BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Pobierz XLS

Aktywa   Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
zmiana 2017/2016
  Nota tys. zł tys. zł tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym 19 44 446 65 365 (20 919)
Należności od innych banków 20 82 483 45 898 36 585
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 21 0 0 0
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 22 545 695 (150)
Instrumenty finansowe zabezpieczające 23 0 1 146 (1 146)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 24 4 775 696 5 154 339 (378 643)
Inwestycyjne aktywa finansowe: 25 2 340 040 1 464 557 875 483

- dostępne do sprzedaży

  2 340 040 1 175 686 1 164 354

- utrzymywane do terminu zapadalności

  0 288 871 (288 871)
Rzeczowe aktywa trwałe 26 38 383 43 713 (5 330)
Wartości niematerialne 27 82 404 75 260 7 144
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16 10 31 (21)
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 16 40 727 39 113 1 614
Pozostałe aktywa 28 55 839 46 449 9 390
Aktywa razem   7 460 573 6 936 566 524 007

 

Zobowiązania i kapitał własny   Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
zmiana 2017/2016
  Nota tys. zł tys. zł tys. zł
Zobowiązania wobec Banku Centralnego   0 2 (2)
Zobowiązania wobec innych banków 29 18 414 21 856 (3 442)
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 21 12 476 1 040 11 436
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 22 36 205 (169)
Instrumenty finansowe zabezpieczające 23 692 932 (240)
Zobowiązania wobec klientów 30 6 108 556 5 763 014 345 542
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 31 355 779 355 641 138
Zobowiązania podporządkowane 32 192 263 142 818 49 445
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16 3 554 5 001 (1 447)
Rezerwy 33 8 921 13 246 (4 325)
Pozostałe zobowiązania 34 125 833 109 369 16 464
Zobowiązania razem   6 826 524 6 413 124 413 400
Kapitał zakładowy   128 278 110 133 18 145
Kapitał zapasowy   152 579 80 824 71 755
Kapitał z aktualizacji wyceny   6 267 (9 353) 15 620
Pozostałe kapitały rezerwowe   355 805 353 081 2 724
Zyski zatrzymane   (8 880) (11 243) 2 363
Kapitał własny razem 35 634 049 523 442 110 607
Zobowiązania i kapitał własny razem   7 460 573 6 936 566 524 007
Do góry