BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Tabela treści GRI

WSKAŹNIK OPIS WSKAŹNIKA STOPIEŃ RAPORTOWANIA
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Pełny
PROFIL ORGANIZACJI
G4-3 Nazwa organizacji Pełny
G4-4 Główne marki, usługi i/lub produkty Pełny
G4-5 Lokalizacja głównej siedziby Pełny
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja i nazwy tych krajów Pełny
G4-7 Forma własności i forma prawna organizacji Pełny
G4-8 Obsługiwane rynki Pełny
G4-9 Skala działalności Pełny
G4-10 Liczba pracowników według regionów działalności, wieku, płci oraz rodzaju umowy Pełny
G4-11 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Nie dotyczy
G4-12 Łańcuch dostaw organizacji Częściowy
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie Pełny
G4-14 Zasada ostrożności Pełny
G4-15 Lista zewnętrznych inicjatyw przyjętych przez organizację Pełny
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach Pełny
ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY I OGRANICZENIA
G4-17 Lista podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym organizacji Pełny
G4-18 Proces definiowania treści raportu Pełny
G4-19 Zidentyfikowane materialne aspekty w toku procesu definiowania raportu Pełny
G4-20 Zakres i istotność zidentyfikowanych aspektów dla poszczególnych podmiotów biznesowych organizacji Pełny
G4-21 Zakres i istotność zidentyfikowanych aspektów dla podmiotów spoza organizacji Pełny
G4-22 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt Nie dotyczy
G4-23 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu Nie dotyczy
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24 Lista grup interesariuszy organizacji Pełny
G4-25 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy Pełny
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Pełny
PROFIL RAPORTU  
G4-28 Okres raportowania Pełny
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu Nie dotyczy
G4-30 Cykl raportowania Pełny
G4-31 Dane kontaktowe Pełny
G4-32 Indeks GRI Pełny
G4-33 Potwierdzenie wiarygodności Nie dotyczy
ŁAD ORGANIZACYJNY
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji Pełny
G4-38 Skład najwyższego organu nadzorczego organizacji Pełny
G4-48 Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju Pełny
G4-51 Polityka wynagrodzeń członków organu zarządzającego i wyższej kadry zarządzającej Częściowy
ETYKA I UCZCIWOŚĆ
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania, takie jak kodeksy postępowania i kodeksy etyki organizacji Pełny
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy uzyskiwania porad w kwestiach etycznych i zgodności z prawem oraz kwestiach związanych z uczciwością organizacji, takie jak telefon zaufania lub linie doradcze Pełny
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania obaw dotyczących nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań oraz spraw związanych z uczciwością organizacji Pełny
 
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
EC-DMA Podejście zarządcze w zakresie strategii i rozwoju Banku Pełny
G4-EC1 Bezpośrednia ekonomiczna wartość wytworzona i podzielona Pełny
G4-EC3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach Pełny
G4-EC4 Pomoc finansowa otrzymana od Państwa Brak tego rodzaju przypadków.
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
EN-DMA Podejście zarządcze w zakresie wyników środowiskowych Częściowy
G4-EN3 Bezpośrednie zużycie energii w organizacji Pełny
G4-EN8 Łączny pobór wody wg źródła Pełny
G4-EN29 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Brak tego rodzaju przypadków.
G4-EN30 Znaczący wpływ transportu produktów i innych towarów potrzebnych do prowadzenia przez organizację działalności oraz transportu pracowników na środowisko Częściowy
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE - PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNEJ PRACY
LA-DMA Podejście zarządcze w zakresie zatrudnienia Pełny
G4-LA2 Benefity oferowane pełnoetatowym pracownikom (nieoferowane pracownikom tymczasowym) w podziale na najważniejsze regiony, w których działa firma Pełny
LA-DMA Podejście zarządcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny
G4-LA5 Procent pracowników reprezentowanych we wspólnych formalnych komisjach ds. BHP uwzględniających pracowników i menedżerów, które pomagają monitorować i prowadzić programy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy Pełny
G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów i płci Częściowy
G4-LA8 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi Pełny
LA-DMA Podejście zarządcze w zakresie szkoleń i edukacji Pełny
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika wg płci oraz kategorii zatrudnienia Pełny
LA-DMA Podejście zarządcze w zakresie różnorodności i równości szans Pełny
G4-LA12 Skład organów zarządzających oraz podział pracowników ze względu na rodzaj stanowiska, płeć, wiek, przynależność do grup etnicznych i inne aspekty różnorodności Pełny
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE - PRAWA CZŁOWIEKA
HR-DMA Podejście zarządcze w zakresie poszanowania praw człowieka Pełny
G4-HR2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka, które mają znaczenie dla działalności organizacji, w tym również procent przeszkolonych pracowników Pełny
HR-DMA Podejście zarządcze w zakresie wolności zrzeszania się Częściowy
G4-HR4 Zidentyfikowane zakłady i dostawcy, w przypadku których może dochodzić do naruszenia lub może występować poważne ryzyko naruszenia wolności zrzeszania się i zawierania umów zbiorowych oraz środki podjęte, aby chronić te prawa Częściowy
WSKAŹNIKI - SPOŁECZEŃSTWO
SO-DMA Podejście zarządcze w zakresie relacji społecznych Pełny
G4-SO1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami wpływu i programami rozwoju Pełny
SO-DMA Podejście zarządcze w zakresie zapobiegania korupcji Pełny
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Pełny
G4-SO5 Stwierdzone przypadki korupcji i metody naprawcze Pełny
SO-DMA Zasady dotyczące udziału w życiu publicznym Pełny
G4-SO6 Całkowita wartość wsparcia udzielonego na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze w podziale na kraje i odbiorcę/ beneficjenta Brak tego rodzaju przypadków.
