O Grupie Kapitałowej

Krótka charakterystyka Grupy Kapitałowej Banku

Bank Pocztowy  jest bankiem detalicznym świadczącym bezpieczne i proste usługi finansowe w sieci Poczty Polskiej S.A., placówkach własnych na terenie całego kraju oraz poprzez zdalne kanały kontaktu. Model biznesowy Banku opiera się na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską, zapewniającym Bankowi wyłączny dostęp do jej sieci dystrybucji oraz szerokiego grona klientów, przede wszystkim w Polsce regionalnej.

Misją Banku jest „Prosto, bezpiecznie, w dobrej cenie”.

Dla klientów oznacza to:

  • specjalizację w najprostszych produktach, procesach i komunikacji,
  • gwarancję dobrej ceny dla najszerszej grupy klientów,
  • nowoczesne usługi finansowe w oparciu o integrację w ramach Grupy Poczty Polskiej.

Bank koncentruje się na obsłudze klientów indywidualnych z uzupełnioną ofertą dla mikroprzedsiębiorstw.

Głównym akcjonariuszem i partnerem biznesowym Banku Pocztowego jest Poczta Polska (posiadająca 75% - 10 akcji w jego kapitale zakładowym).
Ponadto akcjonariuszem Banku jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25% +10 akcji).

 

Dzięki strategicznej współpracy z Pocztą Polską, usługi i produkty Banku są dostępne dla klientów w około 7,4 tys. placówek (w tym urzędów, filii i agencji) na terenie całej Polski. Obok placówek Poczty Polskiej, Bank oferuje swoje usługi i produkty w 284 placówkach, poprzez elektroniczne kanały dystrybucji (Internet, telefon) oraz za pośrednictwem sieci mobilnych doradców spółki zależnej Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o. o. Ponadto, produkty Banku są dystrybuowane przez około 23 tys. listonoszy, a także przez pośredników. Tak szeroka sieć sprzedaży daje Bankowi unikalną przewagę konkurencyjną.

Na koniec 2015 roku Bank obsługiwał 1 484,2 tys. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw. W 2015 roku pozyskał 195,3 tys. nowych klientów z tego obszaru. W ramach bankowości instytucjonalnej Bank obsługiwał łącznie ponad 15,2 tys. podmiotów. Oznacza to, iż na koniec 2015 roku baza klientów Banku (detalicznych i instytucjonalnych) liczyła blisko 1,5 miliona.

Liczba klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw (w tys.)

9wykres.jpg

W 2015 roku Grupa wypracowała wynik finansowy netto na poziomie 33,9 mln zł, uzyskując wskaźnik zwrotu z kapitału na poziomie 6,9%.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku suma bilansowa Grupy wynosiła 7 213,0 mln zł i przedstawiała 0,5% aktywów ogółem polskiego sektora bankowego. Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom osiągnęła poziom 5 542,5 mln zł, w tym 85,0% stanowiły kredyty dla klientów indywidualnych. Zobowiązania wobec klientów Banku wyniosły 5 742,4 mln zł, w tym ponad 77,4% stanowiły środki pozyskane od klientów indywidualnych. W wyniku dynamicznego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, za sprawą rosnącej liczby klientów indywidualnych, Bank zajmuje relatywnie dobrą pozycję na rynku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, z udziałem na poziomie 3,0%.

Wynik finansowy netto (mln zł) i ROE netto (w %)

Suma bilansowa (w mln zł) i ROA netto (w%)

sumabilansowa.jpg

Kredyty i depozyty (w mln zł) Kredyty/Depozytów (w%)

depozyty.jpg

Na przestrzeni 2015 roku Grupa utrzymywała bezpieczne poziomy wskaźników płynności a poziom jej kapitałów był adekwatny do skali prowadzonej działalności. Na koniec 2015 roku relacja kredytów i pożyczek do depozytów kształtowała się na poziomie 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2015 roku współczynnik wypłacalności Banku wynosił 14,4%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 11,4% i poprawił się o 1,3 p.p. w stosunku do stanu na 31 grudnia 2014 roku. Poprawa wskaźników adekwatności kapitałowej nastąpiła w efekcie dokapitalizowania Banku przez obecnych akcjonariuszy kwotą 60 mln zł.

