BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Ład korporacyjny

Struktura nadzorcza

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organem zarządzającym i nadzorczym Banku Pocztowego są odpowiednio Rada Nadzorcza i Zarząd.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Wykonuje swoje czynności kolegialnie. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Zasady działania organu określa Statut Banku dostępny w serwisie www.ir.pocztowy.pl.

Zgodnie ze Statutem Banku Pocztowego Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata z uwzględnieniem oceny spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa Ustawy Prawo Bankowe. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Rada Nadzorcza jest zdolna do działania i podejmowania ważnych uchwał, także wtedy gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi mniej niż liczba ustalona zgodnie ze Statutem, ale nie mniej niż 5 osób, chyba że niemożliwość ukonstytuowania się Rady Nadzorczej wynika z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 9 Statutu. W każdym przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż liczba ustalona zgodnie ze Statutem, Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie, lecz najpóźniej w terminie 14 dni, zwołać Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby ustalonej wyżej.

Do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku oraz tak długo jak Poczta Polska (lub jej następca prawny) jest akcjonariuszem Banku, przysługuje jej uprawnienie osobiste do wskazania 3 kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku oraz tak długo jak PKO Bank Polski (lub jego następca prawny) jest akcjonariuszem Banku, przysługuje mu uprawnienie osobiste do wskazania 2 kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Każdy z akcjonariuszy może zgłaszać kandydatów na pozostałe 2 miejsca w Radzie Nadzorczej.

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem.

Skład Rady Nadzorczej Banku według stanu na 31 grudnia 2017 r. i na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Przemysław Sypniewski Przewodniczący
Jan Emeryk Rościszewski Wiceprzewodniczący
Magdalena Pacuła Sekretarz
Piotr Chełmikowski Członek (niezależny)
Jakub Słupiński Członek (niezależny)
Katarzyna Kreczmańska-Gigol Członek
Marcin Mosz Członek


Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

XI Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego sprawozdania finansowego za 2019 r.

W Radzie Nadzorczej funkcjonują dwa stałe komitety: Komitet Audytu i Komitet Nominacji.

Komitet Audytu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z Regulaminem stałym uczestnikiem posiedzeń Komitetu jest kierujący komórką audytu wewnętrznego w Banku. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym z zakresie sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzanej w firmie audytorskiej,
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 • informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Banku, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 • dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Banku,
 • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
 • opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 • określenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Bank,
 • przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 • przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku.

Skład Komitetu Audytu:

Piotr Chełmikowski Przewodniczący
Marcin Mosz Członek
Jakub Słupiński Członek

Komitet Nominacji ocenia kandydatów do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Banku oraz ocenia osoby pełniące funkcje Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Banku.

Skład Komitetu Nominacji:

Przemysław Sypniewski Przewodniczący
Jan Emeryk Rościszewski Członek
Katarzyna Kreczmańska-Gigol Członek

Zarząd

Zarząd kieruje Bankiem i reprezentuje go na zewnątrz w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku i Regulaminu Zarządu Banku.

Zasady działania organu określa Statut Banku dostępny w serwisie www.ir.pocztowy.pl.

Zarząd Banku Pocztowego składa się co najmniej z 3 osób, lecz nie więcej niż z 5 osób. Zarząd jest powoływany na wspólną kadencję trwającą 3 lata.

28 czerwca 2017 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego.

Magdalena Nawara złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku z dniem 30 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza odwołała z dniem 30 czerwca 2017 r. Krzysztofa Telegę z funkcji Członka Zarządu i ze składu Zarządu Banku. Rada powołała z dniem 1 lipca 2017 r. Członka Zarządu Roberta Kuraszkiewicza na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

Skład Zarządu Banku według stanu na 31 grudnia 2017 r. i na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Sławomir Zawadzki Prezes Zarządu, odpowiada za obszar zarządzania strategicznego i finansów
Robert Kuraszkiewicz Wiceprezes Zarządu, odpowiada za obszar biznesu, skarbu i informatyki
Jerzy Konopka Członek Zarządu, odpowiada za obszar ryzyka i wsparcia

W okresie przejściowym odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku ponosi kolegialnie cały Zarząd. W tym okresie Zarząd wyznacza Jerzego Konopkę na Koordynatora działania Zarządu w zakresie nadzoru nad Pionem Ryzyka.

X Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pocztowego sprawozdania finansowego za rok 2018.

W 2017 r. odbyły się 63 posiedzenia Zarządu, podczas których podjęto 473 uchwały.

