BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Otoczenie regulacyjne

Na sytuację finansową i organizacyjną Grupy w 2017 roku oddziaływały przede wszystkim zmiany w następujących regulacjach prawnych:

Nazwa projektu Opis projektowanych zmian Wpływ na Bank
Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Rekomendacji H zakłada: oparcie systemu kontroli wewnętrznej na zbiorze mechanizmów kontrolnych zapewniających osiągnięcie ustawowych celów (tj. skuteczności i efektywności działania banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w banku, zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi), w miejsce obecnego podejścia ukierunkowanego na kontrolę funkcjonalną, traktowanie systemu kontroli wewnętrznej jako odrębnego systemu względem systemu zarządzania ryzykiem, umieszczenie komórki do spraw zgodności i komórki audytu wewnętrznego w systemie kontroli wewnętrznej, ujęcie systemu kontroli wewnętrznej w ramach modelu trzech linii obrony. Zmiany organizacyjne.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie systemu zarzadzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego. Rozporządzenie określa zasady zarządzania ryzykiem w Banku, pozycjonuje i określa ogólne zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego i compliance odnosi się również do zasad tworzenia polityki wynagrodzeń. Zmiany organizacyjne.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości Ustawa wprowadza dla dużych jednostek zaufania publicznego, w tym dla Banku, obowiązek zamieszczania w sprawozdaniu z działalności lub w formie oddzielnego sprawozdania informacji dotyczących zagadnień niefinansowych, tj. społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Nowe obowiązki raportowe.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa m. in. nałożyła na Bank nowe obowiązki informacyjne w stosunku do BFG oraz klientów Banku. Akty wykonawcze do ustawy określają m. in. szczegółowe zasady sprawozdawczości na rzecz BFG, budowę planów naprawy oraz zmianę sposobu ustalania składek wnoszonych przez banki. Nowe obowiązki informacyjne oraz raportowe, koszty Grupy.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym Ustawa wprowadza m.in. obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Banku w związku z planowanym zawarciem określonego rodzaju umów. Zmiany organizacyjne.
Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Ustawa nałożyła na Bank obowiązek identyfikowania rachunków raportowanych, sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych informacji o rachunkach raportowanych oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie przestrzegania procedur (sprawozdawczych i należytej staranności). Nowe obowiązki raportowe.
Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Ustawa określa m.in.: zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa i obowiązki Banku, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz prawa i obowiązki konsumenta, kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny. Zmiana wzorców umowy.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Ustawa wprowadza szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta z biur informacji gospodarczej i z rejestrów obejmujących dane o należnościach publicznoprawnych (przy jednoczesnym poszanowaniu praw dłużników). Dodatkowo ustawa m.in. zwiększa efektywność postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Zmiana wzorców umów.

Ponadto trwają prace i uzgodnienia nad uregulowaniami prawnymi, a w szczególności:

