BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Strategia 2017-2021

28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A. („Bank”, „Bank Pocztowy”) zaakceptowała Strategię rozwoju Banku do 2021 roku, definiującą miejsce Bankowości Pocztowej w polskim systemie finansowym. W perspektywie Strategii Bank w oparciu o strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską S.A. chce dokonać transformacji, stając się liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, w szczególności w mniejszych miejscowościach, bankiem chętnie wybieranym przez rodziny i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce, liczącym się partnerem inicjatyw rządowych i społecznych oraz integratorem i głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.

Strategia Banku na lata 2017-2021 została wypracowana z uwzględnieniem wszystkich istotnych uwarunkowań, jakie mają wpływ na funkcjonowanie Banku, spośród których kluczowe znaczenie miała nowa Strategia Poczty Polskiej – większościowego akcjonariusza Banku. Ponadto istotny wpływ na kształt Strategii Banku miały czynniki wewnętrzne takie jak: niesatysfakcjonujące efekty dotychczasowej strategii, brak obecnie możliwości rozwoju w oparciu o zysk zatrzymany, przejściowy spadek rentowności będący wynikiem obniżonej jakości portfela kredytowego z lat 2013-2016, finalizacja projektu EnveloBanku, oraz czynniki zewnętrzne: realizacja strategicznych programów rządowych i społecznych, wzrost obciążeń finansowych sektora bankowego, zaostrzenie konkurencji oraz rosnąca rola nowych technologii w kontekście oczekiwań klientów.

Nowa Strategia Banku Pocztowego – strategia bankowości pocztowej – odpowiada na potrzeby Poczty Polskiej i wpisuje się w jej wszystkie istotne kierunki rozwoju. Ponadto jest odpowiedzią na strategiczne założenie Poczty Polskiej, które wskazuje, że jednym z kluczy jej sukcesu jest wykorzystanie synergii i potencjału podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Wartością Banku Pocztowego są tutaj usługi finansowe, które świadczone komplementarnie do usług pocztowych tworzą wyjątkową i unikalną ofertę wartości dla Klienta zwiększając szansę sukcesu rynkowego Poczty. Istotnym przykładem może być tutaj dynamicznie rozwijający się sektor e-commerce, który stanowi kluczowy element ekspansji Poczty Polskiej. Pełna oferta dla niego obejmująca transport, pakowanie, obsługę zwrotów, marketing, ubezpieczenie towarów, zapewnienie finansowania firm prowadzących sklepy internetowe i pomoc w ich tworzeniu, kredytowanie zakupów konsumentów – to wszystko usługi które mogą być świadczone w ramach Grupy Poczty Polskiej.

Znaczenie Banku Pocztowego w budowaniu wartości Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej znalazło swoje odzwierciedlenie, w tym że Poczta Polska definiując na nowo w Strategii na lata 2018-2022, trzy najważniejsze Osie Rozwoju Grupy - uwzględniła pośród nich znaczenie i rolę „Usług finansowych”.

Strategia Banku Pocztowego była szeroko komunikowana przez Zarządy Poczty i Banku podczas spotkań we wszystkich regionach sprzedaży, w których wzięło udział ponad 4500 Pracowników obu instytucji. To od jakości ich współpracy zależy skuteczność świadczenia usług bankowości pocztowej w całym kraju poprzez tworzoną razem unikalną, największą w Polsce sieć sprzedaży usług dla obywateli, docierającą - również poprzez listonoszy – do najmniejszych miejscowości w kraju.

Nowa misja i wizja

Bank Pocztowy razem z Pocztą Polską mają wszelkie atuty, by stworzyć silną grupę kapitałową w obszarze usług finansowych w Polsce, dobrze uzupełniającą krajowy system. Dzięki największej dostępności, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na wsi, gdzie na porównywalną skalę nie docierają inne sieci usługowe, Grupa Poczty Polskiej obejmuje swym zasięgiem ponad 20 mln klientów mieszkających poza dużymi miastami. Stąd naturalne dla specyfiki bakowości pocztowej są zdefiniowane w Strategii nowa misja i wizja Banku.

Nowe wartości Banku Pocztowego to fundament organizacji i kluczowy element w realizacji strategii.

