BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Społeczeństwo

Istotny czynnik wpływający na satysfakcję klientów stanowi sposób, w jaki podchodzimy do rozpatrywania zgłaszanych nam reklamacji i skarg. Naszym celem jest zapewnienie terminowej i fachowej obsługi klientów w tym za-kresie oraz polubowne rozstrzyganie sporów. Proces rozpatrywania uwag zgłaszanych przez klientów staramy się systematycznie doskonalić, by spełniał ich oczekiwania.

Reklamacje w Banku rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne. Reklamacja dotycząca świadczonych przez nas usług może zostać złożona w placówkach Banku i w każdej placówce pocztowej, przesyłką pocztową, ustnie lub w formie elektronicznej. Wniesiona reklamacja rozpatrywana jest nie-zwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. Bank informuje klienta o wyniku reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Klient ma także prawo wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na działanie Banku, jak również zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Klientowi przysługuje również prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Bankiem. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takiego postępowania są: Rzecznik Finansowy oraz Arbiter Bankowy działający przy Związku Banków Polskich.

DOBRA PRAKTYKA

Przyjazne mediacje

W 2017 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyznał Bankowi Pocztowemu wyróżnienie, jako Instytucji Finansowej Przyjaznej Mediacji. Wyróżnienia otrzymują instytucje finansowe, które ceniąc utrzymanie dobrych relacji z klientami - starają się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom oraz podejmują realne działania związane z polubownym rozwiązywaniem sporów ze swoimi klientami.

Bank Pocztowy wyróżniono za otwartość mediacyjną i szerokie informowanie klientów o możliwości polubownego rozwiazywania sporów w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd Polubowny przy KNF stanowi efektywną platformę rozwiązywania istotnych problemów występujących na polskim rynku finansowym. Ponad 80% prowadzonych postępowań kończy się ugodą. Rozwiązywanie sporów w drodze mediacji to mechanizm przyjazny dla wszystkich jego uczestników.

Reklamacje dotyczące wpływu Banku Pocztowego rozpatrzone i rozwiązane w ramach formalnych mechnizmów skargowych w 2017 r.

Bank bada wpływ oferty swoich usług i produktów na prywatność klientów już na etapie tworzenia koncepcji nowych produktów bankowych. Opiniowaniu w zakresie ochrony danych osobowych podlegają m.in. regulacje wewnętrzne oraz umowy i dokumenty kierowane do klientów. Ochrona danych osobowych jest również przedmiotem prowadzonych w Banku działań kontrolnych.

W celu podnoszenia świadomości w organizacji nasi pracownicy są regularnie zapoznawani z komunikatami do-tyczącymi sfery bezpieczeństwa informacji. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych zarówno e-learningowych, jak i stacjonarnych. Informacje o zasadach bezpieczeństwa kierujemy również bezpośrednio do klientów Banku.

W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO), w Banku Pocztowym został uruchomiony projekt dotyczący zmian w systemach informatycznych Banku. Jednocześnie prowadzimy prace dostosowawcze do RODO w zakresie legislacyjnym.

Stale aktualizujemy informacje dostępne w naszych serwisach elektronicznych w celu zapewnienia klientom do-stępu do użytecznych poradników i ostrzeżeń podnoszących poziom bezpieczeństwa.

Więcej informacji o bezpiecznym bankowaniu dostępnych jest w serwisie www.pocztowy.plwww.envelobank.pl.

Bezpieczeństwo danych naszych klientów, ochrona transakcji elektronicznych oraz bezpieczeństwo świadczonych usług mają dla nas nadrzędne znaczenie. Na bieżąco i całodobowo monitorujemy próby ataków na infrastrukturę teleinformatyczną oraz serwisy transakcyjne Banku. Monitorujemy cyberzagrożenia identyfikowane w sieci internetowej poprzez utworzone w 2017 r. Security Operations Center (SOC). Podstawowym zadaniem SOC jest ochro-na środków finansowych oraz danych osobowych klientów Banku korzystających ze wszystkich kanałów zdalnych płatności internetowych.

Bank jest też członkiem Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa przy Związku Banków Polskich oraz realizuje na bieżąco wszystkie rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych i zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.

Skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów Banku Pocztowego w 2017 r.

Łączna liczba uzasadnionych skarg, w tym: 106
skargi złożone przez strony zewnętrzne i uznane przez Bank 100
skargi złożone przez organy regulacyjne 6

W 2017 r. w Banku nie zidentyfikowano skutecznego ataku w obszarze danych skutkującego wyciekiem, kradzieżą lub utratą danych klientów.

Naszym celem jest zapewnienie zbieżności interesów Banku i jego pracowników z interesami obecnych i potencjalnych klientów. Polityka Banku dotycząca uczciwego projektowania i sprzedaży produktów i usług finansowych realizowana jest m.in. poprzez zapisy Zasad tworzenia produktu w Banku Pocztowym. Regulują one sposób:

 • wdrożenia nowego produktu,
 • wycofania produktu z oferty Banku,
 • modyfikacji produktu, w tym zmian technologicznych lub wynikających ze zmiany przepisów zewnętrznych, standardów rynkowych lub otrzymania zaleceń organów nadzorczych,
 • regularnego przeglądu istniejących produktów w ofercie Banku.

