BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Strategia rozwoju na lata 2017-2021

Stopień realizacji Strategii

Na dzień 31 grudnia 2017 roku obowiązującym dokumentem strategicznym była zatwierdzona w dniu 28 czerwca 2017 roku przez Radę Nadzorczą „Strategia rozwoju Banku Pocztowego na lata 2017-2021”, definiująca miejsce Banku w polskim systemie finansowym.
 
W perspektywie strategicznej Bank Pocztowy w oparciu o strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, chce dokonać strategicznej transformacji i stać się przede wszystkim liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, bankiem chętnie wybieranym przez rodziny i mikrofirmy oraz uczestników e-commerce, liczącym się partnerem inicjatyw rządowych i społecznych oraz integratorem i głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.

Osiągniecie docelowego modelu funkcjonowania Banku, uszczegóławianego przez szereg założeń strategicznych, odbywać się będzie w ramach zdefiniowanych celów strategicznych na lata 2017-2021 w kluczowych obszarach działalności Banku:

 • biznesowym - ulubiony Bank polskiej rodziny i małych firm,
 • finansowym - finansowanie rozwoju, rentowność, bezpieczny portfel kredytowy,
 • rozwoju - zaangażowany i kompetentny zespół z pasją budujący bankowość pocztową,
 • procesowym - nowa jakość współpracy z Pocztą Polską i synergia ze spółkami Grupy Poczty Polskiej jako trwała przewaga konkurencyjna.

Strategiczna transformacja Banku, o której mowa powyżej realizowana jest poprzez szereg inicjatyw i projektów w obrębie trzech kluczowych osi (więcej w pkt. 2.1 – „Nowa Strategia Banku”):

 • bardziej pocztowy - Strategiczne Partnerstwo z Pocztą Polską stanowi podstawę i warunek powodzenia Strategii Banku,
 • bardziej biznesowy - ciągłe poszukiwanie dodatkowych źródeł wartości dla Banku, klienta i właściciela,
 • bardziej cyfrowy - uzupełnienie prostej, taniej i najbliższej klientom oferty tradycyjnej o szybką, bezpieczną i nowoczesną bankowość cyfrową.

Do kluczowych działań realizowanych w 2017 roku wypełniających założenia strategiczne należy zaliczyć:

 • Dokapitalizowanie Banku – planowany rozwój Banku jest możliwy tylko przy spełnieniu określonych warunków w zakresie miar kapitałowych Banku. W dniu 29 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała jest realizacją jednego z założeń Strategii Banku zakładającego, że podstawowym źródłem wzmocnienia kapitałowego w 2017 roku będzie dokapitalizowanie Banku w kwocie 90 mln zł w proporcji zgodnej z dotychczasowym akcjonariatem.
 • Budowa nowego, efektywnego Modelu Sieci Sprzedaży – rozpoczęcie wspólnych prac z Pocztą Polską zmierzających do zbudowania efektywnej sieci dystrybucji produktów Banku Pocztowego na bazie sieci własnej Banku i sieci placówek pocztowych.
 • Uruchomienie EnveloBanku – we wrześniu 2017 roku została udostępniona klientom nowa cyfrowa marka Banku Pocztowego, której oferta jest skierowana przede wszystkim do osób na co dzień korzystających z technologii cyfrowych i mobilnych, oczekujących prostych w obsłudze, szybkich i elastycznych rozwiązań ułatwiających codzienne życie.
 • Modernizacja struktury organizacyjnej – szereg modyfikacji struktury organizacyjnej dla dostosowania organizacji do realizacji Strategii, w tym decyzja o likwidacji Centrum Operacyjnego sp. z o.o. i przeniesieniu jego funkcji do wew. komórek organizacyjnych Centrali Banku.
 • „Pocztowe Konto Aktywny Nestor” - wprowadzenie do oferty nowego rachunku osobistego dedykowanego osobom powyżej 60 roku życia. Konto Aktywny Nestor jest praktycznie bezpłatne, zaś jego posiadacze mogą skorzystać z kilku unikalnych usług stworzonych z myślą o potrzebach seniorów.
 • Realizacja inicjatyw społecznych – wśród licznych realizowanych przez Bank Pocztowy inicjatyw społecznych znalazło się także m.in. wsparcie produkcji filmu „Wyklęty”, ukończonego w lutym 2017 roku. W ramach inicjatyw o charakterze edukacji finansowej, w 2017 roku pracownicy Banku Pocztowego podjęli się organizacji cyklu szkoleń wspólnie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Wojewódzkich Związków Zawodowych Pracowników Cywilnych Policji w Szczecinie. W ten sposób zrealizowanych zostało ponad 40 szkoleń w których brało udział ok. 800 osób, a dotyczyły one bezpiecznego korzystania z kart płatniczych.
 • W obszarze IT – opracowano i rozpoczęto realizacje nowej Strategii IT na lata 2017-2021 w wyniku czego zrealizowano już projekty upraszczające procesy obsługowe jednocześnie rozszerzając zakres produktów i usług dostępnych klientom, jednocześnie umożliwiły obsługę w call center w trybie 24h.
 • „Poczta Pełna Korzyści” – realizacja programu promocyjnego dla klientów, w której dzięki transakcjom kartą Banku Pocztowego z logo Poczty Polskiej można było uzyskać atrakcyjne zniżki i zwroty – nawet do 600 zł rocznie.
 • Program „Gotówkomania 2017” - realizacja programu motywacyjnego dla pracowników Poczty Polskiej wspierającego aktywną sprzedaż produktów Banku Pocztowego.
 • Program „Hard Gamma Rebels by Poczta Polska” – wspólne z Pocztą Polską poszukiwanie w ramach programu akceleracyjnego innowacyjnych rozwiązań startup’owych dla wzbogacenia oferty Banku.

