BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Polityka CSR

Relacje z klientami

Działania podejmowane przez Bank mają nadrzędny cel – stałe dążenie do podnoszenia satysfakcji klientów poprzez oferowanie produktów i usług, które spełnią ich oczekiwania.

Zaakceptowana przez Radę Nadzorczą w czerwcu 2017 roku Strategia Banku Pocztowego do 2021 roku zakłada m.in., że w perspektywie Strategii Bank Pocztowy stanie się liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, w szczególności w mniejszych miejscowościach, bankiem chętnie wybieranym przez rodziny i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce, liczącym się partnerem inicjatyw rządowych i społecznych oraz integratorem i głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.

Oferowane przez Bank produkty i usługi są spójne z wartościami Banku Pocztowego, którymi są: Satysfakcja Klienta, Komunikacja, Innowacyjność, Uczciwość, Zaangażowanie, Społeczna Odpowiedzialność. Wartości te zostały wybrane przez Zarząd z przedstawionych przez Pracowników propozycji. Są one fundamentem Banku Pocztowego oraz stanowiły istotny element w procesie budowy Strategii.

Swoją rolę, wyrażoną w misji Bank Pocztowy postrzega jako dbanie o finanse klientów w bezpiecznym, pocztowym Banku, który pomaga realizować marzenia wielu pokoleń, będąc zawsze blisko, tak jak tego potrzebują klienci.

Właśnie z myślą o klientach zgodnie z nową Strategią w 2017 roku Bank zdecydował o odejściu od zbyt wąskiej oferty produktowej na rzecz większej dywersyfikacji, dopasowanej do rzeczywistych potrzeb klientów, jednak nadal oferując proste i zrozumiałe produkty. Oprócz unikalnych usług rozliczeniowych bankowości pocztowej lub produktów bankowych połączonych z ofertą Poczty Polskiej, Bank zdecydował się zaoferować także pełną funkcjonalność obsługi bankowej dla wybranych klientów instytucjonalnych.

W 2017 roku Bank uzupełnił prostą, tanią i najbliższej klientom ofertę tradycyjną o szybką, bezpieczną i nowoczesną bankowość cyfrową – EnveloBank. Nowa marka zadebiutowała na rynku w III kw. 2017 roku, łącząc produkty bankowe, usługi z Grupy Poczty Polskiej i partnerów zewnętrznych, pozwalając na dotarcie do klientów cyfrowych z 3 zdefiniowanych przez Bank grup – młodych i samodzielnych (18-24 lata), odpowiedzialnych (25-49 lat) oraz mikrofirm.

Nieustanna praca nad doskonaleniem jakości obsługi klientów Banku to również działalność w obszarach:

 • szkolenia Doradców,
 • monitoringu realizacji standardów obsługi,
 • badania satysfakcji klienta poprzez badanie Net Promotor Score (NPS).

Bank stawia na naturalność i nawiązanie relacji z klientem "po sąsiedzku", dlatego odchodzi od szablonowych rozmów sprzedażowych realizowanych wg tradycyjnego schematu. Docelowa grupa klientów wymaga ciągłego dostosowywania standardów obsługi do ich potrzeb i oczekiwań.

Ponadto Bank komunikuje się z klientami poprzez profil na Facebooku, Twitterze oraz kanał wideo na Youtube.

Badanie Satysfakcji Klientów Banków Detalicznych, które objęło 14 największych Banków w Polsce, zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w 2017 roku przyniosło Bankowi Pocztowemu wyróżnienie w kategorii opłat i prowizji, w której zajął 3. miejsce wśród ankietowanych banków. Bank Pocztowy drugi rok z rzędu uzyskał także prestiżowy tytuł „Bank doceniany przez Klientów”.

Także głosami klientów tytuł „Najładniejszej polskiej karty 2017 roku” otrzymała karta Banku Pocztowego – pierwsza wydana wspólnie z Pocztą Polską.

Relacje z pracownikami

Bank Pocztowy S.A. to przede wszystkim ludzie, których łączy wspólna misja i wizja, a podstawę rozwoju organizacji stanowią wspólne wartości. W 2017 roku kluczowym elementem budowania relacji pracowniczych było wypracowanie jasno określonego modelu wartości, który jest wyrazem wewnętrznej spójności organizacji, jej fundamentem i kluczowym elementem w budowaniu Strategii Banku.

Wartości zostały wypracowane w trakcie szeregu warsztatów z udziałem wszystkich pracowników Banku, zorganizowanych przez Departament Strategii i Organizacji i przeprowadzonych przez menedżerów obszarów. Podczas spotkań został wypracowany model, uzgodniony z Zarządem Banku, cementujący nową Strategię Banku na lata 2017 – 2021.