Strategiczna transformacja Banku Pocztowego

 

Bardziej Pocztowy

Nowa Strategia Banku Pocztowego na lata 2017-2021 zakłada wykorzystanie efektu silnej synergii i realnego współdziałania w ramach Grupy Poczty Polskiej, wpisując się w główne filary rozwoju Poczty Polskiej, największej instytucji usługowej w Polsce, w szczególności w zakresie „Usług finansowych”, które w Strategii na lata 2018-2022 stanowią jedną z trzech najważniejszych Osi jej Rozwoju.

Strategiczne Partnerstwo z Pocztą Polską stanowi podstawę i warunek powodzenia Strategii Banku Pocztowego. Dlatego założenia strategiczne zakładają wspólne produkty i programy lojalnościowe, procesy sprzedażowe, akcje marketingowe, wykorzystanie i zarządzanie siecią, projekty e-commerce, inicjatywy społeczne oraz zaangażowanie w programy rządowe.

Takie podejście jest gwarantem dostarczenia szerokiej oferty wartości korzystnych dla wielu grup interesariuszy:

  • z perspektywy Państwa – m.in.: czynny udział w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju poprzez wykorzystanie największej dostępności obsługi obywateli, wsparcie w zapewnieniu stabilności finansowej poprzez zapewnienie krytycznej infrastruktury obrotu finansowego, udział w dostarczaniu środków pomocy publicznej dla obywateli,
  • z perspektywy klienta – m.in.: proste i bezpieczne produkty, w przyjaznej cenie, oferowane w nowoczesnych kanałach cyfrowych i placówkach na terenie całego kraju,
  • z perspektywy społecznej – m.in.: przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, pomoc osobom niepełnoprawnym i działania w zakresie polityki senioralnej,
  • z perspektywy Poczty Polskiej i jej pracowników – m.in.: zapewnienie utrzymania miejsc pracy w placówkach pocztowych przy zachowaniu rentowności oraz stworzenie możliwości rozwoju nowych kompetencji pracowników Poczty Polskiej w dobie postępującej cyfryzacji usług.

Nowa Strategia Banku zakłada także uspójnienie działań i poprawę standaryzacji w zakresie rozwoju sieci placówek dedykowanych. Na bazie posiadanej sieci własnej Banku (Oddział, Placówki, Mikrooddziały) i Poczty Polskiej powstanie 50 silnych oddziałów Banku oraz utworzona zostanie sieć kilkuset Punktów Usług Finansowych i Cyfrowych. Jednocześnie sprzedaż wystandaryzowanych, prostych produktów finansowych Banku odbywać się będzie w ok. 4,7 tys. punktów sieci placówek pocztowych, przy wsparciu listonoszy wyposażonych w urządzenia mobilne.

Bardziej Biznesowy

Jednym z założeń nowej Strategii jest ciągłe poszukiwanie dodatkowych źródeł wartości dla Banku, klienta i właściciela. Pomimo, iż klient masowy będzie dla Banku Pocztowego nadal głównym segmentem, Bank zakłada m.in. wzrost udziału w rynku mieszkalnictwa oraz aktywny rozwój linii mikrofirm oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw („MSP”), w szczególności tych które są naturalnymi partnerami współpracującymi od lat z Pocztą Polską.

Intencją Banku jest odejście od wąskiej oferty produktowej na rzecz większej dywersyfikacji, dopasowanej do rzeczywistych potrzeb naszych klientów, jednak nadal oferując proste i zrozumiałe produkty. Dlatego oprócz unikalnych usług rozliczeniowych bankowości pocztowej lub produktów bankowych połączonych z ofertą Poczty Polskiej zostanie zaoferowana pełna funkcjonalność obsługi bankowej dla wybranych klientów instytucjonalnych.

Bardziej Cyfrowy

Ważnym elementem Strategii jest uzupełnienie prostej, taniej i najbliższej klientom oferty tradycyjnej o szybką, bezpieczną i nowoczesną bankowość cyfrową – EnveloBank. Marka, która zadebiutowała na rynku w III kwartale 2017 roku połączy produkty bankowe, usługi z Grupy Poczty Polskiej i partnerów zewnętrznych, pozwalając na dotarcie do klientów cyfrowych z trzech zdefiniowanych przez Bank grup – młodych i samodzielnych (18-24 lata), odpowiedzialnych (25-49 lat) oraz mikrofirm. 

Bank Pocztowy planuje także być aktywnym partnerem w zakresie e-administracji, uczestniczyć w programach rządowych i społecznych na szczeblu lokalnym i centralnym (m.in. ePUAP, Program 500+, cyfryzacja w obszarze podatków).