Kierunki rozwoju Banku w 2018 roku

W 2018 roku, Bank Pocztowy będzie koncentrował się na efektywnym wdrażaniu założeń strategicznych określonych w Strategii Banku. W ramach procesu operacjonalizacji Strategii Banku zdefiniowano 90 inicjatyw strategicznych, których realizacja wpłynie na osiągnięcie założeń strategicznych. Spośród nich wyznaczono 7 kluczowych inicjatyw strategicznych mających bezpośredni wpływ na poziom realizacji Strategii Banku w 2018 roku.

W obszarze Biznesu i Sprzedaży:

 • Nowy efektywny Model Sieci Sprzedaży Banku i Poczty Polskiej –budowa wspólnego modelu zarządzania siecią naziemną w celu wzrostu efektywności sprzedaży oraz wyeliminowaniu konkurencji wewnątrz Grupy Poczty Polskiej.
 • Nowy efektywny Model Obsługi Klienta MSP – przede wszystkim wzmocnienie sił sprzedażowych Banku w tym segmencie oraz rozbudowę i modyfikację oferty produktowej.
 • Rozwój Bankowości Internetowej i Mobilnej (Envelo), Market Cyfrowy oraz kredyt online -  dalszy rozwój funkcjonalności platformy transakcyjnej, cyfryzację i automatyzację procesów sprzedaży i obsługi oraz wdrożenie nowego produktu i procesu kredytu online dla klientów detalicznych.
 • Nowy proces kredytu hipotecznego oraz nowy proces kredytowy dla mikroprzedsiębiorstw – nowy proces udzielania kredytów hipotecznych i ich obsługi posprzedażowej umożliwiający osiągnięcie przez Bank skuteczności procesowej na poziomie rynkowym oraz rewitalizacja oferty kredytowej dla Mikroprzedsiębiorstw.
 • Tworzenie nowych usług finansowych z Pocztą Polską – dalszy rozwój współpracy w przedmiotowym zakresie w ramach strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską, w 2018 roku przede wszystkim wdrożenie w sieci placówek Poczty Polskiej wpłat ekspresowych na rachunki bankowe.

W obszarze IT:

 • Serwerownia zapasowa – budowa serwerowni dla zachowania wysokiego poziomu ciągłości działania usług IT w Banku poprzez zapewnienie ich wysokiej dostępności.

W obszarze finansowania i procesów:

 • Dokapitalizowanie Banku w 2018 roku – działania w celu podniesienia kapitałów w drodze dokapitalizowania, dla zapewnienia dalszego rozwoju Banku, jak i dla spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących poziomów miar adekwatności kapitałowej.

Ponadto, mając na uwadze wysoką istotność obszaru procesowego (cele procesowe stanowią jedną z czterech grup celów strategicznych) dla realizacji założeń strategicznych, Bank rozpoczął w 2017 roku działania mające na celu wdrożenie modelu zarządzania procesowego, czego efektem było przyjęcie w IV kw. Architektury Procesów.

Intencją Banku jest, aby poprzez wdrożenie modelu zarządzania procesowego przede wszystkim zwiększyć efektywność funkcjonowania Organizacji, stopnia zadowolenia Klientów Banku, a także sprawnie odpowiadać na zmieniające się wymagania Klientów oraz pojawiające się nowe cele na poziomie organizacyjnym.

W roku 2018 roku będą prowadzone intensywne działania w kierunku wdrożenia modelu zarządzania procesowego w ramach 4 głównych strumieni prac:

 • Zarządzanie architekturą procesów,
 • Budowa świadomości procesowej,
 • Wdrożenie Wskaźnika Dojrzałości Procesowej,
 • Realizacja Konkursu „Bank Pomysłów”.
Do góry