Na koniec 2015 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 1 618 etatów.

Obligacje Banku Pocztowego są notowane na rynku Catalyst. Ocena Banku jako odpowiedzialnego emitenta dbającego o wysokie standardy komunikacji z rynkiem kapitałowym odzwierciedla druga z rzędu zdobyta nagroda - w konkursie The Best Annual Raport za najlepszy raport roczny sporządzony za 2014 rok w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank uzyskał II miejsce i wyróżnienie za zastosowanie standardów MSSF/MSR w sprawozdaniu finansowym.

Ważną rolę w realizacji strategii Grupy Banku Pocztowego odgrywają wchodzące w jej skład spółki zależne, tj.:

  • Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o., (Spółka Dystrybucyjna), której głównym celem jest wsparcie kanałów sprzedażowych Banku Pocztowego i dotarcie do potencjalnych klientów pochodzących z miejscowości daleko oddalonych od placówek Banku.

Fundusze własne (w mln zł) CAR (w %) i Tier 1 (w %)

fundusze.jpg

Rys historyczny

 

ryshistoryczny.jpg

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego

 

bp.jpg

Bank prowadzi działalność operacyjną od 1990 roku. Ideą leżącą u podstaw utworzenia Banku było dążenie do reaktywowania bankowości pocztowej w Polsce. Sposobem na osiągnięcie tego celu i rozwój Banku miało być wdrożenie systemu rozliczeń bezgotówkowych GIRO, umożliwiającego łatwą i szybką obsługę płatności masowych, zmniejszenie kosztów emisji i obiegu pieniądza gotówkowego w gospodarce oraz dotarcie z ofertą usług bankowych do klientów, w szczególności indywidualnych, poprzez szeroką sieć sprzedaży Poczty Polskiej. Dlatego początkowo Bank był bankiem o typowo rozliczeniowym charakterze, z wynikami w znacznym stopniu opartymi o rozliczenia z Pocztą Polską.

W 1998 roku rozpoczął się proces przekształcania Banku w bank detaliczny. W oparciu o sieć sprzedaży Poczty Polskiej oraz oddziały i placówki własne Bank zaczął docierać do coraz większej grupy klientów. Równocześnie rozpoczęto wprowadzanie do oferty nowych produktów.

W 1999 roku pełna obsługa kont osobistych GIRO możliwa była we wszystkich urzędach pocztowych, a Rachunek GIRO został także uzupełniony o kartę Visa Electron. W 2003 roku Bank uruchomił internetowy serwis informacyjny. Dwa lata później, w 2005 roku, dotychczasowe rachunki osobiste GIRO zmieniły nazwę na Pocztowe Konto Nestor i Pocztowe Konto Standard.

Przełomowym wydarzeniem w budowaniu przez Bank bankowości detalicznej była podpisana w 2006 roku umowa pomiędzy Bankiem a Pocztą Polską regulująca zasady współpracy między obiema instytucjami w obszarze bankowych usług detalicznych. Realizując zapisy tej umowy do końca 2009 roku w Poczcie Polskiej wyodrębniono ponad 2 tys. Pocztowych Stanowisk Finansowych, mających na celu usprawnienie obsługi klientów Banku przez pracowników placówek pocztowych. W efekcie sukcesywnie wprowadzanych zmian i rozwojowi sieci sprzedaży, w lutym 2010 roku liczba klientów Banku przekroczyła 500 tysięcy, w październiku 2011 roku 1 milion, a na koniec 2015 roku wynosiła blisko 1,5 miliona.

W 2010 roku powołano oraz rozpoczęły działalność spółki zależne Banku – Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. oraz Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Tym samym powstała Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego.

1. Wynik odsetkowy, wynik z tytułu prowizji i opłat, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany, wynik zrealizowany z operacji papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży.
2. Kredyty i pożyczki netto.                          
3. Dochody powiększone o wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.                      
4. NPL – udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym.                         

5. Marża odsetkowa –  wynik odsetkowy do średniego poziomu aktywów (liczonych jako średnia aktywów ze stanów dziennych)
6. Marża odsetkowa netto – liczona jako relacja wyniku odsetkowego za dany rok oraz średnich aktywów (liczonych jako średnia aktywów ze stanów dziennych).