Stosując przepisy wspomnianych Zasad do tworzenia oferty związanej z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub z transakcjami terminowymi i dłużnymi papierami wartościowymi, Bank ma obowiązek m.in.:

 1. wdrożenia odpowiednich zasad zarządzania w celu zapewnienia zgodności swojego produktu z potrzebami, cechami i celami klientów, do których oferta jest adresowana,
 2. kierować produkt tylko do takich grup klientów, z których potrzebami, cechami i celami produkt jest zgodny,
 3. okresowo przeprowadzać przeglądy zasad zarządzania produktem w celu zapewnienia, że jest on wiarygodny i solidny oraz zarządzany zgodnie z przyjętymi celami,
 4. regularnie przeprowadzać przeglądy oferowanych produktów oraz świadczonych usług inwestycyjnych z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń, które mogłyby znacząco wpłynąć na ryzyko dla klientów,
 5. zapewnić, aby pracownicy Banku oferujący ten produkt, posiadali fachową wiedzę niezbędną do zrozumienia m.in. ryzyka związanego z nim i świadczonymi usługami inwestycyjnymi.

Kwestie opisu tych produktów są szerzej omówione w serwisie www.pocztowy.pl, gdzie jest także zamieszczona informacja dotycząca kwalifikacji klienta wraz z ankietą Profil Inwestora MiFID (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, ang. Markets in Financial Instruments Directive). Bank zwiększa bezpieczeństwo klientów dokonujących nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych m.in. poprzez rozwój czynności po-sprzedażowych (tzw. welcome call).

Beata Dawidziuk,
Dyrektor Departamentu Marketingu i Public Relations Banku Pocztowego

Zgodnie z Zasadami prowadzenia działalności marketingowej w Banku Pocztowym materiały reklamowe przed ich upublicznieniem podlegają opiniowaniu przez komórki prawne i compliance Banku w zakresie zgodności treści materiału reklamowego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacjami organów nadzorujących i regulacyjnych. Zgodnie ze wspomnianymi Zasadami Bank dokłada wszelkich starań, by przekaz reklamowy dotyczący usługi lub produktu oferowanego przez Bank albo jego działalności, był rzetelny i nie wprowadzał w błąd oraz cechował się poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu, jak również dobrych obyczajów, w sposób jasny wskazywał jakiego produktu lub usługi dotyczy, nie eksponował korzyści w taki sposób, który powodowałby umniejszenie znaczenia kosztów i ryzyk związanych z nabyciem produktu lub usługi, nie wprowadzał w błąd.

Komunikacja marketingowa Banku Pocztowego prowadzona jest zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi, z uwzględnieniem zaleceń Związku Banków Polskich oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tym zakresie.

Jakość komunikacji z klientami ma dla nas kluczowe znaczenie. Indywidualnie podchodzimy do sytuacji każdego klienta, nie zachęcamy do nadmiernego zadłużania i proponujemy produkty za rozsądną cenę.

Piotr Łabuda,
Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu, Księgowy Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW

Bank Pocztowy nie jest tak widoczny w mediach, jak inne banki komercyjne. I myślę, że Bank mógłby się bardziej reklamować, żeby lepiej informować o swoich produktach. Inne banki reklamują się za to w sposób bardziej agresywny – przyjdź do nas, nasza oferta jest najlepsza. A w Banku Pocztowym nigdy nie spotkałem się z agresywną reklamą. To cenne.

Doradztwo oferowane przez Bank Pocztowy jest na najwyższym poziomie. Zawsze informują o ryzyku, które niosą ze sobą oferowane produkty, a także oferują najlepsze rozwiązania dla klienta dopasowane do jego możliwości i odpowiadające aktualnej sytuacji na rynku. Przy spadających stopach procentowych proponują przeliczenie kredytu na nowych warunkach z korzyścią dla klienta. Przy czym to przedstawiciel Banku Pocztowego sam zgłasza się z propozycją zmiany zapisów umowy. Jest to bardzo wygodne dla klienta.

Przez lata współpracy z Bankiem Pocztowym ani razu się nie zawiodłem. Nasza relacja jest bardzo partnerska. Bank Pocztowy wspiera działania członków Związku zarówno poprzez specjalną ofertę, jak i finansowo, a nasza współpraca z Bankiem we Wrocławiu układa się bardzo dobrze. Przyjeżdżamy tutaj podpisać dokumenty i jestem zawsze przyjmowany z dużą serdecznością.

Stale dążymy do podnoszenia satysfakcji klientów ze współpracy z Bankiem. Nasze działania w tym zakresie zostały docenione w opiniach klientów Banku Pocztowego udzielonych na potrzeby badań przeprowadzonych w minionych dwóch latach przez ARC Rynek i Opinia. Pozytywne wyniki pozwoliły przyznać nam tytuł Banku docenionego przez klientów.

W 2016 r. Bank Pocztowy został doceniony w kategoriach satysfakcji klientów, lojalności oraz opłat i prowizji, zaś w 2017 r. w kategorii opłat i prowizji. Do mocnych stron Banku w 2017 r. zaliczono w szczególności bezpłatne pro-wadzenie konta, niskie opłaty, a także dużą liczbę placówek i łatwą dostępność oraz bankowość internetową, chwaloną również za dostęp poprzez urządzenia mobilne.

Model zastosowany w badaniu ARC Rynek i Opinia zakłada, że satysfakcja ma wpływ na lojalność klientów, zaś lojalność kształtowana jest przez wiele czynników, w tym m.in. wizerunek marki, ceny oraz zaangażowanie racjonalne i emocjonalne konsumenta w markę.

Staramy się pogłębiać znajomość oczekiwań klientów poprzez jak najlepsze poznanie ich preferencji. Dlatego też w maju 2017 r. zainicjowaliśmy badanie wskaźnika NPS (Net Promoter Score™), służącego do pomiaru lojalności klientów. Badaniem objęliśmy klientów indywidualnych Banku Pocztowego. W badaniu biorą udział klienci, którzy do tygodnia przed przeprowadzoną ankietą odwiedzili placówkę Banku, Poczty Polskiej lub kontaktowali się z nami za pośrednictwem infolinii.

