BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Pracownicy i prawa człowieka

Kluczowy wpływ na powodzenie strategii Banku ma jakość środowiska pracy, oparcie kultury organizacyjnej na wspólnych wartościach oraz dobre relacje międzyludzkie w zespołach. Przy takim podejściu ważne jest wskazanie przez Zarząd Spółki oczekiwanych standardów, ale także bardzo wyraźne określenie, jakich postaw i zachowań Bank nigdy nie zaakceptuje. Stawiając w centrum swojej strategii człowieka – zarówno pracownika, jak i klienta czy partnera społecznego lub biznesowego – przykładamy wagę do działań podejmowanych na rzecz realizacji i ochrony praw człowieka we wszystkich sferach naszej działalności.

Nasze zaangażowanie w poszanowanie praw człowieka znajduje swoje potwierdzenie w wewnętrznych dokumentach, w tym Kodeksie Etyki dla Pracowników Banku Pocztowego oraz politykach i procedurach należytej staranności odnoszących się do takich zagadnień z dziedziny praw człowieka, jak przeciwdziałanie korupcji i zjawisku mobbingu, jakość obsługi reklamacji związanych z naszą działalnością oraz możliwości zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, ochrona prywatności, a także bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Bazując na istniejących procedurach wewnętrznych oraz odwołując się do międzynarodowych standardów praw człowieka, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, czy Wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące biznesu i praw człowieka, Zarząd podjął decyzję o konieczności sformułowania publicznej deklaracji w formie Polityki Banku Pocztowego odnoszącej się do poszanowania praw człowieka w relacjach ze wszystkimi kluczowymi grupami interesariuszy.

Polityka Banku Pocztowego dotycząca poszanowania praw człowieka jest opublikowana w serwisie www.pocztowy.pl.

Kluczowe cele Polityki Banku Pocztowego w zakresie poszanowania praw człowieka:

  1. zobowiązanie do kształtowanie środowiska pracy wolnego od praktyk godzących w prawa człowieka,
  2. budowanie świadomości pracowników i stałe doskonalenie postępowania w zakresie ochrony praw człowieka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych,
  3. przeciwdziałanie wszelkim sytuacjom, w których działania Banku bezpośrednio lub pośrednio mogłyby naruszać prawa człowieka.

Polityka odnosi się do wszystkich pracowników Grupy Banku Pocztowego bez względu na zajmowane przez nich stanowisko, staż, miejsce i wymiar czasu pracy. Jej postanowienia zamierzamy propagować także wśród naszych pośredników, podwykonawców i dostawców w ramach działań podejmowanych w celu zapewnienia etycznego, uczciwego i zrównoważonego łańcucha wartości.

W Polityce dotyczącej poszanowania praw człowieka zadeklarowaliśmy:

  • zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowisko pracy,
  • przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji,
  • zapewnienie równych szans i sprawiedliwego wynagrodzenia,
  • zapewnienie swobody zrzeszania się pracowników,
  • zapewnienie ochrony prywatności,
  • eliminowanie pracy przymusowej i zatrudnienia dzieci,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i polubowne rozstrzyganie sporów wynikłych w związku z naszą działalnością.

Wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości i zaniedbania mogą być zgłaszane poprzez dostępne w Banku środki komunikacji, tj. listownie, służbową lub zewnętrzną pocztą e-mail, telefonicznie i podczas rozmowy osobistej. Dodatkowo w wewnętrznej Polityce antymobbingowej w Banku Pocztowym przewidziana jest Komisja Antymobbingowa – kolegialny organ powoływany każdorazowo przez dyrektora zarządzającego Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w celu rozpatrzenia skargi pracownika dotyczącej działań noszących znamiona mobbingu.

W 2017 r. nie zidentyfikowano w Grupie Banku Pocztowego materializacji ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania praw człowieka zarówno w monitoringu bieżącym, jak i w rocznym procesie samooceny.

Przykładamy wagę do podnoszenia świadomości pracowników w dziedzinie ochrony praw człowieka poprzez uwzględnianie zagadnień z tego zakresu w praktykach edukacyjnych. Jedną z takich aktywności jest zaplanowane na I kwartał 2018 r. szkolenie e-learningowe z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla wszystkich pracowników Banku.

Szkolenia pracowników Grupy Banku Pocztowego poświęcone polityce praw człowieka i procedurom uwzględniającym aspekty praw człowieka (compliance i etyka w działalności)

  31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
Liczba godzin 543 1 104
Przeszkoleni pracownicy (w %) 66 94

Istotnym elementem ochrony praw człowieka jest także zapewnienie pracownikom swobody zrzeszania się. W 2017 r. w Banku Pocztowym nie doszło do zagrożenia praw pracowników w tym zakresie. Pracodawca nie ingeruje w wolność zrzeszania się, często komunikuje się z organizacjami związkowymi działającymi w Banku, przekazując istotne z punktu widzenia pracowników informacje o zaplanowanych działaniach, przeprowadza konsultacje z organizacjami związkowymi i występuje o ich opinię zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Do góry