BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Działalność skarbowa

  mln zł
inwestycyjnych
aktywów finansowych
Stan na 31.12.2017 r.

Działalność skarbowa Banku koncentruje się na:

  • zarządzaniu w ramach Księgi Bankowej ekspozycją na ryzyko stopy procentowej, płynności krótkoterminowej oraz w ramach Księgi Handlowej na ryzyko walutowe,
  • działalności handlowej na własny rachunek oraz poprzez transakcje z klientami Banku,
  • zarządzaniu ryzykiem płynności długoterminowej poprzez politykę emisji dłużnych papierów wartościowych Banku.

Księga Bankowa

W 2017 roku Bank zawierał głównie transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, transakcje sell-buy-backbuy-sell-back oraz lokował lub pożyczał środki na rynku międzybankowym w ramach zarządzania płynnością krótkoterminową oraz zarządzania ryzykiem stopy procentowej

Inwestycyjne aktywa finansowe (w tys. zł)        
  31.12.2017 31.12.2016 Zmiana 2017/2016 w tys. zł w%
Inwestycyjne aktywa finansowe 2 340 040 1 464 557 875 483 59,8 %
dostępne do sprzedaży, w tym: 2 340 040 1 175 686 1 164 354 99,0 %

Obligacje Skarbu Państwa

1 778 239 1 069 691 708 548 66,2 %

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków

9 086 8 988 98 1,1 %

Akcje

4 832 4 019 813 20,2 %

Instrumenty dłużne wyemitowane przez Narodowy Bank Polski

547 883 92 988 454 895 489,2 %
utrzymane do terminu zapadalności, w tym: - 288 871 (288 871) (100,0)%

Obligacje Skarbu Państwa

- 288 871 (288 871) (100,0)%

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków

- - - -

Na koniec grudnia 2017 roku całkowita wartość inwestycyjnych aktywów finansowych Banku wyniosła 2 340,0 mln zł, czyli zwiększyła się o 875,5 mln zł, tj. o 59,8% w stosunku do stanu na koniec 2016 roku. Było to głównie spowodowane wzrostem salda:

  • Obligacje Skarbu Państwa stanowiły 76,0% aktywów finansowych całego portfela inwestycyjnego (w 2016 roku udział ten wynosił 92,8%).
  • dłużnych instrumentów wyemitowanych przez Narodowy Bank, których wartość na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 547,9 mln zł i była o 454,9 mln zł (tj. o 489,2%) wyższa niż na koniec 2016 roku. Instrumenty dłużne wyemitowane przez NBP stanowiły 23,4% aktywów finansowych całego portfela inwestycyjnego (w 2016 roku udział ten wynosił 6,3%).

W 2017 roku Bank nie posiadał w swoim portfelu inwestycyjnym aktywów finansowych utrzymywanych do terminów zapadalności. Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży o łącznej wartości 2 340,0 mln zł stanowiły 100% portfela inwestycyjnych aktywów finansowych. Ich strukturę prezentują poniższe wykresy.

Bank w portfelu papierów wartościowych posiada również papiery dłużne banków, klasyfikowane jako pożyczki i należności, prezentowane w pozycji „Należności od innych banków”. Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo papierów wyniosło 30,2 mln zł wobec 40,2 mln zł w grudniu 2016 roku.

W celu dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania długoterminowego Bank przeprowadzał emisje dłużnych papierów wartościowych.
Wartość dłużnych papierów wartościowych łącznie z zobowiązaniami podporządkowanymi wynosiła 548,0 mln zł, co stanowiło 7,3% sumy bilansowej Banku.
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem zobowiązań podporządkowanych) stanowiły 4,8% łącznej wartości zobowiązań i kapitału własnego Banku według stanu na 31 grudnia 2017 roku wobec 5,1% na 31 grudnia 2016 roku.

Bank posiada zobowiązania podporządkowane, które według stanu na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 192,3 mln zł i przyrosły w porównaniu do poziomu z 31 grudnia 2016 roku o 49,5 mln zł, w wyniku emisji papierów wartościowych o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Największą cześć zobowiązań podporządkowanych Banku stanowią obligacje podporządkowane o wartości 149,2 mln zł (według stanu na 31 grudnia 2017 roku), w większości będące przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW w Warszawie.
W portfelu zobowiązań podporządkowanych na 31 grudnia 2017 roku Bank ujmuje również pożyczkę od Poczty Polskiej w kwocie 43,1 mln zł.

Dłużne własne papiery wartościowe, zobowiązania podporządkowane

W 2017 roku Bank kontynuował stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń przyszłych przepływów pieniężnych w stosunku do portfeli o zmiennym oprocentowaniu w PLN. Powiązania zabezpieczające konstruowane są przy użyciu transakcji Interest Rate Swap. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość nominalna pozycji zabezpieczanej wyniosła 75 mln zł i zmniejszyła się o 140 mln zł w stosunku do stanu z końca 2016 roku.

Księga Handlowa

Na koniec grudnia 2017 roku Bank zawierał transakcje w 10 walutach obcych, tj. EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CAD, CZK, SEK, DKK, NOK.

W 2017 roku Bank prowadził na niewielką skalę działalność handlową na instrumentach stopy procentowej.

W 2017 roku skala działalności handlowej Banku na rynku walutowym oraz rynku stopy procentowej (obrót obligacjami skarbowymi) pozostawała na nieznaczącym poziomie.

Do góry