BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Oświadczenia Zarządu

Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań

Zarząd Banku Pocztowego S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy:

  • roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego oraz jej wynik finansowy,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego zawiera prawdziwy obraz rozwoju osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Banku Pocztowego oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2017 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci spełnili warunki konieczne do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2017 rok liczy 147 kolejno ponumerowanych stron.

Podpisy Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

26 marca 2018 roku Sławomir Zawadzki  
Prezes Zarządu
26 marca 2018 roku Robert Kuraszkiewicz
Wiceprezes Zarządu
26 marca 2018 roku Jerzy Konopka
Członek Zarządu
Do góry