                 


Grupa na tle sektora bankowego i banków spółdzielczych

 W 2015 roku Grupa skupiała się na rozwoju działalności skierowanej do klientów indywidualnych, zwłaszcza koncentrowała swoje działania w obrębie kredytów konsumpcyjnych. W efekcie przyjętej polityki w 2015 roku nastąpiła dalsza zmiana struktury zaangażowania kredytowego Grupy w kierunku wzrostu w nim udziału kredytów dla osób fizycznych. Na koniec 2015 roku stanowiły one 85,0% całości portfela, czyli o 1,9 p.p. więcej niż przed rokiem.

 

dynamika.jpg
*dane rynkowe – analizie poddano gospodarstwa domowe

 

dynamikawzrostu.jpg

 

Dynamika wzrostu kredytów udzielonych przez Grupę osobom fizycznym w okresie 2009 – 2015 była znacząco wyższa niż dla sektora bankowego jak również na tle grupy banków spółdzielczych. Średnioroczna stopa wzrostu omawianych kredytów Grupy w analizowanym okresie wyniosła 29,1% w porównaniu do 7,1% wzrostu dla sektora bankowego oraz 6,5% dla grupy banków spółdzielczych.

Podobnie, dynamika wzrostu depozytów klientów indywidualnych Grupy w okresie 2009-2015 w sposób znaczący była wyższa od tej dla sektora bankowego, jak również na tle grupy banków spółdzielczych. Średnioroczna dynamika wzrostu depozytów klientów indywidulanych pozyskanych przez Grupę na przestrzeni lat 2009 – 2015 ukształtowała się na poziomie 22,7%. Średnioroczna dynamika zobowiązań wobec klientów indywidualnych sektora bankowego w tym samym okresie wyniosła 9,4%, a dla grupy banków spółdzielczych 11,5%. W ostatnich latach, 2/3 ogólnej wartości depozytów Grupy przypadało na stabilne depozyty klientów indywidualnych.

Na koniec grudnia 2015 roku należności z tytułu kredytów osób fizycznych wyniosły 4 711,4 mln zł, tj. przyrosły 6,5% w ujęciu rocznym, podczas gdy sektor bankowy odnotował przyrost na poziomie 6,7%. W 2015 roku kredyty konsumpcyjne odnotowały ponad 3 - krotnie wyższy przyrost niż w sektorze bankowym.

W wyniku utrzymujących się niskich stóp rynkowych zainteresowanie klientów lokowaniem środków w 2015 roku zmalało. Na koniec grudnia 2015 roku saldo zobowiązań Grupy wobec klientów indywidualnych spadło o 4,4% i na koniec grudnia 2015 roku osiągnęło poziom 4 444,9 mln zł.

Wzrost kredytów detalicznych r/r (w%)

01.jpg            

 Wzrost kredytów konsumpcyjnych r/r (w%)

                          02.jpg                                       

 Wzrost depozytów detalicznych r/r (w%)

03.jpg

Rekordowo niski poziom stóp procentowych wpłynął na spadek marży odsetkowej o 0,2 p.p. zarówno w sektorze bankowym, jak i w Grupie. Należy zaznaczyć, ze marża Grupy nadal kształtowała się na poziomie znacząco wyższym niż dla całego sektora bankowego.

Wpływ na zysk całego sektora bankowego w tym również Grupy, a co za tym idzie na poziom wskaźników rentowności, miały znaczące obciążenia finansowe wynikające ze zdarzeń o charakterze jednorazowym tj. przede wszystkim: poniesienie dodatkowej składki na BFG związane z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie („SK Bank”) w wysokości około 2 mld zł oraz koszty składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców utworzony na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, w wysokości 600 mln zł.

Wobec powyższego wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROE netto) Grupy w 2015 roku wyniósł 6,9% i był wyższy o 0,1 p.p. od wskaźnika sektora bankowego.

Marża odsetkowa (w%)

04.jpg                                      

ROE netto (w%)

05.jpg

*Marża odsetkowa, ROE dla sektora bankowego– zastosowano w mianowniku poziom aktywów przy marży odsetkowej i kapitałów przy ROE z dwóch okresów: na koniec 2015 roku 2014 roku