BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Pobierz XLS

    okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  Nota tys. zł tys. zł
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
Wynik finansowy netto bieżącego okresu   5 087 2 510
Korekty razem:   (69 808) (148 719)
Amortyzacja 11 26 130 23 884
Dywidenda   (37) (8)
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat)   (272 880) (267 696)
Odsetki wypłacone   (38 662) (55 025)
Odsetki otrzymane   296 642 311 286
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej   (340) (145)
Zmiana stanu należności od innych banków 39 10 273 95
Zmiana stanu należności z tytułu papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 39 0 19 782
Zmiana aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu   150 (92)
Zmiana wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających 39 174 51
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 39 422 741 203 422
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 39 (1 137 903) (395 652)
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 39 283 550 149 552
Zmiana stanu należnosci/zobowiazania z tytułu podatku dochodowego   (742) (1 462)
Zmiana stanu pozostałych aktywów   (9 390) (8 260)
Zmiana stanu zobowiązań wobec Banku Centralnego   (2) (8)
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 39 (3 442) (12 527)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 39 11 436 (152 966)
Zmiana zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu   (169) (172)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 39 335 743 16 149
Zmiana stanu rezerw   (4 325) 11 787
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań   16 364 19 036
Zapłacony podatek dochodowy   (13 772) (14 624)
Obciążenie podatkowe pokazywane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat   7 809 4 802
Inne pozycje 39 845 72
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   (64 721) (146 209)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Wpływy z działalności inwestycyjnej   383 166
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych   346 158
Dywidendy   37 8
Wydatki z działalności inwestycyjnej   28 749 42 996
Nabycie wartości niematerialnych   22 759 33 807
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych   5 990 9 189
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (28 366) (42 830)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy z działalności finansowej   140 000 50 005
Emisja dłużnych papierów wartościowych   50 000 50 000
Wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych   90 000 0
Inne wpływy finansowe   0 5
Wydatki z działalności finansowej   20 937 221 830
Wykup obligacji z emisiji własnej   0 195 190
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu   10 0
Koszty emisji akcji   100 335
Spłata odsetek od wyemitowanych instrumentów finansowych i zaciągniętych zobowiązań podporządkowanych   19 501 25 531
Inne wydatki finansowe   1 326 774
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   119 063 (171 825)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   25 976 (360 864)
w tym różnice kursowe netto   2 122 (232)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   69 936 430 800
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 39 95 912 69 936
Do góry