Finanse

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2015 r.

* W roku zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana.
**Grupa nie wylicza rozwodnionego zysku na jedna akcję z uwagi na brak w okresie bieżącym i latach poprzednich kategorii kapitałowych powodujących rozwodnienie.