BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom

Kluczowym dokumentem, w którym sformułowaliśmy nasze podejście do sfery zwalczania i zapobiegania korupcji we wszelkich jej postaciach i przejawach, jest przyjęta przez Zarząd Polityka antykorupcyjna w Banku Pocztowym. Zawiera ona jednoznaczną deklarację zerowej tolerancji dla praktyk korupcyjnych.

Do przestrzegania zasad zawartych w Polityce zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko oraz formę zatrudnienia, a także członkowie organów statutowych Banku. Dodatkowo poszanowania jej zapisów oczekujemy od interesariuszy Banku.

Jednym z celów naszego działania jest zbudowanie kultury organizacyjnej jednoznacznie odrzucającej korupcję, jako metodę osiągania celów własnych lub biznesowych.

Polityka stanowi ogólną deklarację postępowania Banku w takich obszarach, jak:

  • przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu,
  • przyjmowanie i wręczanie prezentów,
  • konflikty interesów,
  • etyka w procesach zakupu towarów i usług,
  • sponsoring oraz udzielanie darowizn.

Nasze działania w każdym z tych aspektów wspierane są szczegółowymi procedurami należytej staranności.

Wśród procedur wymaganych przepisami prawa podkreślenia wymagają regulacje zapobiegające powstawaniu konfliktu interesów m.in. dla osób powiązanych, jak i przeciwdziałaniu manipulacji. Regulacje obowiązują członków organów statutowych, pracowników oraz inne osoby powiązane z Bankiem w obszarze wykonywanych przez nie czynności. Bank prowadzi rejestry wymagane przepisami prawa w tym zakresie.

Z uwagi na społeczny i etyczny wymiar naszej działalności zwracamy szczególną uwagę na transparentność relacji z organizacjami politycznymi oraz osobami pełniącymi obecnie lub w przeszłości funkcje publiczne, w tym będącymi urzędnikami państwowymi.

Zgodnie z Polityką antykorupcyjną Bank nie przekazuje darowizn ani nie prowadzi działalności sponsoringowej na rzecz partii politycznych oraz osób zaangażowanych politycznie. Dochowujemy także wszelkiej staranności w wyborze odbiorców darowizn, aby uniknąć sytuacji nieświadomego, pośredniego wspierania organizacji politycznych oraz osób zaangażowanych politycznie, np. poprzez udzielanie darowizn podmiotom powiązanym z partią polityczną lub osobą zaangażowaną politycznie. Bank nie stosuje także żadnych form finansowania bezpośredniego funkcjonowania organów administracji państwowej lub służb
państwowych. Odrębne procedury określają m.in. tryb przekazywania środków na cele charytatywne przez Komisję ds. darowizn. Stosowane w tym zakresie mechanizmy zapewniają prowadzenie działalności w sposób chroniący przed nieprawidłowościami.

Przeciwdziałanie korupcji podlega identyfikacji, monitorowaniu, ocenie i raportowaniu w ramach systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem na zasadach określonych w odrębnych regulacjach wewnętrznych Banku, dotyczących systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa.

W Banku identyfikowane są obszary biznesowe, w których potencjalnie mogłoby wystąpić ryzyko operacyjne wynikające z korupcji. W 2017 r. nie wykazano materializacji ryzyka korupcji zarówno w monitoringu bieżącym, jak i w rocznym procesie samooceny. Nie stwierdzono także żadnych przypadków związanych z jakąkolwiek formą korupcji.

W celu ograniczenia ryzyka korupcji oraz nadużyć na szkodę Banku, realizowane są procesy wdrażania odpowiednich zmian organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony działalności oraz wprowadzenia adekwatnych mechanizmów kontrolnych.

W Banku prowadzone są szkolenia poświęcone zapobieganiu korupcji, w szczególności dla doradców klientów, którzy są na szczególnie zagrożeni niebezpieczeństwem korupcji w związku ze swoją pracą. Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania korupcji dla doradców klientów uwzględniane są także podczas szkoleń wprowadzających dla nowo zatrudnionych pracowników. Z kolei dla członków organów zarządzających, pozostałych pracowników i partnerów biznesowych odbywają się szkolenia z dziedziny etyki biznesu.

Do góry