BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Działalność spółek
z Grupy Kapitałowej Banku

Grupa Banku Pocztowego

W 2017 roku nie zaszły zmiany w strukturze Grupy Banku Pocztowego. W skład Grupy Banku Pocztowego wchodzą: Bank Pocztowy jako podmiot dominujący oraz dwie spółki: Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji („Centrum Operacyjne”) oraz Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. („Spółka Dystrybucyjna”).

Posiadając 100% udziałów w każdej ze spółek zależnych, Bank realizuje nadzór właścicielski nad działalnością obu podmiotów poprzez pełnienie przez przedstawicieli Banku funkcji kontrolnych w Radach Nadzorczych tych spółek. Działalność spółek-córek stanowi wsparcie dla działalności biznesowej Banku.

Spółki należące do Grupy posiadają rachunki bieżące, jak i deponują swoje wolne środki na lokatach terminowych w Banku Pocztowym. Transakcje Banku z podmiotami zależnymi odbywają się na zasadach rynkowych.
Bank oraz jego spółki zależne działają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji

Spółka Centrum Operacyjne została utworzona przez Bank 20 maja 2010 roku z kapitałem zakładowym wynoszącym 2 500 tys. zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bank Pocztowy. 1 lipca 2010 roku kwota kapitału zakładowego tej spółki została podwyższona przez Zgromadzenie Wspólników o 783,8 tys. zł, do kwoty 3 283,8 tys. zł.

Centrum Operacyjne powstało w celu świadczenia usług w zakresie procesów administracyjnych dla produktów i usług podmiotów sektora finansowego.

Do września 2017 roku Centrum Operacyjne świadczyło usługi na rzecz Banku, Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Na 31 grudnia 2017 roku suma bilansowa Centrum Operacyjnego wyniosła 4 592 tys. zł. W 2017 roku spółka zanotowała zysk netto na poziomie 1 287 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku uzyskała 81 tys. zł.

W ramach podnoszenia efektywności funkcjonowania Banku i dostosowania do przyjętej Strategii Banku, Zarząd Banku podjął decyzję o likwidacji Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. i przeniesieniu z dniem 1 września 2017 roku działalności operacyjnej Spółki wraz z pracownikami, do struktur Banku. W związku z powyższym w dniu 5 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o.

Spółka Dystrybucyjna została utworzona przez Bank 20 maja 2010 roku, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 000 tys. zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bank Pocztowy. 30 września 2011 roku kapitał zakładowy Spółki Dystrybucyjnej został podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o 679,8 tys. zł, do kwoty 2 679,8 tys. zł.

Spółka Dystrybucyjna powstała w celu organizacji i prowadzenia działań w ramach mobilnych struktur sprzedażowych dla produktów i usług finansowych, w tym przede wszystkim dotyczących współpracy z Bankiem. Na 31 grudnia 2017 roku suma bilansowa Spółki Dystrybucyjnej wynosiła 2 500 tys. zł. W 2017 roku Spółka Dystrybucyjna wygenerowała stratę w wysokości 554 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku strata wynosiła 102 tys. zł.

Do lipca 2017 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała z Bankiem głównie w zakresie dystrybucji jego produktów, a od lipca 2017 roku przede wszystkim, w zakresie obsługi call center. Działalność Spółki Dystrybucyjnej została ograniczona ze względu na wejście w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz decyzje Banku w zakresie rezygnacji ze sprzedaży pozostałych produktów przez Spółkę.

Do góry