BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Interesariusze

Jako instytucja społecznie odpowiedzialna przykładamy wagę do właściwej identyfikacji kluczowych grup interesariuszy. Każda z nich jest przez nas uwzględniana w procesach decyzyjnych, w wyniku których wywieramy lub możemy wywrzeć wpływ na ich przedstawicieli. Staramy się budować pozytywne relacje z nimi wszystkimi, mimo że skala i charakter naszego wpływu oraz formułowane wobec nas oczekiwania z ich strony są różne.

INTERESARIUSZE RYNKOWI: zaangażowani ekonomicznie w relacje z Bankiem Pocztowym

INTERESARIUSZE NIERYNKOWI: nie angażują się bezpośrednio w ekonomiczną wymianę z Bankiem Pocztowym, jednak pozostają pod jego wpływem lub wywierają na niego wpływ

 • Pracownicy i współpracownicy  
 • Grupy Kapitałowej Banku
 • Rodziny pracowników
 • Praktykanci i stażyści
 • Firmy pośrednictwa pracy
 • Organizacje pracowników
 • Spółki zależne Banku
 • Akcjonariusze i inwestorzy
 • Rada Nadzorcza
 • Pracownicy Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej
 • Związki zawodowe Poczty Polskiej
 • Klienci
 • Wierzyciele
 • Dostawcy
 • Agenci i pośrednicy finansowi
 • Podwykonawcy
 • Regulatorzy rynku
 • Organy nadzoru
 • Organizacje branżowe
 • Organizacje specjalistyczne
 • Organizacje pracodawców
 • Organizacje klienckie
 • Instytucje certyfikujące
 • Administracja publiczna
 • Konkurencja
 • Organizacje pozarządowe
 • Lokalne społeczności
 • Kandydaci do pracy
 • Analitycy i zarządzający funduszami
 • Agencje ratingowe
 • Media i porównywarki internetowe
 • Środowisko naturalne

Angażowanie interesariuszy

W celu odpowiedzialnego i zgodnego z oczekiwaniami budowania relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy wykorzystujemy zróżnicowany zasób metod i narzędzi komunikacji. Dyskusja z interesariuszami, koncentrująca się wokół zagadnień związanych z wpływem Banku na otoczenie społeczne i gospodarcze, jest dla nas cenną okazją do poprawy wyników.

W 2017 r. położyliśmy duży nacisk na komunikację założeń Strategii na lata 2017-2021. Poza komunikatem prasowym skierowanym do szerokiego grona dziennikarzy mediów ekonomicznych, filary nowej strategii Banku Pocztowego zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w czerwcu 2017 r. Strategia Banku była także szeroko omawiana w licznych publikacjach, w tym w wywiadach z Prezesem Zarządu. Dbając o najwyższą jakość komunikacji oraz transparentność swojej działalności, Bank organizuje briefingi prasowe związane z istotnymi wydarzeniami oraz konferencje prasowe poświęcone półrocznym i rocznym wynikom finansowym wypracowanym przez Bank.

Na potrzeby prac nad niniejszym raportem przeprowadziliśmy w 2017 r. cykl konsultacji w formie dialogu społecznego z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Ich celem było poznanie potrzeb informacyjnych poszczególnych grup interesariuszy w odniesieniu do niefinansowych aspektów naszej działalności.

Odbyły się wywiady pogłębione ze specjalistami Banku Pocztowego z obszarów: zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa, compliance, komunikacji oraz współpracy z Pocztą Polską. Podobne indywidualne wywiady zorganizowaliśmy z grupą kilkunastu interesariuszy zewnętrznych reprezentujących różnorodne środowiska na terenie całego kraju. Dodatkowo, poprzez Contact Centre przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród klientów Banku.

Zrealizowaliśmy także cykl warsztatów, w których uczestniczyła grupa ok. 20 specjalistów z głównych lokalizacji Spółki w Bydgoszczy i Warszawie. Podczas warsztatów dokonaliśmy identyfikacji kluczowych interesariuszy Grupy Banku Pocztowego. Każdą z grup interesariuszy oceniliśmy następnie pod kątem skali wpływu wywieranego przez Bank Pocztowy oraz skali zainteresowania i ryzyka ponoszonego przez interesariuszy w relacji z Bankiem.