Z badania wskaźnika NPS wynika, iż promotorami Banku, czyli osobami gotowymi polecić go innym potencjalnym klientom jest:

 • 71% klientów sieci własnej Banku,
 • 69% klientów placówek Poczty Polskiej,
 • 61% klientów korzystających z Contact Centre Banku.

Model satysfakcji – schemat

Klienci, którzy prawdopodobieństwo polecenia usług i produktów Banku ocenili najwyżej, uzasadniali swoją decyzję głównie wysoką jakością obsługi klienta oraz szybkim i kompleksowym załatwieniem sprawy. Dla tej grupy klientów ogromne znaczenie ma przyjazne podejście do klienta oraz poczucie, że jego sprawą zajmują się oso-by kompetentne i rzetelne. Na wysoki poziom satysfakcji klienta wpływa możliwość dostępu do usług i produktów nie tylko w placówkach czy infolinii Banku, ale również za pośrednictwem Poczty Polskiej. W opinii promotorów Bank Pocztowy jest bankiem „bezproblemowym dla klienta”. Ponadto bardzo ważną kwestią dla tych klientów jest zaangażowanie, rzetelne doradztwo i umiejętne wyjaśnienie ich spraw. Siłą Banku Pocztowego są kompetentni, pomocni i przyjaźnie nastawieni do klienta pracownicy Banku i Poczty Polskiej.

Badanie jest kontynuowane w 2018 r.

Jerzy Kaniewski,
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego

Współpracujemy z Bankiem Pocztowym od 3 lat. Prowadzimy wspólnie szereg akcji, podczas których przed-stawiana jest oferta Banku przygotowana specjalnie dla funkcjonariuszy Policji. To co nam się bardzo podoba, to mobilność Banku. Jego przedstawiciele dojeżdżają do klientów, spotykają się z nimi na terenie komendy lub w ich domu, żeby przedstawić swoją ofertę, odpowiedzieć na pytania, czy zawrzeć umowę. Dostęp do oferty jest dzięki temu bardzo ułatwiony. Porównując z innymi firmami, w tym bankami, z którymi w przeszłości współpracowaliśmy, oceniam naszą współpracę z Bankiem Pocztowym bardzo pozytywnie. Warunki współpracy są realne dla nas do spełnienia. Pracownicy Banku, z którymi mamy kontakt, są bardzo otwarci i komunikatywni. Zapraszamy ich na nasze spotkania i oni chętnie korzystają z tego zaproszenia. W luźnej atmosferze można budować relację opartą na zaufaniu. Współpraca z Bankiem zaczęła się od propozycji ze strony Banku. Bank zwrócił się do nas z ofertą dla policjantów. Oferta była konkurencyjna i stanowiła odpowiedź na potrzeby, które już były. To ważne, bo oferta produktowa musi być przejrzysta i dostosowana do potrzeb. W naszym przypadku oferta jest szeroka i elastyczna. Bank oferuje m.in. specjalne konta i karty dedykowane funkcjonariuszom Policji bez żadnych opłat.

Podejmujemy działania motywujące pracowników placówek pocztowych do efektywnej sprzedaży produktów finansowych. W 2017 r. przeprowadziliśmy drugą edycję programu motywacyjnego Gotówkomania przygotowanego przez Bank Pocztowy specjalnie dla pracowników sieci sprzedaży Poczty Polskiej. Program ma na celu aktywizację sprzedaży produktów kredytowych oraz depozytowych przez pracowników sieci Poczty Polskiej. Zarówno pierwsza, jak i druga edycja programu spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników. W 2017 r. sprzedali oni w sumie kredyty gotówkowe w wysokości 162,45 mln zł i założyli ponad 34,8 tys. kont osobistych.

Bank nagrodził w programie 6,4 tys. pracowników Poczty, przekazując im pulę nagród w wysokości ponad 2,6 mln zł. Dla porównania w pierwszej edycji programu w 2016 r. nagrodzono 3,5 tys. pracowników Poczty, przekazując im pulę nagród w wysokości ponad 1 mln zł.

W programie Gotówkomania Bank Pocztowy nagradza zaangażowanie pracowników Poczty Polskiej. Im większa wartość sprzedaży, tym większe dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika, który skutecznie pozyska klienta zainteresowanego kredytem czy depozytem lub pozyska kontakt z potencjalnym klientem tu dużą rolę i ogromne pole do działania mają osoby bezpośrednio kontaktujące się z klientami Poczty Polskiej, czyli przede wszystkim listonosze.

Jarosław Zawisza,
Naczelnik Urzędu Pocztowego w Radomiu

Nasz urząd zajął pierwsze miejsce w Gotówkomanii 2016 pod względem wyników sprzedażowych. Zawdzięczamy to przede wszystkim zespołowi to dzięki jego zaangażowaniu, wiedzy oraz determinacji możliwa była sprzedaż na takim poziomie. Pomaga nam także świetna lokalizacja urzędu, tuż przy dworcu PKP i PKS, dzięki czemu każde-go dnia odwiedza nas bardzo dużo klientów. Mamy też sporą grupę stałych klientów, którzy są z nami od lat ufają nam i wiedzą, że zawsze mogą liczyć na profesjonalną obsługę. Sprawdza się to także przy sprzedaży produktów bankowych dobre relacje procentują dobrymi wynikami.

Renata Sułkowska,
Konsultant Finansowy w Urzędzie Pocztowym w Radomiu

Staram się profesjonalnie obsługiwać swoich klientów i chcę, by byli usatysfakcjonowani z jakości usług. Każde-go traktuję indywidualnie, gdyż każdy ma inne potrzeby. Na osiągane przeze mnie wyniki ma wpływ przyjazna atmosfera w pracy i dobra współpraca z koleżankami, a także oddzielna sala operacyjna, gdzie klienci są obsługiwani w ciszy i spokoju. Cieszę się z osiąganych sukcesów sprzedażowych, ale wysoko stawiam sobie poprzeczkę, dążąc do jeszcze lepszych.

