BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

List Prezesa Zarządu


2017 rok obfitował w wiele znaczących z perspektywy Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego wydarzeń, wśród których najważniejsze było przyjęcie przez Radę Nadzorczą w dniu 28 czerwca Strategii rozwoju Banku do 2021 roku oraz dokapitalizowanie Banku przez dotychczasowych akcjonariuszy kwotą 90 mln zł.

Nowa Strategia to uwzględniający wszelkie istotne uwarunkowania funkcjonowania Banku dokument, określający miejsce bankowości pocztowej w polskim systemie finansowym, definiujący cele, jakie Bank Pocztowy stawia przed sobą w 5-cio letniej perspektywie. Zatwierdzenie Strategii Banku Pocztowego oraz świadomość konieczności wykorzystania potencjału wszystkich spółek Grupy umożliwiło Poczcie Polskiej w Strategii na lata 2018-2022 zdefiniowanie na nowo trzech najważniejszych Osi Rozwoju Grupy, w tym Osi usług finansowych i wsparcia zadań państwowych.

Pierwszymi sukcesami tak zdefiniowanej Strategii rynkowej było stworzenie wspólnie karty płatniczej jako narzędzia do budowania grupowych programów lojalnościowych, przygotowanie atrakcyjnej oferty rachunku bankowego oraz wspólna akcja promocyjna pod hasłem „Poczta pełna korzyści”.

W 2017 roku Bank Pocztowy wprowadził trzy nowe atrakcyjne konta stworzone z myślą o aktywnych Klientach, w tym rachunek dla Klientów w wieku 60 plus. Z usług Banku Pocztowego zaczęło korzystać 86 tys. nowych Klientów detalicznych. W połączeniu z zamykaniem rachunków nieaktywnych, zgodnie z regulacyjnym wymogiem prawa bankowego, urealniona została liczba obsługiwanych przez Bank Klientów, która na koniec roku wynosiła 1,1 miliona osób.

Ponadto w 2017 roku na rynku zadebiutowała także cyfrowa marka Banku Pocztowego – EnveloBank, co pozwoliło przedstawić atrakcyjną propozycję nowoczesnej bankowości mobilnej Klientom, dla których właśnie taka forma kontaktu z bankiem jest naturalna. Cieszymy się, że rynek zauważył wysoką jakość aplikacji mobilnej EnveloBank, przyznając jej nominację do prestiżowej nagrody Mobile Trends Awards 2018.

Ze względu na wymagania regulacyjne KNF i obniżoną jakość portfela kredytowego z lat 2013-2016 Bank na koniec marca 2017 r. uruchomił Nowy Proces Kredytu Gotówkowego. Wdrożenie tego rozwiązania wraz z rezygnacją z kanału pośredników miały wpływ na przejściowy spadek wolumenu sprzedaży kredytów gotówkowych. Od września 2017 Bank odnotowuje stały wzrost sprzedaży, który pozwoli w niedługim czasie na wzrost sald kredytowych oraz oznacza już dziś znaczną poprawę jakości portfela nowej sprzedaży. Kredyty z lat 2013-2016, nadal stanowiły największe obciążenia w odpisach na utratę wartości kredytów. Zgodnie z nową strategią Bank w 2017 roku rozpoczął działania mające na celu dywersyfikację swojej działalności, odchodząc od wyłącznej koncentracji na kredytach gotówkowych.

Bank konsekwentnie przywiązuje dużą wagę do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, realizując istotne inicjatywy w tym zakresie. Rok 2017 zapisał się utrzymaniem ryzyka bezpieczeństwa IT i informacji na dotychczasowym niskim poziomie, przy jednoczesnym znaczącym spadku ryzyka przestępstw finansowych (spadek kwoty strat z tytułu przestępstw o 65% w okresie 2014-2017).

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego wyniósł w 2017 roku 5,1 mln zł i był wyższy o 102,7% niż w 2016 roku. Grupa wypracowała wynik na działalności bankowej w wysokości 337,9 mln zł, tj. na poziomie zbliżonym do wyniku wypracowanego rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek, który w 2017 roku stanowił główne źródło dochodów Grupy Kapitałowej Banku, w ujęciu rok do roku wzrósł do poziomu 272,9 mln zł, tj. o 1,9 %, a wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł do 55,1 mln zł, co stanowi wzrost o 15,4% rok do roku. Bank kolejny rok z rzędu utrzymywał wysoki, bezpieczny poziom wskaźników płynności, a poziom kapitałów Banku był adekwatny do skali prowadzonej działalności. Tym samym na koniec 2017 roku relacja kredytów i pożyczek do depozytów w Grupie Banku Pocztowego kształtowała się na poziomie 84,6%. Współczynnik wypłacalności Banku wynosił 17,8%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 14,5%. Działaniom Banku cały czas towarzyszy cel nadrzędny - satysfakcja Klientów. Dlatego cieszy nas fakt, że Bank Pocztowy uzyskał w wielu obszarach swojej działalności w 2017 roku pozytywne oceny ze strony analityków rynku i te najcenniejsze - od Klientów, wyrażone nagrodami i wyróżnieniami. Miłym ukoronowaniem roku był wybór w grudniu 2017 roku głosami internautów pierwszej, wspólnej karty Banku Pocztowego i Poczty Polskiej na Najładniejszą polską kartę 2017 roku.

W perspektywie kolejnych miesięcy Bank Pocztowy będzie zgodnie z przyjętą w 2017 roku Strategią konsekwentnie, we współpracy w ramach Grupy Poczty Polskiej, budował pozycję lidera bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, w szczególności w mniejszych miejscowościach, banku chętnie wybieranego przez polskie rodziny i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce, stając się stopniowo liczącym partnerem inicjatyw rządowych i społecznych oraz integratorem i głównym dostawcą usług bankowych w Grupie Poczty Polskiej.

Jestem głęboko przekonany, że Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego wspólnie z Pocztą Polską i pozostałymi Spółkami Grupy Kapitałowej posiadają dziś wszelkie atuty, by urzeczywistnić ideę silnej i sprawnie funkcjonującej bankowości pocztowej, co pozwoli zająć należne jej miejsce w polskim systemie finansowym.

Sławomir Zawadzki
Prezes Zarządu

Do góry