Podsumowanie 2015 roku

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

jozkowiak.jpgstr4_podpis.jpg

W imieniu Rady Nadzorczej chciałbym podsumować wyniki działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego w 2015 roku.

Bez wątpienia nie był to łatwy rok dla całego sektora bankowego w Polsce. Niższe dochody z tytułu odsetek i prowizji wraz z dodatkowymi obciążeniami regulacyjnymi doprowadziły do prawie 30-procentowego spadku wyniku netto sektora bankowego w stosunku do poprzedniego roku.

Nie ma wątpliwości, że Grupa Banku Pocztowego dobrze poradziła sobie z tymi wyzwaniami. Na szczególną uwagę zasługuje dalszy wzrost skali działania — w grudniu 2015 roku liczba klientów zbliżyła się do 1,5 miliona. Zanotowano także rekordową w historii spółki sprzedaż kredytów gotówkowych, przekraczającą 1 mld zł. W konsekwencji, dzięki rozwojowi biznesu oraz dyscyplinie kosztowej, Grupa zakończyła 2015 rok z satysfakcjonującymi wynikami finansowymi. Dochody Grupy ukształtowały się na poziomie 327,5 mln zł, czyli były tylko nieco niższe niż w poprzednim roku. Jednocześnie Grupa poniosła dodatkowe koszty jednorazowe związane z utrzymaniem stabilności polskiego sektora bankowego, w łącznej wysokości 15,5 mln zł. W efekcie wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 33,9 mln zł.

Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z wynikami biznesowymi i finansowymi oraz z wprowadzanymi zmianami w organizacji i infrastrukturze Banku. W odpowiedzi na dynamiczne zmiany w otoczeniu oraz nową strategię Poczty, zakładającą wzrost znaczenia usług finansowych w strategii Grupy Poczty, wyznaczono nowy strategiczny Banku Pocztowego — jednego z liderów bankowości detalicznej w Polsce regionalnej. W efekcie w kwietniu ub.r. Rada przyjęła zaktualizowaną strategię rozwoju Banku Pocztowego do 2018 roku.

Bank Pocztowy będzie bankiem skoncentrowanym na prostej ofercie, gwarantującym klientom dobrą cenę. Co ważne, będzie bankiem zintegrowanym z Pocztą Polską. Ważną rolę w realizacji strategii ma pełnić odchodzenie od modelu banku uniwersalnego i postawienie na bank wyspecjalizowany w oferowaniu prostego jednocześnie spełniającego oczekiwania masowego klienta detalicznego produktu, w atrakcyjnej cenie. Bank będzie dążył także do jeszcze większej integracji ze zmieniającą się i modernizowaną Pocztą Polską, a także do automatyzacji i upraszczania procesów. Realizacja tej strategii pozwoli zrealizować wzrost wartości Banku Pocztowego w długoterminowym horyzoncie.

Działalność Banku, jego stabilność oraz kierunki jego rozwoju zostały pozytywnie ocenione przez potencjalnych inwestorów, uczestniczących w pierwszych fazach przygotowań do oferty publicznej (IPO). Mimo to, ze względu na niekorzystne warunki na rynku kapitałowym, wspólnie z pozostałymi interesariuszami i Zarządem Banku podjęliśmy decyzję o zawieszeniu przygotowań do debiutu spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednak jestem przekonany, że ww. opinie inwestorów stanowią dobry prognostyk na przyszłość i potwierdzają, że wyznaczona strategia rozwoju Banku ma duży potencjał na sukces. To ważne, że uczestnicy rynku finansowego postrzegają Bank Pocztowy jako instytucję godną zaufania i bezpieczną. Jednocześnie zgodną decyzją akcjonariuszy Bank został dokapitalizowany kwotą 60 mln zł, która pozwoli kontynuować jego rozwój.

Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej jestem przekonany, że Bank Pocztowy ze wsparciem Rady Nadzorczej również w kolejnych latach będzie się bezpiecznie i stabilnie rozwijał w strukturach i w oparciu o strategiczne partnerstwo z pozostałymi podmiotami z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Z wyrazami szacunku

podpis.jpg

Jerzy Jóźkowiak
Przewodniczący Rady Nadzorczej