. Emisja obejmowała 300 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99 205,50 zł. Wykup tych obligacji po ich cenie nominalnej nastąpił 2 listopada 2015 roku.
 • Emisja obligacji długoterminowych.
  22 grudnia 2015 roku Bank wyemitował obligacje serii B5 o wartości nominalnej 145 mln zł. Emisja obejmowała 14.500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 000 zł każda. Cena emisyjna obligacji wynosiła 100 zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu, ustalonym na poziomie WIBOR6M + 1,80 p.p. Wykup obligacji po ich cenie nominalnej nastąpi 22 grudnia 2019 roku. Zamiarem Banku jest wprowadzenie obligacji serii B5 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Szczegółowe informacje o emisjach obligacji Bank podał w raportach bieżących, które są dostępne na stronie internetowej rynku Catalyst oraz stronie internetowej Banku.

Nagrody i wyróżnienia

1.jpg

Rok 2015 był dla Banku Pocztowego okresem obfitującym w liczne nagrody i wyróżnienia, które przyznano Bankowi w wielu kategoriach w rankingach branżowych oraz ogólnopolskich konkursach. Bank doceniany był zarówno za swoją ofertę produktową, jak również za sposób zarządzania czy komunikowania się z interesariuszami.

W kwietniu 2015 roku Bank uzyskał prestiżową nagrodę zostając uznanym Najlepszym Bankiem Małym i Średnim w 2014 roku. Jury konkursowe doceniło dynamiczny rozwój Banku w ostatnich latach. Bank został wyróżniony „Za osiągany w kolejnych latach dynamiczny rozwój oraz odważne wyznaczanie trendów rynkowych, jak wprowadzenie Pocztowego Konta ZawszeDarmowego – pierwszego w Polsce rachunku z bezterminową i bezwarunkową gwarancją braku opłat za prowadzenie.” Kategoria, w której zwyciężył Bank obejmowała banki z kapitałem własnym do 3 mld zł. To kolejna nagroda przyznana Bankowi przez kapitułę Liderów Świata Bankowości w ostatnich latach. Poprzednio, w 2013 roku Bank otrzymał nagrody w kategoriach: Najlepszy Bank oraz Najlepszy Bank Mały i Średni.

Kredyt gotówkowy Banku Pocztowego został wyróżniony nagrodą ,,Portfel Wprost" 2015. Produkt Banku zwyciężył w kategorii ,,kredyt dla klienta".
Laureaci ,,Portfela Wprost" zostali wyłonieni w dwuetapowym badaniu, w którym oceniane były przede wszystkim: rozpoznawalność marki, dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych, przejrzystość oferty dla klienta, opłaty i prowizje, jakość obsługi klienta, polityka lojalnościowa oraz lojalność i zaufanie klientów. W pierwszym etapie, przy współpracy z wydziałami psychologii i socjologii, przeprowadzono badanie konsumenckie. W drugim, same badane instytucje wypełniały ankietę dotyczącą produktów. Wyniki badania i ankiet trafiły następnie pod obrady kapituły, która na ich podstawie wyłoniła laureatów.

W sierpniowym zestawieniu przygotowanym przez redakcję TotalMoney.pl. propozycja kredytów gotówkowych Banku znalazła się wśród trzech najkorzystniejszych na rynku.

Oferta kredytu gotówkowego dla „klienta wewnętrznego” we wrześniowym rankingu TotalMoney zajęła również dobrą, czwartą pozycję.
Pocztowe Konto Firmowe (PKF) regularnie zdobywa rynkowe wyróżnienia. W lipcowym rankingu, opublikowanym przez portal bankier.pl

Pocztowe Konto Firmowe doczekało się kolejnych laurów – zajmując dwukrotnie 2 miejsce w zestawieniu kont firmowych dla start-up'ów oraz dla średnich firm. Przy ocenie ofert brane były pod uwagę koszty prowadzenia rachunku i usług dodatkowych.

