BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Etyka

W Banku obowiązują dwa podstawowe dokumenty odnoszące się do etyki w naszym postępowaniu:

  • Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich,
  • Kodeks Etyki dla Pracowników Banku Pocztowego.

Kodeks Etyki Bankowej jest zbiorem zasad dobrego postępowania związanych z działalnością banków, które odnoszą się do samych banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Zgodnie z Kodeksem banki, jako instytucje zaufania publicznego w swojej działalności kierują się przepisami prawa, rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w Kodeksie oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi. Kodeks uwzględnia treść norm zwartych w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Banki i ich pracownicy oraz osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe, uwzględniają zasady: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.

Banki, przez swoją działalność, powinny przyczyniać się do społeczno-ekonomicznego rozwoju kraju oraz wzrostu zamożności społeczeństwa poprzez społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i wspieranie rozwoju edukacji społeczeństwa. Fundamentalną zasadą, na której banki i ich pracownicy powinni budować swoje relacje z otoczeniem, jest odpowiedzialność społeczna. Realizując strategię

biznesową, banki powinny kierować się nie tylko uwarunkowaniami ekonomicznymi, ale również słusznymi interesami swoich klientów, pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych, a także lokalnego środowiska. W 2014 r. Bank przyjął wewnętrzny Kodeks etyki dla Pracowników Banku Pocztowego. Dokument ten opisuje etyczne aspekty naszej pracy: relacje z klientami, pracownikami, środowiskiem lokalnym, a także kwestie rozpatrywania skarg i reklamacji, unikania konfliktu interesów, zakazu konkurencji, przejrzystości procesów zakupowych oraz powiadamiania o nieprawidłowościach.

Wspomniane obszary są dodatkowo uregulowane w odrębnych zasadach i procedurach wewnętrznych. Pracownicy mają obowiązek zapoznawać się z tymi regulacjami.

Podstawowe zasady obowiązujące w Banku Pocztowym to: należyte postępowanie z klientami - zgodnie z prawem, z zachowaniem standardów jakościowych, kulturą, taktem i prawdomównością oraz zachowanie lojalności wobec pracodawcy.

Z drugiej strony również Bank, jako pracodawca zobowiązany jest do należytego traktowania pracowników, m.in. potępienia dyskryminacji, zapewniania możliwości rozwoju poprzez szkolenia oraz dbania o przyjazne środowisko pracy.

Kodeks etyki dla Pracowników Banku Pocztowego

Pracownik ma obowiązek dbać o dobre imię Pracodawcy i wykorzystywać w pełni czas pracy na sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań w celu maksymalizacji wyniku finansowego Banku.

Departament Compliance Banku prowadzi szkolenia z zakresu etyki w formie bezpośredniej oraz e-learningowej, a także bada cyklicznie, w formie ankiet, poziom znajomości regulacji wewnętrznych z zakresu etyki oraz umiejętności właściwego zachowania się pracowników w przypadku postawienia w potencjalnej sytuacji nieetycznej.

Osobą odpowiedzialną za mechanizm konsultacji dotyczących etycznego i zgodnego z prawem zachowania oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji jest dyrektor Departamentu Compliance, który może wskazać odpowiedzialnego za to zadanie pracownika Departamentu. Pracownicy Banku mają świadomość, że w razie wątpliwości mogą skonsultować się z dyrektorem lub wyznaczonym pracownikiem, a ich zapytania są objęte tajemnicą.

Dodatkowy mechanizm niezależnych od organizacji konsultacji zapewnia Komisja Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad tym, czy w Banku przestrzegane są przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. Rozporządzenie to reguluje kwestie związane ze zgłaszaniem nieetycznych i niezgodnych z prawem zachowań w działalności banków. Jego zalecenia nasz Bank zawarł w regulacji wewnętrznej określającej zasady powiadamiania o nieprawidłowościach w Banku Pocztowym.

Osobą odpowiedzialną za mechanizm zgłaszania naruszeń jest dyrektor Departamentu Compliance. Wyznaczony i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą został także Członek Zarządu, do którego są zgłaszane naruszenia, i który jednocześnie jest odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń.

Procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników Banku Pocztowego naruszeń określają m.in.:

  • sposób odbierania zgłoszeń bez konieczności podawania tożsamości przez pracownika,
  • sposób ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem,
  • sposób ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia i osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia,
  • zasady zapewniające zachowanie poufności pracownikowi dokonującemu zgłoszenia, w przypadku gdy pracownik ten ujawnił swoją tożsamość lub jego tożsamość jest możliwa do ustalenia.

Możliwość zgłoszenia przypadku nieetycznego lub bezprawnego zachowania istnieje całą dobę poprzez specjalny adres e-mail. Ponadto naruszenie zgłosić można w godzinach pracy osobiście, pod wyznaczony numer telefonu lub pocztą tradycyjną.

Pracownicy są informowani o istniejących w Banku mechanizmach zgłaszania nieetycznego lub bezprawnego zachowania poprzez kanały komunikacji wewnętrznej. Pytania dotyczące wiedzy o przyjętych rozwiązaniach są też elementem corocznego testu wiedzy na temat kwestii etycznych. Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningu. Pracownik powinien je ukończyć w ciągu trzech miesięcy od zatrudnienia. Ukończenie szkolenia może warunkować przedłużenie umowy o pracę.

Do góry