BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Środowisko

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej Banku Pocztowego w podziale na kategorie płci, wieku i inne wskaźniki różnorodności 31.12.2016 r.   31.12.2017 r.  
Osoby wchodzące w skład Zarządu, w tym: Liczba % Liczba %
  5 100 3 100
Wiek od 30 do 50 lat
kobiety 1 20 0 0
mężczyźni 1 20 1 33.33
Wiek powyżej 50 lat
kobiety 0 0 0 0
mężczyźni 3 60 2 67.66
Liczba i procent pracowników ogółem, w tym:
  1,371 100 1,518 100
Wiek do 30 lat  
kobiety 221 16.11 227 14.95
mężczyźni 82 5.98 90 5.92
Wiek od 30 do 50 lat  
kobiety 677 49.38 773 50.93
mężczyźni 276 20.13 279 18.38
Wiek powyżej 50 lat  
kobiety 79 5.76 113 7.44
mężczyźni 36 2.62 36 2.38
Osoby niepełnosprawne  
kobiety 5 0.36 7 0.46
mężczyźni 7 0.51 8 0.52

Łączna liczba pracowników Banku Pocztowego według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć 31.12.2017 r.
Łączna liczba pracowników zatrudnionych ogółem  
Umowa na czas nieokreślony  
kobiety 772
mężczyźni 265
Umowa na czas określony  
kobiety 407
mężczyźni 144
Pracownicy zatrudnieni na umowę na czas nieokreślony  
Ne pełen etat  
kobiety 709
mężczyźni 262
Na część etatu  
kobiety 13
mężczyźni 3
Zatrudnienie ogółem  
kobiety 1,129
mężczyźni 409

Zużycie energii elektrycznej w głównej siedzibie Banku Pocztowego w Bydgoszczy podlega monitoringowi od 2013 r. W latach 2013-2014 dokonaliśmy w niej częściowej modernizacji oświetlenia energooszczędnego (m.in. w miejsce oświetlenia jarzeniowego wprowadzono lampy LED). W latach 2017-2019 zaplanowano dalszą modernizację oświetlenia. Zarówno energię elektryczną, jak i cieplną Bank pozyskuje od zewnętrznych dostawców.

Zużycie energii w głównej siedzibie Banku Pocztowego w Bydgoszczy 2016 r. 2017 r.
Energia elektryczna (w kWh) 1,001,551 1,044,548
Energia cieplna (w GJ) 1,257 1,234

Bank pozyskuje wodę z sieci miejskiej w Bydgoszczy. W przypadku pozostałych placówek znajdujących się w obiektach, w których Bank wynajmuje powierzchnię, nie ma możliwości określenia zużycia mediów.

Łączne zużycie wody (m3)    
Główna Siedziba Banku Pocztowego w Bydgoszczy 4,181 3,646

Jedną z naszych kluczowych wartości jest odpowiedzialność społeczna. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby społeczne, co powoduje, iż w naszych decyzjach uwzględniamy skalę i charakter wpływu, jaki wywieramy na społeczeństwo. W wymiarze podstawowym dotyczy to oddziaływania naszej działalności na środowisko w codziennym funkcjonowaniu Banku gospodarowaniu wykorzystywanymi surowcami, transporcie pracowników, sposobach organizacji pracy.

Jednocześnie jednak jesteśmy świadomi roli i znaczenia banków w zakresie ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko i społeczeństwo wynikającego z jakości zarządzania ryzykiem w działalności instytucji finansowych, ich klientów i podejmowanych przez nich decyzji o finansowaniu dziedzin życia gospodarczego istotnie oddziałujących na kwestie środowiskowe lub społeczne. Uczestniczymy w dyskusji podejmowanej na forum Unii Europejskiej związanej ze wzrastającymi oczekiwaniami wobec instytucji finansowych w zakresie takiego podejścia do finansowania, które uwzględniałoby na większą niż obecnie skalę wyzwania zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to np. takich aspektów, jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, utrata różnorodności biologicznej, wyczerpywanie zasobów naturalnych, a także zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola. Działania podejmowane obecnie przez Komisję Europejską dążą do uczynienia ze zrównoważonego rozwoju swego rodzaju przewodnika w systemie finansowym Europy i tym samym umocnienia jej roli jako lidera w dziedzinie „zielonych” i zrównoważonych finansów, przyczyniających się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i oszczędnej surowcowo.

Plan działania Komisji Europejskiej ma na celu dalsze powiązanie finansowania z konkretnymi potrzebami europejskiej i globalnej gospodarki z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa poprzez:

  1. Przepływy kapitału w kierunku zrównoważonych inwestycji w celu osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu;
  2. Zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmian klimatu, klęsk żywiołowych, degradacji środowiska i problemów społecznych;
  3. Promowanie przejrzystości i długoterminowości w działalności finansowej i gospodarczej, m.in. dzięki nowym obowiązkom w zakresie sprawozdawczości niefinansowej.

Wraz z nową strategią Banku podejmujemy obecnie działania zmierzające do uwzględnienia postulatów społeczności międzynarodowej w dziedzinie zrównoważonych finansów w naszej podstawowej działalności w sposób adekwatny do jej profilu i roli w systemie finansowym kraju.

Równocześnie w celu ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko podejmujemy wewnętrzne inicjatywy proekologiczne w obszarach szczególnie ważnych z uwagi na rozproszenie terytorialne placówek, w których świadczymy usługi. Minimalizujemy m.in. oddziaływanie transportu samochodowego na środowisko poprzez racjonalną gospodarkę flotą samochodową oraz jej monitoring. Flota składa się z 90 samochodów, w tym 1 ciężarowego. Wszystkie samochody spełniają normę emisji spalin minimum Euro 5 i są sukcesywnie wymieniane na modele mniej zanieczyszczające środowisko. W samochodach, które nie mogą być użytkowane prywatnie, zainstalowany jest system monitoringu GPS w celu weryfikacji, czy użytkownicy przestrzegają zasad ich użytkowania. Roz-wiązanie to pozwala na kontrolę zużycia paliwa, całkowitych przebiegów i redukcję kosztów eksploatacji.

W celu ograniczania liczby podróży służbowych wykorzystujemy zdalne metody komunikacji, w tym szkolenia e-learningowe oraz dobrze rozwinięty system wideo- i telekonferencji. W przypadku organizacji działającej w strukturze sieciowej taki system organizacji pracy wiąże się z istotnymi oszczędnościami. Jeżeli występuje konieczność podróży służbowej, łączymy pracowników w grupy, aby ograniczyć skalę pojedynczych przejazdów.

Stopniowo zmierzamy także do wyeliminowania papieru z codziennej działalności operacyjnej Banku. Wdrożone zostały narzędzia wspierające zarządzanie Elektronicznym Obiegiem Dokumentów, w tym E-Kancelaria oraz E-Biuro. W 2017 r. podjęliśmy działania doskonalące, ukierunkowane na jeszcze bardziej intuicyjne i proste w obsłudze funkcjonowanie tych narzędzi. Przyczyniają się one do oszczędności zużywanego papieru, ale także czasu poświęcanego wcześniej przez pracowników na tradycyjny obieg dokumentów. Jednocześnie w przestrzeni biurowej Banku pojawiły się wyraźne informacje przypominające o rozsądnym podejściu do drukowania i zachęcające do ograniczenia tego procesu do niezbędnego minimum.

Do góry