BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Zasady zmian Statutu

Zmiana Statutu Banku Pocztowego wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Banku oraz zarejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu, Zarząd Banku podejmuje uchwałę odnośnie proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Następnie projekt ten jest przedstawiany do akceptacji Radzie Nadzorczej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwała w sprawie zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów. Stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy:

 • firmy,
 • siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności Banku,
 • organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków Zarządu powołanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasad podejmowania decyzji, podstawowej struktury organizacyjnej Banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,
 • zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
 • funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej,
 • uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu.

W dniu 24 października 2017 roku zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie, zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami NWZ:

 • uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Banku Pocztowego S.A.,
 • uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 7 lipca 2017 roku. W sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Banku Pocztowego S.A.

Zmiany Statutu wynikały z konieczności dostosowania do następujących przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w zakresie dookreślenia kompetencji organów nadzorczych dotyczących ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, m.in. w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczących rozporządzania składnikami aktywów trwałych oraz kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie wyrażania zgody na zawieranie określonych umów, a także określenia wymogów, które muszą spełniać kandydaci na członków organów zarządzających i nadzorczych,
 • znowelizowanej Rekomendacji H, dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, w zakresie odpowiedniego określenia w Statucie usytuowania komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej, które będzie gwarantować niezależność tym komórkom,
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego, które zastąpiło uchwałę nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. Na podstawie ww. Rozporządzenia wprowadzono zmiany w Statucie w zakresie funkcjonowania w banku systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny banku, polityki wynagrodzeń oraz procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych.

W dniu 15 listopada 2017 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku w ramach emisji akcji serii C2 oraz zmian w Statucie, zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 29 września 2017 roku.

Statut jest dostępny na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A. pod adresem www.pocztowy.pl

Do góry