Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Grupy oraz poziomu
jej kapitałów własnych z tytułu niekorzystnych zmian kursów walutowych.

Ryzyko walutowe Grupy jest ponoszone na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek zależnych ryzyko walutowe na które są narażone spółki jest nieistotne.
Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ochrona wyniku finansowego z tytułu różnic kursowych oraz uzyskiwanie korzyści finansowych poprzez zawieranie transakcji w instrumentach walutowych na własny rachunek przy zaakceptowanym przez Bank poziomie ryzyka.

Bank w procesie zarządzania ryzykiem walutowym dokonuje pomiaru tego ryzyka poprzez:

  • wyliczanie pozycji całkowitej Banku,
  • wyliczanie pozycji w poszczególnych walutach,
  • wyliczanie wartości zagrożonej (VaR),
  • przeprowadzanie testów warunków skrajnych.

 

W 2015 roku i 2014 roku ryzyko walutowe Banku kształtowało się na niskim poziomie, co wynikało z niewielkiego udziału aktywów i pasywów walutowych w sumie bilansowej (poniżej 2%). Wartość całkowitej pozycji walutowej przekroczyła 2% funduszy własnych jedynie na 31 grudnia 2015 roku.