Również wewnętrznie, Bank Pocztowy, dostosowuje swoje działanie do wymogów coraz bardziej cyfrowego rynku. Strategia Informatyki, przyjęta 3 października 2017 roku, definiuje nową rolę IT w dostarczaniu wiarygodnych i przewidywalnych usług dla stabilnego rozwoju działalności Banku Pocztowego. Odpowiada też na wyzwania stawiane przez rozwój e-administracji, powiększający się wpływ fintech-ów oraz regulacji takich jak PSD2.

Wdrożony został nowy model organizacyjny wzorowany na światowych organizacjach ery cyfrowej, w tym czołowych bankach, który zmienił kulturę pracy na opartą na odpowiedzialności i proaktywności dla Biznesu dzięki bezpośrednim relacjom właścicieli biznesowych systemów z utrzymującymi je i rozwijającymi komórkami IT.

Jednocześnie Bank Pocztowy rozpoczął modernizację infrastruktury technologicznej, aby umożliwić „zwinną” integrację produktów firm partnerskich oraz konsolidację aplikacji realizujących kanały dostępu i rozliczenia. Podstawą tej modernizacji są sprawne i przewidywalne operacje IT oparte na automatyzacji prac utrzymaniowych i wirtualizacji infrastruktury oraz przejście na zwinną metodykę wytwórczą i automatyzacja testów.

W drodze do sprawniejszego IT najważniejszą rolę odgrywają jego pracownicy. Samodzielność i zaufanie to wartości, na których IT Banku Pocztowego buduje zaangażowanie swojej kadry w osiąganiu wzrostu responsywności i innowacyjności.

Bardziej Bezpieczny

W dniu 27 lutego 2018 roku Zarząd Banku zatwierdził nową „Strategię bezpieczeństwa Banku Pocztowego S.A. na lata 2018– 2021”. Strategia została opracowana w oparciu o aktualne ryzyka i cyberryzyka, realizowane i planowane inicjatywy biznesowe oraz wyzwania regulacyjne. Nowa strategia bezpieczeństwa jest uzupełnieniem i odpowiedzią obszaru bezpieczeństwa na nową strategię Banku oraz nową strategię IT, przyjęte w roku 2017. Materiał zamyka dotychczasowy okres 2014-2017 transformacji bezpieczeństwa z procesów ręcznych na rozwiązania systemowe i otwiera nowy, intensywny czas rozwoju nowoczesnych i zaawansowanych technologii bezpieczeństwa silnie wspierających rozwój biznesu i IT w latach 2018-2021.

Hasłem przewodnim i wizją rozwoju w kolejnych latach jest AKTYWNE BEZPIECZEŃSTWO, intensywnie rozwijające procesy bezpieczeństwa i skutecznie mitygujące ryzyka, a w szczególności aktywnie wspierające rozwój Banku.

Osiągnięcie celów strategicznych

Realizacja głównych celów strategicznych w obszarze biznesowym (ulubiony Bank polskiej rodziny i małych firm, w szczególności w mniejszych miejscowościach), finansowym (finansowanie rozwoju, rentowność, bezpieczny portfel kredytowy), rozwoju (zaangażowany i kompetentny zespół z pasją budujący bankowość pocztową) oraz procesowym (nowa jakość współpracy z Pocztą Polską i synergia ze spółkami Grupy Poczty Polskiej jako trwała przewaga konkurencyjna) jest możliwa tylko przy spełnieniu określonych warunków w zakresie miar kapitałowych Banku.

Strategia zakłada, że podstawowe źródło wzmocnienia kapitałowego pochodzić będzie z dokapitalizowania w 2017 roku Banku przez dotychczasowych Akcjonariuszy w kwocie 90 mln zł w proporcji zgodnej z dotychczasowym udziałem akcjonariuszy w kapitale zakładowym Banku. W kolejnych latach planowane jest dokapitalizowanie Banku w kwocie 260 mln zł przez nowych lub obecnych Akcjonariuszy oraz emisja instrumentów kapitałowych w łącznej kwocie do 100 mln zł, jak również akumulacja zysku netto wypracowanego w poszczególnych latach obowiązywania Strategii.

W efekcie realizacji założeń strategicznych Bank planuje osiągnąć w 2021 roku zwrot z kapitału ROE na poziomie ponad 10% oraz osiągnąć sumę bilansową blisko 12 mld zł.

Do góry