BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Pobierz notę w XLS

    okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  Nota tys. zł tys. zł
Wynik finansowy netto bieżącego okresu   5 087 2 510
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przeniesione do skonsolidowanego rachunku zysków i strat:      
Zyski/straty z wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży, w tym: 25, 35.3 14 673 (20 786)

- podatek odroczony

16 (3 442) 4 876
Rozliczenie wyceny aktywów finansowych reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela utrzymywanych do terminu zapadalności, w tym:   723 442

- podatek odroczony

16 (171) (104)
Zyski/straty z wyceny instrumentów zabezpieczających w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie przepływów pieniężnych, w tym:   277 (720)

- podatek odroczony

16 (64) 168
Pozycje, które nie zostaną w przyszłości przeniesione do skonsolidowanego rachunku zysków i strat:      
Zyski/straty aktuarialne z wyceny programów określonych świadczeń, w tym:   (53) (154)

- podatek odroczony

16 11 37
Pozostałe całkowite dochody razem 35.3 15 620 (21 218)
Dochody całkowite   20 707 (18 708)
z tego przypadające na:      

- akcjonariuszy jednostki dominującej

  20 707 (18 708)
Do góry