Nazwa regulacji Opis zmian Przewidywany wpływ na Bank
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Z punktu widzenia Banku istotne są obowiązki związane z: przedstawieniem (przed zawarciem umowy) konsumentom dokumentu zawierającego wykaz świadczonych usług oraz opłat pobieranych z tytułu ich świadczenia (tzw. "porównywarka") oraz cyklicznym (nie rzadziej niż raz w roku) zestawieniem opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym, zapewnieniem dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, umożliwieniem przenoszenia rachunku płatniczego na zasadach określonych w ustawie. Banki są zobowiązane do dostosowania do w/w obowiązków nie później niż przed upływem 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. nie później niż od 8 sierpnia 2018 roku. Zmiany systemowe.
Dyrektywa MiFID II/ Rozporządzenie MIFIR. Pakiet MiFID II / MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive / Regulation) nakłada na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie m.in. ochrony inwestora (np. nowe wymagania product governance, zaostrzenie wymogów w zakresie zachęt, objęcie produktów strukturyzowanych wymogami MiFID II, dostosowanie zasad komunikacji z klientem oraz zwiększenie obowiązków informacyjnych, w tym w zakresie kosztów), przejrzystości rynkowej (np. zwiększenie zakresu raportowania transakcji oraz ładu korporacyjnego, a także przewiduje szereg nowych uprawnień dla nadzorców (m.in. w zakresie interwencji produktowych). Zmiany systemowe i organizacyjne.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE/projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw Dyrektywa oraz implementująca ustawa wprowadzają m.in. następujące zmiany: modyfikacja zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję poprzez m.in. ograniczenie odpowiedzialności płatnika w szczególności przez zobowiązanie dostawcy usług płatniczych do niezwłocznego zwrotu płatnikowi kwoty nieautoryzowanej transakcji; zmniejszenie progu odpowiedzialności płatnika za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi ze 150 euro do 50 euro, obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z usług świadczonych przez dostawcę niezależnego (TPP - third party provider), tj. usługi inicjowania płatności oraz usługi dostępu do informacji o rachunku, nałożenie wymogu, aby zasady korzystania przez użytkownika z instrumentu płatniczego stosowane przez dostawców usług płatniczych były obiektywne, niedyskryminujące proporcjonalne, obowiązek wdrożenia odpowiednich mechanizmów ograniczających ryzyko mechanizmów kontroli służących zarządzaniu ryzykami operacyjnymi oraz ryzykami dla bezpieczeństwa, związanymi z usługami płatniczymi, obowiązek przekazywania co roku właściwym organom zaktualizowanej i kompleksowej oceny dotyczącej ryzyk operacyjnych, ryzyk dla bezpieczeństwa świadczonych usług płatniczych, a także oceny dotyczącej adekwatności środków ograniczających ryzyko i mechanizmów kontroli wprowadzonych w odpowiedzi na te ryzyka, obowiązek do wystosowywania odpowiedzi na reklamację w zakresie usług płatniczych w terminie do 15 dni roboczych. Zmiany wzorców, zmiany systemowe
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń Ustawa nakłada obowiązki w zakresie m.in. rejestracji (rejestracja w formie internetowej zastąpi rejestrację w systemie informatycznym KNF); obowiązków informacyjnych wobec klientów; obowiązków informacyjnych wobec KNF; obowiązków odbywania szkolenia zawodowego; poddania się procedurze pozasądowego rozwiązywania sporów. Zmiana wzorców
Projekt ustawy o jawności życia publicznego Ustawa wprowadza m.in. obowiązek zgłaszania rejestru umów szefowi CBA, ochronę prawną tzw. sygnalisty, obowiązek wprowadzenia procedur antykorupcyjnych. Nowe obowiązki raportowe, zmiana procedur
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych Ustawa wprowadza m.in. obowiązek przekazywania określonych informacji niezbędnych do dokonania przez izbę rozliczeniową analizy ryzyka wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi Nowe obowiązki raportowe
Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa wprowadza m.in. określenie minimalnych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów informacyjnych Zmiany systemowe
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006; Wprowadza nową definicję państwowej osoby prawnej, zgodnie z którą państwową osobą prawną jest m.in. spółka prawa handlowego oraz spółka europejska, której akcjonariuszami (wspólnikami) są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne.  
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Ustawa wprowadza regulacje dotyczące zarządcy sukcesyjnego, który po śmierci przedsiębiorcy będzie miał prawo m.in. do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym przedsiębiorcy, wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa Zmiany systemowe , zmiana procedur
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Rozporządzenie przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane; prawo do usunięcia lub sprostowania danych oraz" prawo do bycia zapomnianym"; warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych oraz kwestie zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych; zapewniają prowadzenie polityki prywatności w sposób przejrzysty i zrozumiały dla użytkownika  
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Ustawa wprowadza obowiązek dla Banku otwarcia i prowadzenia rachunku VAT dla podmiotu, któremu Bank otwiera rachunek rozliczeniowy, który będzie służył gromadzeniu środków pieniężnych wyłącznie z tytułu zapłaty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług płaconej dostawcy towarów lub usługodawcy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności oraz zwrotu podatku od towarów i usług przez urząd skarbowy. Zmiany systemowe, zmiany
Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Ustawa zakłada wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany systemowe, zmiany wzorców
Do góry