O Grupie Kapitałowej

Działalność spółek z Grupy Kapitałowej Banku

Grupa Banku Pocztowego

W ciągu 2015 roku nie zaszły zmiany w strukturze Grupy Banku Pocztowego. Posiadając 100% udziałów w każdej ze spółek zależnych, Bank realizuje nadzór właścicielski nad działalnością obu podmiotów poprzez pełnienie przez przedstawicieli Banku funkcji kontrolnych w Radach Nadzorczych tych spółek. Działalność spółek-córek stanowi ważne wsparcie dla działalności biznesowej Banku.

Spółki należące do Grupy posiadają rachunki bieżące, jak i deponują swoje wolne środki na lokatach terminowych w Banku Pocztowym. Transakcje Banku z podmiotami zależnymi odbywają się na zasadach rynkowych.
 

Centrum Operacyjne Sp. z o.o.

Centrum Operacyjne zostało utworzone przez Bank 20 maja 2010 roku z kapitałem zakładowym wynoszącym 2 500 tys. zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bank Pocztowy. 1 lipca 2010 roku kwota kapitału zakładowego tej spółki została podwyższona przez Zgromadzenie Wspólników o 783,8 tys. zł, do kwoty 3 283,8 tys. zł.

Przedmiotem działalności Centrum Operacyjnego jest wsparcie procesów rozliczeniowych Banku, klientów Grupy oraz Poczty Polskiej. Realizuje ona swoje zadania wykorzystując kompetencje i doświadczenie, zdobyte w strukturach bankowych. W spółce stosuje się zarządzanie procesami biznesowymi wspieranymi specjalistycznymi narzędziami, co pozwala na lepsze dopasowanie się Centrum Operacyjnego do obsługi i realizacji procesów operacyjnych. Przy optymalizowaniu procesów Centrum Operacyjne wykorzystuje nowoczesne narzędzia, lean management. Obsługiwane procesy są ciągle udoskonalane, co ma na celu uzyskanie większej efektywności poprzez redukcję tzw. wąskich gardeł. Dodatkowo wdrażana jest też koncepcja „biura bez papieru”.

Na 31 grudnia 2015 roku suma bilansowa Centrum Operacyjnego wyniosła 4 809,4 tys. zł. W 2015 roku spółka zanotowała zysk netto na poziomie 181,4 tys. zł wobec zysku w wysokości 434,0 tys. zł w poprzednim roku.
 

Spółka Dystrybucyjna Sp. z o.o.

Spółka Dystrybucyjna została utworzona przez Bank 20 maja 2010 roku, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 000 tys. zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bank Pocztowy. 30 września 2011 roku kapitał zakładowy Spółki Dystrybucyjnej został podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o 679,8 tys. zł, do kwoty 2 679,8 tys. zł.

Przedmiotem działalności tej spółki jest sprzedaż produktów i usług finansowych, przede wszystkim w celu dywersyfikacji kanałów dystrybucji produktów i usług Banku oraz wsparcie kanałów sprzedażowych Banku. Celem Spółki Dystrybucyjnej jest również docieranie do klientów niekorzystających dotychczas z usług Banku, na przykład ze względu na duże oddalenie od jego placówek.

Na koniec 2015 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała z 93 doradcami mobilnymi, podczas gdy rok wcześniej produkty Banku sprzedawało 94 jej doradców.

Na 31 grudnia 2015 roku suma bilansowa Spółki Dystrybucyjnej wynosiła 3 516,5 tys. zł. W 2015 roku Spółka Dystrybucyjna zanotowała zysk netto na poziomie 118,4 tys. zł. Dla porównania, w 2014 roku zysk netto Spółki wyniósł 96,5 tys. zł.