Bank Pocztowy aktywnie włącza się w realizację nowej strategii Poczty Polskiej. Usługi finansowe mają docelowo stanowić istotny komponent jednej z trzech osi wzrostu Poczty Polskiej w jej nowej strategii i być tym samym kluczowym elementem synergii Banku i Poczty Polskiej.

Bardzo ważnym obszarem strategicznego partnerstwa jest wspólna budowa efektywnej sieci dystrybucji opartej o sieć placówek Poczty Polskiej. W ramach partnerstwa placówki Poczty Polskiej realizują sprzedaż wystandaryzowanych prostych produktów (konto bankowe, depozyt, niskiej wartości kredyt gotówkowy), czy kierują klientów do placówek odpowiedzialnych za sfinalizowanie sprzedaży danej gamy produktów.

Sieć Banku oferuje sprzedaż produktów bardziej złożonych, wymagających większej wiedzy produktowej, czy też ze względu na wymogi stawiane przez regulacje nadzorcze. Rolą Banku jest wsparcie budowy relacji pracowników Poczty z klientami oraz jak najlepsze przygotowanie ich do sprzedaży prostych produktów bankowych.

W celu zapewnienia jak najwyższych kompetencji merytorycznych i sprzedażowych pracowników placówek pocztowych odpowiedzialnych za produkty finansowe realizowanych jest wiele wspólnych przedsięwzięć Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

W 2017 r. kontynuowane były szkolenia wdrożeniowe dla pracowników Pocztowych Stref Finansowych. Zrealizowano szkolenia z zakresu produktów i procesów bankowych, w tym z zasad nowego procesu kredytowego i umiejętności sprzedażowych. Rozpoczęły się także warsztaty dotyczące współpracy regionów sprzedaży Banku z regionami sieci sprzedaży Poczty Polskiej. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Central obu spółek, pracownicy placówek pocztowych i mikrooddziałów Banku.

Wsparcie pracowników Poczty Polskiej ze strony Banku Pocztowego udzielone w 2017 r.

 • Instrukcje i procedury
 • Programy lojalnościowe i promocje dla klientów
 • Procesy i produkty
 • Akcje marketingowe i informacyjne
 • Szkolenia
 • Bezpieczeństwo
 • Programy motywacyjne dla pracowników

Organizowane są cykliczne telekonferencje, warsztaty sprzedażowe, spotkania z pracownikami na poziomie regionalnym oraz szkolenia produktowe. Dodatkowo Poczta Polska w swojej strukturze posiada specjalne stanowiska do zarządzania obszarem bankowym na poziomie Centrali oraz regionów, które wspólnie z regionalnymi menadżerami Banku stanowią wsparcie dla pracowników. Wszystkie komunikaty, materiały edukacyjne, instrukcje oraz procedury przygotowywane są przez Bank Pocztowy we współpracy z Pocztą Polską. W przypadku modyfikacji procesów sprzedażowych lub systemowych organizowane są dla pracowników testy przy jednoczesnym za-angażowaniu obu spółek.

Od 2016 r. uczestniczymy w projekcie BAKCYL – przedsięwzięciu realizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości. To wspólne działanie sektora bankowego w Polsce, w ramach którego wolontariusze z banków w roli trenerów uczą finansów w praktyce gimnazjalistów z wybranych szkół na terenie całej Polski. Projekt stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Po-laków. W projekcie uczestniczy już ponad 20 instytucji – udowadniając, że banki i bankowcy są odpowiedzialni społecznie i troszczą się o kompetencje finansowe swoich przyszłych klientów, zgodnie z hasłem Mam zaufanie do banku, bo go znam i znam ludzi, którzy w nim pracują! Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. Udział w programie to okazja dla pracowników Banku do podzielenia się wiedzą, zdobycia nowych umiejętności i rozwoju. W programie uczestniczy kilku wolontariuszy z Banku Pocztowego, którzy uczą podstaw finansów w szkołach. Projekt BAKCYL osiągnął w 2017 r. poziom ogólnopolski, obejmując swoim zasięgiem 400 szkół. W samym pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowano w jego ramach ponad 1,2 tys. lekcji dla ok. 28 tys. uczestników – uczniów w wieku 13-16 lat.

Nowością roku 2017, w porównaniu do działań zrealizowanych w poprzednim okresie, było zaangażowanie w ten projekt Zarządu Banku. Prezes Sławomir Zawadzki wystąpił w filmie edukacyjnym przygotowanym na potrzeby projektu Pożyczanie dostosowane do potrzeb. Ponadto, w ramach cyklu Bankowcy dla edukacji zrealizowano filmy dotyczą-ce m.in. bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego, korzystania z płatności i ochrony tożsamości w internecie, korzy-stania z kart bankowych, wiarygodności i budowania historii kredytowej, świadomego oszczędzania i inwestowania.

Dodatkowo zrealizowaliśmy kampanię edukacyjną dotyczącą 3-D Secure, a więc bezpiecznych płatności w internecie. Kampania została przeprowadzona poprzez skierowany do ok. 60 tys. klientów mailing, komunikację na wy-ciągach papierowych oraz w tzw. Manualach przekazywanych klientom – użytkownikom kart bankowych. Informacje o charakterze edukacyjnym były także publikowane w serwisie internetowym Banku.

W mediach społecznościowych oraz poprzez serwis www.pocztowy.pl Bank prowadził także kampanię edukacyjną, której celem było ułatwienie klientom wnioskowania o świadczenie Rodzina 500+.