Bank zdecydował się na zmianę dotychczasowego kodu kulturowego, komunikowanego w sposób nie w pełni zrozumiały dla znaczącej grupy klientów i części pracowników. Dotychczasowy model koncentrował się na optymalizacjach kosztowych ze zbyt małym naciskiem na procesy rozwojowe. Przyjęte nowe DNA Banku definiuje wartości holistyczne, zapewniając większą koncentrację organizacji na realizacji założonych celów.

DNA Banku kształtuje rolę pracownika w organizacji, tego jak jako pracownicy powinniśmy realizować swoje zadania i czym się kierować realizując cele. Pracownicy Banku utożsamiają się z wartościami i w oparciu o nie realizują w Banku swoje cele zawodowe.

Model wartości Banku Pocztowego przedstawia poniższy schemat:

Społeczna odpowiedzialność w zakresie relacji Banku z pracownikami polega na:

 • zagwarantowaniu etyki w zarządzaniu,
 • zagwarantowaniu przyjaznych i bezpiecznych miejsc pracy,
 • budowaniu marki pracodawcy „Bank z wyboru",
 • stworzeniu pracownikom możliwości awansu i rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu sukcesji stanowisk,
 • integracji i wzmacnianiu więzi w zespołach pracowniczych,
 • dbaniu o transparentną i efektywną komunikację wewnętrzną,
 • zapewnieniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, m.in. poprzez popieranie rozwoju różnorodnych zainteresowań i pasji pracowników.

Zagadnienie związane z polityką w zakresie wynagradzania, rozwojem kompetencji, tworzenia ścieżek rozwoju i awansu kompetencji pracowników przedstawiono w Zarządzanie zasobami ludzkimi.


Działalność na rzecz społeczeństwa

Działalność Banku Pocztowego na rzecz społeczeństwa wynika z założeń misyjnych, jakie od lat realizuje Bank, związanych z walką z wykluczeniem finansowym Polaków, ale także wyrównywaniem szans w dostępie do edukacji, wiedzy, dóbr kultury i historii. Stąd prowadzone przez przedstawicieli Banku lub przy jego innym zaangażowaniu, działania edukacyjne czy wspierające, jak choćby w przypadku realizowanej przez Bank Pocztowy polityce darowizn.

W marcu 2017 roku Bank podpisał porozumienie o współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz PFRON pod Patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Efektem podpisanego porozumienia ma być m.in. opracowanie i realizacja programu „Bank Pocztowy najbliżej osób niepełnosprawnych", zwiększającego dostępność usług bankowych dla osób niepełnosprawnych. Efektem porozumienia ma być także stworzenie warunków do większego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Banku. Zawarte przez Bank Pocztowy porozumienie wpisuje się w działania Banku związane z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu Polaków - szczególnie w zakresie dostępu do usług bankowych.

W czerwcu 2017 roku Bank razem Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Wydziałem Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podpisali list intencyjny dotyczący partnerstwa w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG. Intencją stron było zawarcie umowy partnerstwa w realizacji projektu "Własnościowe dla Rodziny 500+". Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

 • Doskonałość naukowa,
 • Nauka dla innowacyjności,
 • Humanistyka dla rozwoju.

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Projekt przygotowany jest z myślą o rodzinach – beneficjentach programu 500+.

Wśród licznych realizowanych przez Bank Pocztowy inicjatyw społecznych znalazło się także m.in. wsparcie produkcji filmu „Wyklęty”, ukończonego w lutym 2017 roku pełnometrażowego filmu fabularnego traktującego o losach „Żołnierzy wyklętych”, którzy toczą nierówną walkę z ludową władzą o przyszłość powojennej Polski.

W 2017 roku Bank kontynuował swoje działania w ramach projektu edukacji dzieci i młodzieży „Bakcyl”. Projekt ten, organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości przy udziale instytucji, które zdecydowały się na uczestnictwo w nim, to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

W ramach inicjatyw o charakterze edukacji finansowej, prowadzonych na poziomie regionalnym, w 2017 roku pracownicy Banku Pocztowego – region zachodni, placówka w Szczecinie podjęli się organizacji cyklu szkoleń wspólnie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Wojewódzkich Związków Zawodowych Pracowników Cywilnych Policji w Szczecinie. Podczas spotkań każdorazowo omawiano zasady związane z bezpiecznym bankowaniem i korzystaniem z kart płatniczych. Eksperci z Banku Pocztowego przestrzegali uczestników szkoleń przed różnymi formami kradzieży pieniędzy takich jak skimming, kradzież tożsamości, dokonywanymi przez przestępców oraz sposobami, by się przed nimi zabezpieczać. Zwracano także uwagę na coraz powszechniejsze zjawisko nieuczciwych pośredników oraz metody ich działań. W ten sposób zrealizowanych zostało ponad 40 szkoleń w których brało udział ok. 800 osób.