Kierując się misją Banku, Zarząd m.in. podjął uchwałę umożliwiającą dokonanie klientom zmiany warunków spłaty zaciągniętych kredytów gotówkowych i hipotecznych, włączając się tym samym w pomoc niesioną mieszkańcom gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic, jakie dotknęły Polskę w sierpniu 2017 r.

W konsekwencji szkód, do jakich doszło wskutek działania żywiołu, Bank udzielił także wsparcia rzeczowego Caritas Polska, użyczając do bezpłatnego wykorzystania w ramach celów statutowych organizacji 10 agregatów prądotwórczych.

W Banku działają następujące Komitety:

 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami,
 • Komitet Kredytowy Banku,
 • Komitet Ryzyka Operacyjnego,
 • Komitet Organizacji Priorytetów Inicjatyw Informatycznych,
 • Komitet Zarządzania Portfelem Projektów,
 • Komitet ds. Architektury IT (KAIT).

Komitety opierają swoją działalność na przyjętych przez Zarząd Banku regulaminach.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń kadry kierowniczej

W ramach obowiązujących w obszarze wynagrodzeń regulacji Bank stosuje politykę ustalania zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach8. Wprowadzona w 2017 r. zmiana zasad wynikająca z Rozporządzenia ma zastosowanie do zmiennych składników wynagrodzeń należnych za 2017 r. i lata następne.

Najważniejsze zmiany wynikające z Rozporządzenia to:

 • wprowadzenie limitu wynagrodzenia zmiennego (tzw. bonus cap), zgodnie z którym wynagrodzenie zmienne osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, w stosunku rocznym nie może być wyższe niż 100% rocznego stałego wynagrodzenia takiej osoby, przy czym Bank może zastosować wyższy limit, nie wyższy jednak niż 200% rocznego wynagrodzenia, za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o ile spełnione zostaną określone w Rozporządzeniu wymogi,
 • przyjęcie, iż limit 100% wartości wynagrodzenia zmiennego w stosunku do wynagrodzenia stałego dotyczy również wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu Banku,
 • objęcie Polityką zmiennych składników wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z tym, że zmienne składniki wynagrodzenia Rady nie podlegają odroczeniu, co wynika wprost z Rozporządzenia,
 • zaostrzenie wymogów dotyczących przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia poprzez wprowadzanie obowiązku zastrzegania w umowach o pracę (lub innych umowach dotyczących tych świadczeń) możliwości ich wstrzymania, ograniczenia lub odmowy wypłaty,
 • rozszerzenie listy osób objętych Polityką zmiennych składników wynagrodzenia o osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku9, w szczególności z obszaru ryzyka, informatyki, finansów i prawa,
 • zniesienie zapisu mówiącego o nieodraczaniu wynagrodzenia zmiennego w przypadku, gdy Członek Zarządu nie przekroczy w skali roku kwoty wynagrodzenia zmiennego w wysokości średnio miesięcznej 2,5-krotności wynagrodzenia stałego.

Została utrzymana zasada, iż 60% wynagrodzenia zmiennego Osoby Uprawnionej jest wypłacane bez odroczenia w proporcji 50% w gotówce, 50% w instrumentach finansowych, a wypłata pozostałych 40% podlega odroczeniu na okres co najmniej trzech lat, z tego 50% jest wypłacone w gotówce, a pozostałe 50% w instrumentach finansowych.

Nowe regulacje dodatkowo doprecyzowują, iż ocena Osoby Uprawnionej powinna odbywać się na przestrzeni kilku lat tak, aby opierała się na wynikach z dłuższego okresu, a wypłata premii uwzględniała ewentualne zmiany koniunktury oraz możliwe pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.

Podejście do zarządzania

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła 22 lipca 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Jest to zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez KNF, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. KNF uznała, że zasady ładu korporacyjnego powinny zostać przyjęte przez instytucje nadzorowane (banki), stając się istotnym dokumentem programowym w ich strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływać na kształtowanie właściwych zasad postępowania instytucji nadzorowanych.

W związku z powyższym, 22 grudnia 2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwaliło Zasady ładu korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A. (Zasady), które są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami. Zasady regulują również funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zgodnie z § 27 Zasad Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych tym dokumentem, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej oraz przekazywane pozostałym organom Banku.

Statut Banku zakłada coroczną ocenę Zasad. W 2017 r. Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny ich stosowania w 2016 r.

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A. dostępne są w serwisie www.ir.pocztowy.pl.

8Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 24 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach z dniem 1 maja 2017 r. zastąpiło Uchwałę nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego, celem uzupełnienia wdrożenia tzw. Dyrektywy CRD IV m.in. w zakresie polityki wynagrodzeń w bankach.
9Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i ilościowych.

Do góry