SO-DMA Zachowania antykonkurencyjne Pełny
G4-SO7 Całkowita liczba działań prawnych związanych z zapobieganiem zmowom cenowym, antytrustowym czy antymonopolowym i ich wyniki 29.12.2006 r. Prezes UOKiK uznał praktyki po-legające na wspólnym ustalaniu przez banki opłaty „interchange” za ograniczające konkurencję na rynku usług acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski oraz nakazał zaniechanie ich stosowania, jednocześnie nakładając na banki kary pieniężne, w tym na Bank w wysokości 2 895 tys. zł (uczestniczący tylko w systemie VISA) (decyzja Prezesa UOKiK nr DAR 15/2006). Od powyższej decyzji odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „SOKiK) złożył Bank i inni uczestnicy postępowania. Wyrokiem z 21.11.2013 r. SOKiK zmienił kary nałożone na banki, w tym m.in. znacząco zmniejszył wysokość kary nałożonej na Bank. Na skutek apelacji banków i Prezesa UOKiK, Sąd Apelacyjny w Warszawie wy-dał 6.10.2015 r. prawomocny wyrok oddalający wszystkie odwołania banków w całości i uwzględniający apelację Prezesa UOKiK. W konsekwencji, uprawomocniła się decyzja Prezesa UOKiK nr DAR 15/2006, nakładająca na Bank karę w wysokości 2 895 tys. zł., która została zapłacona 20.10.2015 r. 19.04.2016 r. Bank wniósł skargę kasacyjną od w/w wyroku. 25.10.2017 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. 30.10.2017 r. Bank wystąpił do Prezesa UOKiK o dokonanie zwrotu kary w wysokości 2.894.850 zł wraz z odsetkami, nałożonej przez Prezesa UOKiK decyzją z 29.12.2006 r.
G4-SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji Jak we wskaźniku G4-SO7.
SO-DMA Podejście zarządcze w zakresie mechanizmów skargowych Pełny
G4-SO11 Liczba skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych Pełny
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
PR-DMA Podejście zarządcze w zakresie znakowania produktów i usług Częściowy
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów Pełny
PR-DMA Podejście zarządcze w zakresie komunikacji marketingowej Pełny
G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków Decyzją nr RKT+6-2017 wy 20.08.2017 r. Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Banku polegające na niezamieszczaniu w wiadomościach przesyłanych do konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A." i "Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych", istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności wprowadzenia proponowanych zmian. Postępowanie UOKiK wszczęto w 2015 r. Bank zrekompensuje straty konsumentom: klienci, którzy przed wprowadzeniem nowych opłat dostawali wyciągi za darmo, otrzymają zwrot poniesionych kosztów. Klienci, którzy zaczęli płacić więcej, uzyskają zwrot różnicy w opłatach wynikających z podwyżki za wyciągi. Klient powinien wystąpić do Banku z wnioskiem o zwrot opłat.
PR-DMA Podejście zarządcze w zakresie prywatności klienta Pełny
G4-PR8 Całkowita liczba znaczących skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta lub utrata danych klientów Pełny
SUPLEMENT SEKTOROWY DLA USŁUG FINANSOWYCH PORTFEL PRODUKTÓW
G4-FS2 Procedury stosowane przez bank do oceny i monitorowania ryzyka środowiskowego i społecznego w poszczególnych rodzajach działalności Częściowy
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
G4-FS13 Dostęp do usług na obszarach mało zaludnionych lub nierozwiniętych ekonomicznie. Pełny
G4-FS14 Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dostępu do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym (z niepełnosprawnością lub innymi ograniczeniami). Pełny
G4-FS15 Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych. Pełny
G4-FS16 Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu beneficjentów. Pełny
Do góry