W czerwcu 2017 roku Bank Pocztowy włączył się w organizację V Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie. Organizatorami Zjazdu był Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Miasto Nysa. Na Zjazd przyjechało ponad 180 dużych rodzin, 997 uczestników z całej Polski. Organizatorzy zapewnili szereg atrakcji dla dorosłych i dzieci (tych było niemal 800). Odbywały się spotkania plenerowe i w Sali Teatralnej Nyskiego Domu Kultury, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, występy artystyczne, koncerty, pokazy militarne, strażackie i policyjne.

Bank był także Partnerem organizowanego w Pułtusku Dnia Tradycji Rzeczypospolitej.

W październiku 2017 roku Bank Pocztowy, działając we współpracy z PERN S.A. oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych, podjął decyzję o przystąpieniu do wspólnej inicjatywy realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wsparcie Banku Pocztowego uzyskała także Fundacja SPEM DONARE, której zadaniem jest m.in. wspieranie działalności Hospicjum i Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.

Popieranie przedsiębiorczości

Największym projektem związanym z promowaniem postaw przedsiębiorczych wśród Polaków, było zaangażowanie Banku już 4. rok z rzędu w organizację rankingu „e-Gazele Biznesu 2017”. Nagradzane w nim są najdynamiczniej rozwijające się mikro, małe i średnie firmy prowadzące handel w internecie o rocznych obrotach z przedziału od 50 tys. zł do 100 mln zł.

Celem projektu „e-Gazele Biznesu”, na który oprócz listy rankingowej składa się cykl czterech organizowanych w „realu” spotkań, połączonych z wręczaniem laureatom pamiątkowych statuetek i dyplomów, jest także stworzenie szansy dla przedsiębiorców z różnych części kraju na nawiązanie osobistych znajomości i kontaktów, których nie jest w stanie zastąpić żadne informatyczne narzędzie. W ramach projektu relacje z gali wraz z prezentacją laureatów publikowane są na łamach Pulsu Biznesu oraz dedykowanej projektowi stronie internetowej https://www.pb.pl/egazele/.

Tymczasem w dniach 18-20 października 2017 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi” organizowana z okazji jubileuszu XV-lecia Wydział Finansów i Prawa (wcześniej Wydziału Finansów) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministra Energii, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK, dr. hab. inż. Andrzej Chochóła. Partnerem wydarzenia był Bank Pocztowy.

Konferencja stanowiła okazję do spotkania szerokiego grona pracowników naukowych, reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne ośrodki akademickie, praktyków gospodarczych oraz przedstawicieli instytucji publicznych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania rodzimej gospodarki i krajowego systemu finansowego. Stanowiła doskonałą platformę do wymiany poglądów na temat zjawisk i procesów finansowych, zachodzących we współczesnym świecie. Tematyka oraz liczna obecność przedstawicieli przedsiębiorców z różnych branż sprawiły, że konferencja miała zauważalne przełożenie na ich działania w sferze gospodarczej, jak i społecznej (m.in. w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu).

Promocja sportu

Zaangażowanie Banku Pocztowego w promocję sportu koncentruje się głównie na wspieraniu wychowania przez sport dzieci i młodzieży oraz promocji wydarzeń egalitarnych, cieszących się szerokim zainteresowaniem Polaków.

Stąd też decyzja o sponsorowaniu w I półroczu 2017 roku przez Bank Pocztowy Klubu Sportowego Sztormu Mosty. Na mocy zawartej umowy Bank wsparł udział Zespołu Juniorów Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Mosty, rocznika 2006/2007 w Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 9 kwietnia 2017 roku w gminie Kosakowo (Złote Piaski).

Na poziomie seniorskim Bank Pocztowy swoim sponsoringiem objął natomiast żużlowców Stali Gorzów Wielkopolski, przekazując środki umożliwiające drużynie organizację meczów o Drużynowe Mistrzostwo Polski w sezonie letnim 2017 roku.

Wsparcie Banku uzyskał także docierający do wielu zakątków kraju, organizowany już po raz 28. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, który rozegrany był w terminie 28 czerwca – 1 lipca 2017 roku.

Dzięki podjęciu przez Bank współpracy z Klubem lekkoatletycznym „Lechia Gdańsk” możliwe było zorganizowanie
w sierpniu 2017 roku 52. Międzynarodowego Festiwalu Chodu, w którym udział wzięło ok. 500 zawodników z Polski i świata.

Polityka darowizn

Wartość darowizn Banku Pocztowego (w tys. zł)

W Banku działa Komisja ds. Darowizn. Zgodnie ze statutem Banku, górny limit wydatków Banku na darowizny na dany rok obrotowy wynosi 1,5% zysku brutto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.