Podpisaliśmy porozumienie w sprawie współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Efektem zawartego przez nas porozumienia ma być m.in. opracowanie i realizacja Programu Bank Pocztowy najbliżej osób niepełnosprawnych, zwiększającego dostępność usług bankowych dla osób niepełnosprawnych, a także tworzącego warunki do większego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w samym Banku. Taki zakres współpracy wpisuje się w nasze działania związane z zapobieganiem wy-kluczeniu społecznemu Polaków - szczególnie w zakresie dostępu do usług bankowych.

Dołączyliśmy do programu akceleracyjnego GammaRebels powered by Poczta Polska. Poszukiwaliśmy rozwiązań w obszarach bezpieczeństwa, edukacji, komunikacji oraz narzędzi skierowanych do grup wykluczonych finansowo. W październiku 2017 r. Bank wybrał do współpracy w ramach akceleracji dwa start-up’y: InviPay i Praca Bez Barier (PBB). PBB aktywizuje zawodowo i społecznie osoby głuche i słabosłyszące, których liczba w Polsce sięga 400 tys., z czego ponad 80% jest dotkniętych bezrobociem. Bankowi Pocztowemu zależy na za-pobieganiu wszelkiego rodzaju wykluczeniu społecznemu, dlatego dzięki współpracy chcemy otworzyć się na tę grupę osób zarówno jako potencjalnych klientów, jak i pracowników.

Umożliwi to wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie komunikacji oraz obsługi w placówkach, jak i poprzez Contact Centre.

GammaRebels powered by Poczta Polska jest jednym z 10 akceleratorów wspartych w konkursie Scale Up Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego w ramach rządowego programu Start in Poland.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług Banku równie łatwo, jak nasi polscy klienci. Szacuje się, iż legalnie pracuje ich w Polsce ok. 2 mln. Z myślą o tej grupie udostępniliśmy na początku 2018 r. serwis internetowy, w którym mogą oni w wygodny sposób, w swoim ojczystym języku, poznać i skorzystać z oferty Banku, w tym z rachunków, kart i produktów oszczędnościowych oraz programów takich, jak Poczta Pełna Korzyści. To kolejne udogodnienie, ponieważ w grudniu 2017 r. ograniczyliśmy dla nich liczbę wymaganych przy otwarciu konta dokumentów jedynie do paszportu. Wkrótce planujemy także udostępnienie obsługi Contact Centre w języku ukraińskim oraz zatrudnienie w wybranych placówkach doradców klientów posługujących się tym językiem.

Serwis internetowy Banku Pocztowego w języku ukraińskim https://www.pocztowy.pl/ua/

Od grudnia 2017 r. oferujemy Pocztowe Konto Aktywny Nestor. Jest ono skierowane do osób, które ukończyły 60. rok życia lub pobierają świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS. Jeśli świadczenia te co miesiąc wpływają na konto, jego prowadzenie jest bezpłatne. Klienci mogą bez opłat wpłacać i wypłacać gotówkę w każdej placówce pocztowej i w placówkach Banku. W celu zapewnienia jak największej dostępności usług dla osób starszych, którym z uwagi na naturalne ograniczenia lub chorobę, czy niepełnosprawność może być trudno przyjść do placów-ki, udostępniliśmy możliwość dostarczania gotówki z konta do domu przez listonosza. Dodatkowo użytkownikom kart wydanych do Pocztowego Konta Aktywny Nestor umożliwiamy do 50 zł zwrotu miesięcznie, dzięki aktywnemu korzystaniu z karty płatniczej i Programów Premiowych. Dzięki Programowi Pocztowe Korzyści dla Aktywnego Nestora można zyskać 10% zwrotu od wartości transakcji kartowych dokonanych w placówkach Poczty (do 30 zł miesięcznie), a w ramach Programu Same Korzyści dla Aktywnego Nestora 5% zwrotu od kwoty transakcji kartowych dokonanych w jednej z wybranych kategorii usługodawców: zdrowie (np. apteki), sport i rekreacja, kultura (do 20 zł miesięcznie).

 

Zgodnie ze Strategią na lata 2017-2021 celem Banku Pocztowego jest zapewnienie dostępu do usług finansowych rodzinom zamieszkującym głównie Polskę regionalną, o niskim bądź średnim poziomie dochodów oraz osobom starszym, chorym, otrzymującym emerytury lub renty, dostarczane często przez listonosza. Dzięki współpracy z Pocztą Polską Bank ma możliwość stać się naturalnym bankiem dla jej klientów, ceniących bezpośredni kontakt z dobrze sobie znanym doradcą oraz młodych ludzi, preferujących elektroniczne kanały komunikacji, ale dopiero rozpoczynających swoją edukację finansową. Bank przyczynia się dzięki temu do poprawy jakości życia i wzrostu gospodarczego w Polsce regionalnej.

PRZYJAZNE I PROSTE PRODUKTY DLA KLIENTÓW CENIĄCYCH TRADYCYJNY MODEL BANKOWOŚCI.

Katarzyna Muzykiewicz,
Dyrektor Fundacji SPEM DONARE prowadzącej Hospicjum im. Św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym, Ośrodek Wsparcia Płodności „Naprotechnologia”, Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz Świetlicę dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych

Jesteśmy klientem Banku Pocztowego od 9 lat, tj. od początku naszej działalności. Z perspektywy naszego rynku uważam, że dla Banku jest to duży plus, iż dociera przez swoje placówki, które często są przy Poczcie Polskiej, do szerokiej rzeszy klientów. Mimo że coraz więcej operacji można wykonać, nie wychodząc z domu, bo są większe możliwości technologiczne ku temu, uważam, że nie należy rezygnować z punktów pocztowych, bo zbyt wiele osób korzysta z usług świadczonych tą drogą. Byłoby wielkim błędem ograniczenie ich dostępności, ponieważ nie zmienimy struktury wieku, nadal będą osoby starsze, osoby, które po prostu boją się korzystania z narzędzi elektronicznych i wolą mieć bezpośredni dostęp do usług. A na terenach wiejskich, jak w naszym przypadku, jest to bardzo istotne, by takie placówki były dostępne. Dziś najczęściej ofertę kieruje się do mieszkańców dużych miast, do dużych firm, lekceważąc fakt, że na terenach wiejskich funkcjonują całkiem sprawne placówki, które – podobnie jak lokalna społeczność – potrzebują fachowej obsługi.
W 2017 r. realizując misję przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu i społecznemu Polaków, zainicjowaliśmy lub kontynuowaliśmy działania skierowane do konkretnych grup społecznych.

