Ład korporacyjny

Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2015 roku:

 

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2014 roku:

 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym.

Akcje serii C i prawa do akcji serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 23 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii C1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyliło uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Po zarejestrowaniu przez KRS w dniu 20 listopada 2015 roku podwyższenia kapitału zakładowego Banku, Poczta Polska S.A. zachowała 74,9999 % udział w kapitale zakładowym Banku.

Ogólna charakterystyka akcji:

  • Akcje imienne serii A – w liczbie 291 300 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) nie są uprzywilejowane,
  • Akcje imienne serii B - w liczbie i 7 005 470 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) oraz w liczbie 2 432 270 sztuk (należące do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.) nie są uprzywilejowane,
  • Akcje imienne serii C1 – w liczbie 963 186 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) oraz w liczbie 321 062 sztuk (należące do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.) nie są uprzywilejowane.

Każda akcja daje swojemu posiadaczowi prawo do dywidendy i jednego głosu na walnym zgromadzeniu.