Za ewaluację i zatwierdzenie Raportu społecznej odpowiedzialności odpowiadał Komitet Sterujący, w skład którego wchodzili członkowie kadry kierowniczej zarządzający kluczowymi obszarami finansowymi i niefinansowymi w działalności Grupy Banku Pocztowego, w tym Prezes Zarządu Banku oraz dyrektorzy odpowiedzialni za strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo, compliance, rachunkowość, kontroling, komunikację i marketing.

Członkostwo w organizacjach

Jesteśmy członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych, biznesowych i specjalistycznych. Członkostwo w nich pozwala nam czerpać korzyści ze współpracy z innymi firmami, uczestniczyć w procesie legislacyjnym oraz działać na rzecz propagowania dobrych praktyk w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Związek Banków Polskich

Samorządowa organizacja banków działających w Polsce i utworzonych (ZBP) na podstawie prawa polskiego. Do jej zadań należy m.in. reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków, współpraca z organami państwa w zakresie przepisów prawa, upowszechnianie wiedzy na temat bankowości, prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków oraz upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej.

 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)

Organizacja samorządowa emitentów, do której przynależność jest dobrowolna. Dba o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na alternatywnym rynku NewConnect. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek.

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK)

Największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach. Ma w swojej bazie informacje o 140,1 mln rachunków należących do 24 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,1 mln firm i innych podmiotów, z których czynne zobowiązania kredytowe ma 760 tys. podmiotów. BIK zostało utworzone przez banki i ZBP.

 • System Monitoringu Rynku Pieniężnego (SMRP)

System prowadzony przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową gromadzi dane na temat cen depozytów negocjowanych przyjmowanych przez banki komercyjne działające w Polsce. Celem SMRP jest podawanie uczestnikom rynku finansowego rzeczywistego oprocentowania depozytów. SMRP uruchomiono w 2012 r. z inicjatywy 12 banków. Obecnie korzysta z niego 20 banków reprezentujących ponad 90% sumy bilansowej polskiego sektora bankowego.

 • Pracodawcy RP

Celem organizacji jest działanie na rzecz wspólnych interesów środowiska biznesu, wspierające inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców. Poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia wspólnych korzyści pracodawców i pracowników, wynikających z rozwoju gospodarczego, warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa pracy i ładu społecznego.

 • „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Zadaniem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków poprzez dialog społeczny z władzą lokalną, związkami zawodowymi i innymi związkami pracodawców. Podejmowane działania lobbingowe sprzyjają rozwojowi otoczenia przyjaznego przedsiębiorcy, tworzeniu dobrego prawa i wymianie doświadczeń pomiędzy firmami.

Hanna Wygocka,
Dyrektor Biura „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców

Nasza organizacja zrzesza przedsiębiorców z regionu kujawsko-pomorskiego. Reprezentujemy naszych członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, a także wspieramy ich usługami informacyjnymi, szkoleniowymi, doradczymi, które mają na celu pomóc firmom rozwijać się biznesowo. Bank Pocztowy od wielu lat jest członkiem naszej organizacji.

Przejawem społecznej odpowiedzialność biznesu powinno być faktycznie zorientowanie przedsiębiorcy na to, jakie są potrzeby szeroko pojętych interesariuszy, przede wszystkim pracowników, ale i klientów oraz różnych środowisk, w otoczeniu których przedsiębiorca działa. Ważna jest zdolność przedsiębiorcy do wykazania się pewną wrażliwością społeczną, a nie tylko poszukiwaniem korzyści ekonomicznych. Chodzi o wsłuchanie się w potrzeby interesariuszy i próbę włączenia się w ich potrzeby społeczne w takiej części, w jakiej firma jest w stanie się zaangażować, aby móc równolegle osiągać swój główny cel ekonomiczny.