Środki przekazywane tą drogą pozwalają finansować szczytne cele związane m.in. z realizacją programów i projektów o charakterze edukacyjnym, wspieraniem osób, dzieci i młodzieży najbardziej potrzebujących i niejednokrotnie wykluczonych społecznie, poszkodowanych życiowo w wyniku tragicznych zdarzeń losowych, walczących z niepełnosprawnościami.

W 2017 roku Bank udzielił darowizn o łącznej wartości 112 tys. zł.

Realizując zawarte w dniu 11 lutego 2015 roku 3-letnie Porozumienie o współpracy pomiędzy Bankiem Pocztowym S.A. a Fundacją „Pocztowy Dar”, Bank przekazał kwotę 100 000 zł. na realizację programu w zakresie:

 • wspierania indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej wsparcia poprzez przekazywanie stypendiów indywidualnych,
 • wspierania osób będących w trudnej sytuacji życiowej borykających się z problemem wykluczenia społecznego,
 • wspierania osób będących ofiarami nieszczęśliwych wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych,
 • wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe programów, projektów, przedsięwzięć jednorazowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, placówki oświatowe, świetlice środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem działań wyrównujących szanse edukacyjne i zdrowotne dzieci i młodzieży, oraz przeciwdziałające wykluczeniu osób  starszych i niepełnosprawnych.

Pozostała kwota została przekazana jako darowizny dla 3 podmiotów.

Pakiety świadczeń socjalnych

Bank w 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zapewnia swoim pracownikom bogaty pakiet świadczeń dodatkowych. Jednocześnie rozpoczął prace nad podniesieniem atrakcyjności pakietów, m.in. poprzez rozszerzenie oferowanych, w ramach pakietów usług, uwzględniając preferencje pracowników, są to:

 • program kompleksowej opieki medycznej, gwarantuje pracownikom szeroki dostęp do bogatego pakietu usług prywatnej opieki medycznej. W ramach zawartej umowy, opieką medyczną, na preferencyjnych warunkach, mogą zostać objęci również członkowie rodzin pracowników. Pakiet został dodatkowo rozszerzony o tzw. standardy dostępności do usług medycznych,
 • program sportowo-rekreacyjny. Bank kontynuował współpracę z firmą Benefit Systems Sp. z o.o. Karta MultiSport, dając wszystkim zatrudnionym możliwość skorzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych, poprzez nielimitowany dostęp do sieci obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju. Ponadto, każdy pracownik ma możliwość wykupienia, na preferencyjnych warunkach, w ramach zawartej umowy pomiędzy Bankiem i firmą Benefit Systems Sp. z o.o, dodatkowych kart dla dzieci oraz osoby towarzyszącej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), stanowiący ważny element budowania bezpiecznej przyszłości finansowej pracowników w związku z rosnącą potrzebą gromadzenia dodatkowego kapitału na przyszłą emeryturę,
 • dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na życie, Bank gwarantuje wszystkim pracownikom możliwość ubezpieczenia się na życie, na preferencyjnych warunkach, w ramach zawartej umowy pomiędzy Bankiem i firmą ubezpieczeniową,
 • świadczenia socjalne, pracownicy mogą korzystać ze świadczeń oferowanych, w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń (ZFŚS), który tworzony jest w Banku, zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z poź.zm. oraz Regulaminem ZFŚS w Banku Pocztowym S.A. Każda, uprawniona osoba może skorzystać ze środków ZFSŚ, poprzez:
  • uczestnictwo w różnych formach działalności sportowej i kulturalnej, organizowanej przez Bank,
  • otrzymanie wsparcia finansowego w trudnych, nieprzewidzianych losowo, sytuacjach życiowych.

Takie wsparcie realizowane jest, z uwzględnieniem kryterium socjalnego, w formie:

 • bezzwrotnej zapomogi finansowej lub rzeczowej,
 • dofinansowania do podręczników dla uczących się dzieci pracowników,
 • dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • okolicznościowych świadczeń dla dzieci pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, a także organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci pracowników.

W 2017 roku ZFŚS:

 • zabezpieczył pomoc materialną w formie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
 • dofinansował zorganizowane formy wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat oraz zakup książek związanych z nauką dzieci,
 • dofinansował świadczenia zbiorowe, tzw. ogólnodostępne imprezy, związane z działalnością kulturalno-oświatową, i działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną,
 • umożliwił udział pracowników w Programie MultiSport,
 • zrealizował świadczenia okolicznościowe dla dzieci pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, a także świadczenia okolicznościowe w formie pieniężnej dla wszystkich pracowników Banku. Dużym powodzeniem ze strony pracowników cieszyła się zorganizowana po raz kolejny impreza mikołajkowa dla dzieci pracowników,
 • udzielał pomocy dla pracowników w formie zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe.

Wartość odpisu na ZFŚS w 2017 roku wyniosła 1,7 mln zł.

Do góry