Bank Pocztowy kieruje swoją ofertę głównie do mieszkańców mniejszych miejscowości, dlatego też swoją działalność na rzecz otoczenia społecznego koncentrujemy głównie na angażowaniu się we wspieranie wartościowych inicjatyw społecznych w zakresie podnoszenia wiedzy na temat finansów, edukacji dzieci i młodzieży oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Przekazywane przez nas środki pozwalają finansować cele związane m.in. z realizacją projektów edukacyjnych, wspieraniem osób, dzieci i młodzieży najbardziej potrzebujących i wykluczonych społecznie, poszkodowanych życiowo w wyniku tragicznych zdarzeń losowych oraz zmagających się z niepełnosprawnością.

Od 2015 r. Bank Pocztowy w ramach zawartego trzyletniego porozumienia o współpracy z Fundacją Pocztowy Dar powołaną przez Pocztę Polską realizuje projekty edukacyjne, w tym stypendialne. Bank realizuje program mający na celu:

 • wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez przekazywanie im stypendiów,
 • wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie osób będących ofiarami nieszczęśliwych wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych,
 • wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe programów, projektów i przedsięwzięć jednorazowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, placówki oświatowe, świetlice środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem działań wyrównujących szanse edukacyjne i zdrowotne dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałające wykluczeniu osób starszych i niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób starszych oraz osób będących ofiarami nieszczęśliwych wypadków.

Bank udziela także wsparcia finansowego potrzebującym.

W 2017 r. włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Polskiego Radia, ukierunkowanej na pomoc rodzinie policjanta, który pod koniec roku zginął podczas akcji interwencyjnej w Wiszni Małej. Na antenach Polskiego Radia 14 grudnia 2017 r. licytowane były przedmioty, ze sprzedaży których dochód przeznaczony został na pomoc dla bliskich wrocławskiego antyterrorysty, który pozostawił żonę i osierocił dwójkę dzieci. Polskie Radio zorganizowało akcję wraz z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W trakcie aukcji charytatywnej Prezes Zarządu Banku Pocztowego Sławomir Zawadzki wylicytował za kwotę 15 tys. zł akwarelę przedstawiającą Pałac Prezydencki, ofiarowaną przez Panią Prezydentową Agatę Kornhauser-Dudę. Łącznie podczas aukcji Polskie Radio pozyskało kwotę 141 tys. zł.

Corocznie włączamy się w akcje charytatywne w okresie Świąt Bożego Narodzenia, gdy pracownicy Banku niosą pomoc potrzebującym. W 2017 r. zebraliśmy zabawki, kosmetyki, środki higieniczne i słodycze dla Dzieci z Domów Dziecka z Warszawy, Bydgoszczy i Łodzi. Rok wcześniej włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, przygotowując prezenty pod choinkę dla potrzebującej wsparcia warszawskiej rodziny.

W 2017 r. Bank udzielił wsparcia finansowego w postaci darowizn w łącznej kwocie 112 tys. zł.


Dziedziny życia wsparte przez Bank Pocztowy z funduszu darowizn w 2017 r.

W październiku 2017 r. Bank Pocztowy, działając we współpracy z PERN S.A. oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych, podjął decyzję o przystąpieniu do wspólnej inicjatywy realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt jest częścią obchodów koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017–2021. Celem jest wzmocnienie poczucia wspólno-ty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.

W ramach projektu przygotowano materiały edukacyjne, w tym:

 • kalendarium niepodległościowe w formie mobilnych wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości – każda wystawa rozpocznie się konkursem wiedzy historycznej dla uczniów danej szkoły,
 • pakiet edukacyjny pn. Z teczki sztubaka – zbiór przedmiotów i dokumentów, dzięki którym uczniowie będą mogli się przenieść w czasie w klimat 1918 r.,
 • plansze edukacyjne w formie kalendarza prezentującego wydarzenia niepodległościowe i sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu – po zakończeniu roku plansze pozostaną na wyposażeniu szkoły jako pomoc dydaktyczna,
 • serwis www.dlaniepodleglej.pl – źródło informacji historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości, w tym gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli i konkursy wiedzy dla uczniów.

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Ocenia się, iż jego przekaz dotrze do ok. 100 tys. odbiorów, głównie uczniów oraz nauczycieli historii i języka polskiego.

W ramach projektu w lutym 2018 r. w Sejmie RP odbyła się uroczysta inauguracja wystawy W drodze do niepodległości, prezentującej drogę Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości.

Sławomir Zawadzki,
Prezes Zarządu Banku Pocztowego

Poczta Polska była fundamentem odradzającej się w 1918 roku Rzeczypospolitej. Usługi finansowe świadczone przez Pocztę, w tym typowe usługi bankowe, stanowiły wtedy podstawę obrotu pieniądza w gospodarce kraju i były krwioobiegiem finansowym Państwa w okresie międzywojennym.