Na tle rynku konto Banku Pocztowego wyróżnia:

 • największa sieć obsługi konta firmowego w Polsce, która obejmuje placówki Banku i Poczty Polskiej,
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku oraz podstawowe usługi wykorzystywane przez firmy.

W październikowym rankingu magazynu Forbes Pocztowe Konto Firmowe uzyskało 4/5 gwiazdek. Zestawienie obejmowała ofertę 12 banków.

Raz jeszcze, w grudniowym rankingu Pocztowe Konto Firmowe znalazło się na 3 pozycji wśród najlepszych kont dla małych i średnich firm. Wśród największych zalet konta autorzy rankingu opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej wymieniają darmowe otwarcie i prowadzenie, brak opłat za przelewy (w tym do ZUS i US) oraz możliwość bezprowizyjnych wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie. W zestawieniu, w którym konto Banku Pocztowego zostało ocenione tak wysoko, uwzględniono ofertę 12 banków.

Konto ZawszeDarmowe uzyskało tytuł „Czarnego Konia” w rankingu kont osobistych przeprowadzonym przez portal internetowy Banking - Magazine. Portal poddał analizie konta osobiste oferowane przez najpopularniejsze banki w Polsce. Celem badania było sprawdzenie, który ROR zapewnia klientom najwięcej dodatkowych zysków i korzyści, a zarazem nadal może pochwalić się niskimi kosztami. Przyznany tytuł „Czarnego Konia” to wyróżnienie rachunku za dopasowanie do potrzeb konkretnej grupy klientów i dla niej najbardziej odpowiedniego.

Gazeta Prawna opublikowała wyniki trzeciej edycji badania zdalnych form kontaktu wśród największych banków w Polsce. W rankingu Bank zajął 8 miejsce.
Badanie składa się z trzech głównych bloków, odpowiadających sposobowi szukania i realizacji kontaktu przez klienta:

 • kontakt z Infolinią,
 • kontakt drogą elektroniczną (email, formularz kontaktowy i chat),
 • znalezienie kontaktu (strona główna www, zakładka Kontakt).

Tak dobry wynik to efekt wytężonej pracy pracowników Departamentu Contact Centre i wielu działań podjętych w Banku, których wspólny cel był tylko jeden: podniesienie jakości kontaktu klienta z Bankiem Pocztowym.
Do kluczowych zmian należą:

 • poprawa jakości połączenia na infolinii,
 • skrócenie czasu komunikatów w IVR,
 • skrócenie czasu oczekiwania na połączenie,
 • poprawa jakości rozmów telefonicznych,
 • zmiany w formularzach e-mailowych,
 • zmiany w formularzach kontaktowych na stronach internetowych,
 • zmiany na stronie www dotyczące wyeksponowania form kontaktów możliwych w Banku Pocztowym.

Kolejny rok z rzędu skonsolidowany Raport roczny Banku Pocztowego otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie The Best Annual Report organizowanym już po raz dziesiąty przez Instytut Rachunkowości i Podatków3.jpg oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank Pocztowy ze swoim skonsolidowanym Raportem rocznym za 2014 rok zajął drugie miejsce w kategorii Banki i instytucje finansowe. Ponadto Bank został wyróżniony za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w sprawozdaniu finansowym. Tym samym doceniono fakt, że Bank Pocztowy, emitent obligacji notowanych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych rynku Catalyst, przykłada szczególną wagę do najwyższej jakości komunikacji z rynkiem, m.in. stosując standardy sprawozdawczości na poziomie zbliżonym do realizowanego przez banki notowane na GPW. W poprzednich edycjach konkursu The Best Annual Report raport roczny Banku Pocztowego zajął pierwsze miejsce w kategorii Banki i instytucje finansowe, a Bank otrzymał wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności (edycja 2013 roku), wyróżniany był za najlepsze sprawozdanie z działalności (edycja 2012 roku) oraz najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w sprawozdaniu finansowym (edycja 2011 roku).

