BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Adekwatność kapitałowa

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu utrzymywanie posiadanych przez Bank kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż wymagany przez zewnętrzne i wewnętrzne regulacje. Regulacje te uzależniają wymagany poziom kapitałów od skali działalności i ryzyka podejmowanego przez Bank.

Mając na uwadze powyższy cel Bank regularnie:

 • identyfikuje ryzyka istotne z punktu widzenia swojej działalności,
 • zarządza istotnymi rodzajami ryzyka,
 • wyznacza kapitał wewnętrzny, który zobowiązuje się posiadać na wypadek materializacji ryzyka,
 • kalkuluje i raportuje miary adekwatności kapitałowej,
 • alokuje kapitał wewnętrzny na obszary biznesowe,
 • przeprowadza testy warunków skrajnych,
 • porównuje potrzeby kapitałowe z posiadanym poziomem kapitałów własnych,
 • integruje proces oceny adekwatności kapitałowej z procesem opracowywania strategii Banku, planów finansowych i sprzedażowych.

W 2017 roku poziom współczynnika wypłacalności, współczynnika kapitału Tier 1 oraz wewnętrznego współczynnika wypłacalności Banku kształtował się powyżej wymaganego minimalnego poziomu regulacyjnego, który w 2017 roku w przypadku CAR wynosił 13,25%, a Tier 1 -10,25% (Zalecenie KNF nr DRB/0735/2/1/2015). Współczynnik wypłacalności na koniec 2017 roku wyniósł 17,8%, współczynnik kapitału Tier1 wyniósł 14,5% natomiast wewnętrzny współczynnik wypłacalności wyniósł 12,3% przy minimum nadzorczym 8%.

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania kapitałowego, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Bank dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur.

Fundusze własne

Dla celów wyznaczania funduszy własnych Bank stosuje metody wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”). Fundusze własne Banku składają się z funduszy podstawowych Tier 1 (CET1) oraz funduszy Tier 2 w ujęciu jednostkowym (Bank na mocy przepisów Rozporządzenia CRR zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym).

W 2017 roku fundusze podstawowe Tier 1 Banku obejmowały:

 • instrumenty kapitałowe spełniające warunki, o których mowa w Rozporządzeniu CRR,
 • agio emisyjne związane z instrumentami, o których mowa w punkcie powyżej,
 • zyski zatrzymane, w tym zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne przed podjęciem formalnej decyzji potwierdzającej ostateczny wynik finansowy w danym roku po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia właściwego organu,
 • skumulowane inne całkowite dochody,
 • kapitały rezerwowe,
 • fundusz ogólnego ryzyka,
 • niezrealizowane zyski i straty wyceniane według wartości godziwej (w kwotach uwzględniających przepisy przejściowe o których mowa w art. 467 oraz art. 468 Rozporządzenia CRR),
 • inne pozycje funduszy podstawowych Tier 1, określone w Rozporządzeniu CRR,

i uwzględniały korekty z tytułu:

 • wartości niematerialnych według ich wyceny bilansowej,
 • filtrów ostrożnościowych,
 • oraz innych pozycji pomniejszających fundusze podstawowe Tier1, określonych w Rozporządzeniu CRR.

We wrześniu 2017 roku, Bank dokonał emisji obligacji podporządkowanych serii C3 o wartości nominalnej 50 mln zł i dacie zapadalności 18 września 2027 roku. W dniu 21 września 2017 roku Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie w/w obligacji jako instrumentów w kapitale Tier 2 (sygn. DBK/DBK5/7100/7/3/2017).    

Jednocześnie w dniu 21 września 2017 roku Bank uzyskał zezwolenie KNF na wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych serii C o wartości nominalnej 50 mln zł (sygn. DBK/DBK5/7100/6/3/2017), które na podstawie decyzji KNF z dnia 26 listopada 2012 roku (sygn. DBK/DBK3/7100/19/8/2012/WB) zostały zaliczone do funduszy uzupełniających (obecnie kapitału Tier 2) Banku. Bank nie dokonał wykupu w/w obligacji w październiku 2017 roku, wyłączając jednocześnie te obligacje z instrumentów w kapitale Tier 2. Bank planuje wykup w/w obligacji w kwietniu 2018 roku.

W dniu 31 października 2017 roku Bank pozyskał środki finansowe z dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy w ramach emisji akcji imiennych serii C2 w kwocie 90 mln zł (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Banku przez Krajowy Rejestr Sądowy nastąpiła 15 listopada 2017 roku). W dniu 12 grudnia 2017 roku Bank uzyskał zgodę KNF na zaklasyfikowanie w/w akcji jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1 (sygn. DBK/DBK5/7105/35/3/2017).

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku fundusze Tier 2 Banku stanowiły środki pieniężne pochodzące z uzyskanej w 2014 roku pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. oraz dwóch emisji obligacji podporządkowanych (przeprowadzonych odpowiednio w 2016 roku oraz 2017 roku).