W ramach edukacji finansowej podejmowaliśmy także działania propagujące markę EnveloBank. Prezentacja oferty nowego cyfrowego Banku Pocztowego podczas kongresu Kobieta EKO, zorganizowanego w grudniu 2017 r. w Tarnowskich Górach przez Fundację Class Ladies, spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczek kongresu, którego Bank był partnerem strategicznym. Wydarzenie adresowane było do aktywnych zawodowo kobiet ze świata biznesu i nauki zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. W bloku pn. Kobieta Agile i jej wartości przedstawiciele naszego Banku zajmujący się komunikacją marketingową wprowadzającą markę na rynek, zaprezentowali ofertę EnveloBanku.

W ramach inicjatyw o charakterze edukacji finansowej prowadzonych w 2017 r. pracownicy Banku Pocztowego – region zachodni podjęli się organizacji cyklu szkoleń wspólnie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Wojewódzkich Związków Zawodowych Pracowników Cywilnych Policji w Szczecinie. Podczas spotkań adresowanych do pracowników cywilnych Policji, policjantów oraz strażaków każdorazowo omawiano zasady związane z bezpiecznym korzystaniem z usług finansowych. Nasi eksperci przestrzegali uczestników szkoleń przed różnymi formami kradzieży pieniędzy, takimi jak skimming, czy kradzież tożsamości, dokonywanymi przez przestępców oraz informowali o sposobach, jak się przed nimi zabezpieczać. Omawiano także sposoby doskonalenia walki z przestępstwami wykorzystującymi socjotechnikę, jak metoda na wnuczka, na policjanta, czy oszustwa rekrutacyjne. Zwracano też uwagę na coraz powszechniejsze zjawisko nieuczciwych pośredników oraz metody ich działań.

W okresie od października 2017 r. do lutego 2018 r. zrealizowanych zostało ponad 50 szkoleń, w których uczestniczyło ok. 1 300 osób.

brak treści 

W sierpniu 2017 r. Bank Pocztowy w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych podjął intensywne działania edukacyjno–promocyjne, podczas których wspólnie z Pocztą Polską promował Program Poczta Pełna Korzyści.

W 7 lokalizacjach, w miejscach szczególnie uczęszczanych przez turystów, uruchomiono na dwa dni specjalne strefy Grupy Poczty Polskiej z licznymi konkursami i atrakcjami dla odwiedzających, w tym m.in.:

 • konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji z nagrodą główną 2 000 zł,
 • quiz wiedzy o Banku z nagrodami przydatnymi podczas letniego wypoczynku,
 • specjalny kącik dla dzieci,
 • kubiki do ładowania telefonów,
 • stoisko Poczty Polskiej z możliwością zakupu wybranych produktów pocztowych.

Głównym celem akcji była promocja produktów Grupy Poczty Polskiej oraz zachęcenie do skorzystania z programów lojalnościowych wchodzących w skład promocji Poczta Pełna Korzyści oraz okazja do rozmowy w miłej atmosferze o produktach finansowych.

Na Program Poczta Pełna Korzyści składają się: Program Same Korzyści, Program Pocztowe Korzyści oraz Program Ubezpiecz Dom z Kartą, pozwalające klientom na uzyskiwanie zwrotów za zakupy dokonywane z użyciem karty do konta Banku Pocztowego - w sumie do 50 zł w miesiącu oraz w ramach Programu Ubezpiecz Dom z Kartą - 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny dom za płatność kartą.

Przedsiębiorczość to cecha, która dla wielu ludzi jest przepustką do lepszego życia. Osoby najbardziej przedsiębiorcze – m.in. poprzez otwieranie nowych biznesów działają z korzyścią nie tylko dla siebie. W istotny sposób wspierają polską gospodarkę, tworzą nowe miejsca pracy, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Właśnie takie działania i postawy chcemy promować.

Liczba mikroprzedsiębiorstw w Polsce (w tys.)14


12Dotyczy 2022 r. – szacunki własne Banku na podstawie danych demograficznych GUS i danych CBOS dotyczących użytkowników internetu w wieku powyżej 65 lat.
13Portfel Polaka – raport Mobile Institute, 2017 r.; Zoom Finance – raport TNS Kantar, 2016 r.
14Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2017 r.

Przychody i koszty na 1 podmiot (w tys.)15

 

Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących poza dużymi ośrodkami stanowi ważny element strategii Banku Pocztowego i Poczty Polskiej. Bank już obecnie jest naturalnym partnerem mikro-przedsiębiorców na rynkach lokalnych. Systematycznie wzrasta liczba najmniejszych firm, które jednocześnie uzyskują coraz lepsze wyniki. W 2016 r. wskaźnik osób rozpoczynających działalność gospodarczą i tych prowadzących ją do 3,5 lat wzrósł do rekordowego poziomu niemal 11% populacji dorosłych Polaków, podczas gdy w Unii Europejskiej wynosi on średnio niecałe 9%16.

Szeroka oferta Grupy Poczty Polskiej skierowana do osób prowadzących własną działalność ma szansę w pozytywny sposób przyczynić się do rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.


15Tamże.
16Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2017 r.


Od lat działamy na rzecz wspierania inicjatyw, mających na celu propagowanie wśród Polaków idei przedsiębiorczości, m.in. poprzez promowanie najlepszych praktyk rynkowych. Tak było również w 2017 r., kiedy czwarty rok z rzędu zostaliśmy partnerem rankingu e-Gazele Biznesu, przygotowywanego przez wydawnictwo Bonnier Business Polska. Patronat honorowy nad rankingiem objął Minister Rozwoju.

