Ład korporacyjny

Relacje inwestorskie

Głównym celem relacji inwestorskich jest dostarczanie interesariuszom aktualnych i rzetelnych informacji na temat Banku w prosty i zrozumiały oraz zgodny z przepisami prawa sposób.

Wśród istotnych wydarzeń w 2015 roku Bank prowadził przygotowania zmierzające do upublicznienia spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach tych przygotowań przedstawiciele Zarządu odbyli m.in. kilkadziesiąt spotkań z inwestorami w kraju i za granicą w ramach tzw. pilot fishing. 1 września 2015 roku, zgodnie ze standardowym procesem IPO, został wysłany do mediów tzw. ITF (Intention to Float). Za jego  pomocą Bank oficjalnie poinformował rynek o zamiarze przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz notowania akcji na GPW. Publikacja otworzyła ścieżkę do rozmów analityków z potencjalnymi inwestorami przed zatwierdzeniem Prospektu przez KNF. Informacja zwrotna była pomocna w podjęciu ostatecznej decyzji o dalszych krokach w zakresie upublicznienia Banku Pocztowego. Z uwagi na niekorzystną sytuację na rynku, a także niższe niż oczekiwano wyceny banków na GPW w Warszawie, Bank odłożył decyzję o pozyskaniu kapitału na drodze debiutu giełdowego.

Od grudnia 2011 roku obligacje Banku są notowane w alternatywnym systemie obrotu, na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na koniec 2015 roku przedmiotem notowania na ASO GPW (Catalyst) były następujące obligacje Banku:

*do 08.07.16; od 09.07.16 do 08.07.21 WIBOR 6M+3,75+1,5 p.p.

Ponieważ akcje Banku nie znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w 2015 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich, poza wyżej wspomnianymi działaniami zmierzającymi do upublicznienia spółki, skupiały się przede wszystkim na:

  • rozwijaniu kontaktów z inwestorami posiadającymi obligacje Banku lub zainteresowanymi ich zakupem,
  • wypełnianiu obowiązków informacyjnych w związku z notowaniem obligacji Banku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO GPW).

Utrzymywaniem bieżących relacji z inwestorami w Banku zajmuje się:

Magdalena Ossowska-Krasoń
Zastępca Dyrektora Departamentu Public Relations i Marketingu
e-mail: M.Ossowska-Krason@pocztowy.pl
tel.(22)328 76 06, tel. kom. 601 057 496

Na stronie internetowej Banku Pocztowego (www.pocztowy.pl), w zakładce Relacje inwestorskie znajdują się wszystkie raporty bieżące i okresowe przekazywane na Catalyst za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) oraz inne informacje dotyczące obligacji wyemitowanych przez Bank.