Wymogi kapitałowe (Filar I)

Bank dla celów wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego stosuje metody wynikające z Rozporządzenia CRR, w tym w szczególności:

 • metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego,
 • uproszczoną technikę ujmowania zabezpieczeń, w której waga ryzyka kontrahenta jest zastępowana wagą ryzyka zabezpieczenia (jego wystawcy),
 • metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego,
 • metodę standardową dla ryzyka korekty wyceny kredytowej,
 • metodę podstawową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego,
 • metodę terminów zapadalności do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych,
 • metodę podstawową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych,
 • metodę dla wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu dużych ekspozycji.

W związku z nieznaczącą skalą działalności handlowej wymóg kapitałowy dla Banku z tytułu rynkowych rodzajów ryzyka wyniósł 0,00 zł. Oznacza to, że w analizowanym okresie Bank posiadał wymóg kapitałowy wyłącznie z tytułu ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego oraz ryzyka korekty wyceny kredytowej.

Kapitał wewnętrzny (Filar II)

Podczas procesu identyfikacji istotnych rodzajów ryzyka w działalności Banku, po uwzględnieniu skali i złożoności działania określane są dodatkowe rodzaje ryzyka, które zdaniem kierownictwa nie są w pełni ujęte w ramach ryzyka Filara I. Identyfikacja ma na celu optymalne dostosowanie struktury kapitału wewnętrznego do rzeczywistych potrzeb kapitałowych, odzwierciedlających faktyczny poziom ekspozycji na ryzyko.

Kapitał wewnętrzny dla dodatkowych rodzajów ryzyka, wyliczany jest na podstawie wewnętrznych metod zaakceptowanych przez Zarząd Banku uwzględniających skalę i specyfikę działania Banku w kontekście danego ryzyka.

Dodatkowo przy wyznaczaniu kapitału wewnętrznego Bank stosuje konserwatywne podejście w zakresie uwzględnienia efektu dywersyfikacji ryzyka pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka.

W 2017 roku poziom wewnętrznego współczynnika wypłacalności kształtował się powyżej wymaganego minimalnego poziomu regulacyjnego.

Ujawnienia (Filar III)

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia CRR oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego „Generalnych zasad polityki ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej w Banku Pocztowym S.A.”, w 2017 roku Bank ogłosił informacje dotyczące adekwatności kapitałowej w odrębnym dokumencie.

Adekwatność kapitałowa Banku

Współczynnik wypłacalności (CAR) i współczynnik kapitału Tier 1 wg stanu na 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2015 roku, 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 roku wyliczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem CRR. Bank na mocy powyższych przepisów zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym. Dane jednostkowe.
W pozostałych latach wartości CAR i Tier 1 wyliczone zostały zgodnie z wymogami uchwały Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (z późniejszymi zmianami). Dane jednostkowe.

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe kalkulacje wielkości bazowych dla funduszy własnych, wymogów kapitałowych oraz współczynników adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

Fundusze własne (w tys. zł)    
  31.12.2017 31.12.2016
I. Fundusze podstawowe (Tier I) 554 943 460 126
Opłacone instrumenty kapitałowe 128 278 110 133
Agio 127 111 55 356
Zyski zatrzymane, w tym: 0 2 724

- zysk ( zweryfikowany zysk za I półrocze)

3 980 10 011

- strata ( część nieuznanego zysku bieżącego)

(3 980) (7 287)
Skumulowane inne całkowite dochody 6 347 (9 273)
Korekty z tytułu niezrealizowanych zysków/strat z instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1* (1 647) (789)
Kapitał rezerwowy 252 863 252 862
Fundusze ogólne ryzyka bankowego 127 069 124 345
Inne wartości niematerialne (83 156) (74 749)
Dodatkowe korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny (1 922) (483)
Kapitał uzupełniający Tier II 126 125 134 715
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 126 125 134 715
Fundusze własne 681 068 594 841

* korekta dotyczy usunięcia części dodatniej wyceny z tyt. niezrealizowanych zysków w okresie przejściowym

Wymogi kapitałowe (w tys. zł)    
  31.12.2017 31.12.2016
Wymogi kapitałowe dla ryzyka kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie, w tym dla ekspozycji: 263 109 288 913
z wagą ryzyka 0% 0 0
z wagą ryzyka 20% 3 401 3 336
z wagą ryzyka 35% 57 938 41 643
z wagą ryzyka 50% 32 488
z wagą ryzyka 75% 117 170 170 588
z wagą ryzyka 100% 61 877 60 275
z wagą ryzyka 150% 14 031 4 189
z wagą ryzyka 250% 8 642 8 371
pozostałe wagi ryzyka 0 0
z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania 18 23
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego 43 186 42 319
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego 0 0
Wymóg kapitałowy z tytułu korekty wyceny kredytowej (CVA) 2 12
Całkowity wymóg kapitałowy 306 297 331 244
Współczynnik wypłacalności 17,8% 14,4%
Tier 1 14,5% 11,1%

Współczynnik wypłacalności na koniec 2017 roku wyniósł 17,8% natomiast współczynnik kapitału Tier1 wyniósł 14,5%, co oznacza, że działalność Banku była prowadzona w sposób zapewniający utrzymanie miar kapitałowych na poziomie powyżej wymaganych poziomów regulacyjnych.

Do góry