Głównym celem przyznawania nagród e-Gazeli Biznesu jest promowanie małej i średniej przedsiębiorczości poprzez nagrodzenie tych, którzy mogą odznaczyć się dynamicznym wzrostem przychodów oraz umiejętnościami wykorzystania nowych technologii. Dotyczy to przede wszystkim działań w branży e-commerce. Projekt e-Gazel Biznesu prowadzony jest od 2000 r. przez dzienniki ekonomiczne należące do grupy wydawniczej Bonnier - w Polsce jest to dziennik Puls Biznesu.

W efekcie tej współpracy powstał ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce w Polsce. W rankingu zestawiono firmy, które zanotowały w ostatnich trzech latach istotny rozwój. Tytułem e-Gazel Biznesu wyróżniono ponad 315 firm z całej Polski.

Podczas gal finałowych zorganizowanych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie laureaci mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami z prowadzenia tego typu biznesu. Każdemu z wydarzeń towarzyszyła też dyskusja panelowa z udziałem m.in. przedstawicieli Zarządu Banku i wybranych laureatów konkursu. Dyskusja po-zwalała spojrzeć na temat e-commerce z perspektywy zarówno firm działających na rynku, jak również dostawców usług finansowych i logistycznych, mających istotny wpływ na kształt i jakość e-handlu w Polsce.

brak treści


Bank Pocztowy wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Od połowy 2017 r. obowiązuje nowa strategia Banku Pocztowego. Na podstawie określonych w niej celów oraz wizji rozwoju przystąpiliśmy do sformułowania długoterminowej Polityki społecznej odpowiedzialności Banku. Podejmowane obecnie przez nas prace w tym zakresie koncentrują się na zapewnieniu ścisłego powiązania realizacji strategicznych celów organizacji z rolą, jaką bankowość pocztowa ma do odegrania w rozwoju społecznym i gospodarczym naszego kraju.

Przyjęte przez nas założenia w dziedzinie społecznej odpowiedzialności są ukierunkowane na trzy obszary: wyrównywanie różnic społecznych, aktywizację lokalnej przedsiębiorczości oraz kultywowanie polskiej tradycji i patriotyzmu.

Nasze dążenie do niwelowania różnic społecznych znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach przynoszących Polakom korzyści wynikające z szerszej świadomości w zakresie świata finansów i bankowości oraz lepszej dostępności do usług finansowych, płynącej z bliskości placówek w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Angażujemy się w edukację finansową polskiego społeczeństwa oraz zapobieganie wykluczeniu na tle ekonomicznym i społecznym.

Odbiorcami działań Banku są przede wszystkim osoby z różnych przyczyn defaworyzowane - wymagający szczególnego podejścia i komunikacji seniorzy, dzieci i młodzież oraz działający w lokalnych społecznościach mali przedsiębiorcy.

Dla przedstawienia skali i charakteru naszego wkładu społecznego konieczne jest uwzględnienie faktu, iż obecnie 63% Polaków mieszka na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, liczących do 50 tys. mieszkańców. W związku z konsolidacją sektora bankowego oraz preferowaniem przez znaczną część klientów – zwłaszcza młodszych, niezależnych i pochodzących z większych ośrodków – zdalnych kanałów komunikacji z instytucjami finansowymi, w kraju postępuje proces redukcji liczby placówek bankowych. Zmiany te, przejawiające się coraz bardziej ograniczonym dostępem do tradycyjnych usług bankowych, dotykają przede wszystkim mniejszych miejscowości oraz osób starszych. Należy jednocześnie podkreślić, iż obecnie 16% polskiego społeczeństwa stanowią osoby mające ponad 65 lat i grupa ta będzie zwiększać się w ciągu najbliższych lat.


Gminy, w których odsetek ludności w wieku 65+ przekracza 20%11

 

Liczba osób w wieku 65+ w gminach wiejskich (w mln)

 

11Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, GUS, 08.2017 r.

Sytuacja taka, przy postępującym procesie starzenia się Polaków i tym samym wzroście liczby starszych osób na terenach wiejskich spowoduje, iż w perspektywie najbliższych lat jedynie Bank Pocztowy i Poczta Polska będą w stanie zapewnić działającą w skali ogólnopolskiej infrastrukturę do obsługi bankowej zamieszkujących tam ok. 1,4 mln osób w wieku powyżej 65 lat12.

Jest to tym bardziej ważne, iż osoby reprezentujące tę grupę społeczną zazwyczaj wolą kontakt tradycyjny z przedstawicielem banku, rzadziej wybierając możliwość obsługi przez internet. Mniejsza jest też ich wiedza o usługach bankowych i poziom zaufania w kontakcie z nieznanymi sobie instytucjami finansowymi.

… duża grupa Polaków nie czuje się pewnie na rynku finansowym:13

 • 54% transakcji płatniczych jest dokonywanych w formie gotówkowej
 • 41% Polaków całkowicie ufa instytucjom bankowym
 • 26% Polaków twierdzi, że posiada szeroką wiedzę o usługach bankowych
 • 20% Polaków ciągle nie korzysta z usług instytucji bankowych

Bank Pocztowy wspólnie z Pocztą Polską mają możliwość skutecznie odpowiedzieć na preferencje tej grupy społecznej, co – w kontekście celów projektowanej Polityki społecznej odpowiedzialności Banku oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju państwa – stanowi szczególne zobowiązanie do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu jej członków.

W obszarze zaangażowania społecznego Banku znajduje to swoje potwierdzenie w działalności edukacyjnej z za-kresu ekonomii i przedsiębiorczości, a także w odpowiedzialnym podejściu do formułowania oferty produktów i usług finansowych z uwzględnieniem oczekiwań grup słabszych lub z różnych przyczyn defaworyzowanych.

Dodatkowego wsparcia ukierunkowanego na ważne potrzeby społeczne oraz kultywowanie polskości w „małych ojczyznach” Bank udziela także poprzez swoją działalność dobroczynną.

Do góry