Nowe serwisy informacyjne

We wrześniu 2015 roku Bank oddał do dyspozycji klientów serwis informacyjny w nowej odsłonie. Bez zmian pozostał tylko adres: www.pocztowy.pl. Reszta to nowości i udogodnienia dla osób korzystających z portalu zauważalne od pierwszego kliknięcia. Serwis www.pocztowy.pl jest przygotowany zgodnie z najnowszymi standardami rynkowymi: jest nowoczesny, ale jednocześnie prosty i czytelny. Dzięki zastosowaniu technologii RWD (Responsive Web Design) nowy serwis jest w pełni dostępny na każdym typie urządzeń: smartfonie, tablecie, laptopie i komputerze stacjonarnym. Serwis jest dopasowany do potrzeb osób z wadami wzroku. Nowa strona posiada wiele ciekawych rozwiązań, odpowiadających najnowszym standardom rynkowym. Nawigacja strony została maksymalnie uproszczona. Widać to m.in. w sposobie prezentacji produktów Banku Pocztowego w 3 kategoriach: bankowość codzienna, kredyty i pożyczki oraz oszczędności i inwestycje. Serwis posiada wyszukiwarkę (pozwalającą z łatwością znaleźć na stronie potrzebne w danym momencie informacje po wpisaniu słowa czy całej frazy), spis treści (poruszający się wraz z przewijaniem strony i podświetlający aktualnie czytany rozdział), a także wyszukiwarkę placówek i bankomatów (pozwalającą na ustalenie obecnej lokalizacji klienta i wskazującą drogę do wybranej placówki).

1.jpg2.jpg

 Co wyróżnia nowy serwis:

 • dopasowanie treści do segmentu klienta,
 • prosta prezentacja oferty Banku,
 • pomocna wyszukiwarka treści,
 • przejrzysty układ stron,
 • łatwa nawigacja,
 • nowoczesna wyszukiwarka placówek, bankomatów i wpłatomatów.

We wrześniu 2015 roku zakończyły się również prace nad nową wersją Portalu Sprzedażowego, stanowiącego kompendium wiedzy produktowej i sprzedażowej dla pracowników sieci, zarówno własnej, jak i Poczty Polskiej. Dzięki uwagom i sugestiom użytkowników dotyczących funkcjonowania portalu, został stworzony portal w zupełnie nowej odsłonie - prosty, czytelny i nowoczesny. Portal zapewnia:

 • przejrzysty układ stron,
 • łatwość wyszukiwania informacji i aktywną wyszukiwarkę fraz,
 • logiczny układ publikacji i prezentacji materiałów reklamowych,
 • nową, czytelną szatę graficzną.

Z początkiem października 2015 roku wystartował w nowej odsłonie Portal Informacji Zarządczej, który służy do scentralizowanego zarządzania raportami i dostarczania informacji zarządczej oraz operacyjnej pracownikom Banku. Nowy portal, poza atrakcyjniejszą szatą graficzną, wyróżnia się przede wszystkim łatwością wyszukiwania raportów, intuicyjną nawigacją, czytelnym układem na różnych przeglądarkach i ekranach, pomocną wyszukiwarką raportów.

Bank Pocztowy wspólnie z Pocztą Polską udostępnił portal poświęcony giełdzie oraz podstawom inwestowania. Celem portalu www.gieldowy.pocztowy.pl jest przybliżenie tematyki giełdowej osobom, które do tej pory nie inwestowały lub dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkiem kapitałowym. Dlatego na stronie znaleźć można szereg informacji, z którymi powinien zapoznać się każdy początkujący inwestor – m.in. czym jest GPW i jaka jest jej historia, jak wygląda droga spółki na giełdę, czemu służą indeksy giełdowe czy ciekawostki w postaci powiedzeń używanych przez wytrawnych inwestorów.