Bank Pocztowy to przykład firmy społecznie odpowiedzialnej. Potwierdza to sam fakt włączania się Banku w działalność „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, czyli chęć współpracy z biznesem mikro i małym. Te firmy to z jednej strony potencjalni klienci Banku, ale z drugiej strony łączą się z Bankiem w wymiarze pewnych wspólnych potrzeb pozabiznesowych, takich jak chęć wpływu na rozwój regionu, czy oddziaływania na administrację, na stanowione prawo gospodarcze. To są kwestie, które nie wpływają bezpośrednio na interesy Banku, ale niosą ze sobą dobro społeczne jako takie. Ale jest też wiele innych działań Banku, jak np. uczestnictwo w inicjatywach proedukacyjnych, upowszechniających właściwe postawy w stosunku do przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. To ważny element pokazujący, że potrzeby społeczne nie są obce Bankowi. Bank Pocztowy włącza się także w spotkania networkingowe członków naszej organizacji, podczas których firmy prezentują swoje doświadczenia w różnych dziedzinach i wzajemnie inspirują się dobrymi praktykami biznesowymi i społecznymi.

Bycie dobrym pracodawcą to równie ważny aspekt społecznej odpowiedzialności. To przede wszystkim opinia pracowników buduje wizerunek przedsiębiorcy jako pracodawcy w regionie. Sam fakt, że w czasie 15 lat mojej pracy w „Pracodawcach Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców kontaktuję się niemal z tymi samymi osobami z ramienia Banku pokazuje, że ma on silną markę pracodawcy.

Oceniam pozytywnie praktyki Banku Pocztowego w kontekście całej branży finansowej i jej relacji z małymi i mikro firmami. To co ten Bank wyróżnia, to z pewnością przejrzystość oferty produktowej, jasne procedury i kwestia otwartości rozumianej jako szybki dostęp do ekspertów i informacji, a także duża sieć dystrybucji. To jest nie tylko kwestia strategii sprzedażowej Banku, ale myślę, że przede wszystkim dobrej identyfikacji potrzeb swoich klientów. Bank Pocztowy jest w pełni świadomy, że musi być blisko klienta oraz musi zapewnić mu przejrzystą i jasną informację o produktach, bo to także stanowi dowód jego społecznej odpowiedzialności.

Nagrody i wyróżnienia

Bank Pocztowy został w 2017 r. laureatem nagród i wyróżnień przyznawanych w kluczowych obszarach: profesjonalnego zarządzania Spółką, jakości produktów i świadczonych usług oraz społecznej odpowiedzialności. Godne podkreślenia jest, iż poza wyróżnieniami eksperckimi, Bank zyskał uznanie klientów korzystających z jego usług.

Raport Roczny Banku Pocztowego za 2016 r. zajął 3. miejsce w konkursie Instytutu Rachunkowości i Podatków The Best Annual Report. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Bank Pocztowy otrzymał 3 wyróżnienia w rankingu satysfakcji klientów detalicznych ARC Rynek i Opinia z marca 2017 r. W zestawieniu, w którym uwzględniono opinie klientów na temat 15 największych banków działających na polskim rynku, Bank uzyskał tytuł „Bank doceniany przez klientów” oraz zajął:

 • 1. miejsce w rankingu opłat i prowizji,
 • 2. miejsce w rankingu satysfakcji klientów detalicznych banków,
 • 3. miejsce w rankingu lojalności.

Pierwsza wspólna karta Banku Pocztowego i Poczty Polskiej głosami publiczności i obserwatorów rynku została wybrana Najładniejszą polską kartą 2017 r. Nagrodę podczas Polskiej Gali Digital Payments odebrał Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. Zwycięska karta MasterCard to karta płatnicza w białoczerwonych barwach narodowych ze wznoszącymi się gołębiami, łącząca w przekazie tradycję i nowoczesność obu polskich instytucji.

Bliskie Konto Pocztowe oraz EnveloKonto znalazły się w zestawieniu rachunków dla obywateli Ukrainy przygotowanym przez portal Bankier.pl, zajmując 3. miejsce (EnveloKonto) i 7. miejsce (Bliskie Konto Pocztowe).

Bliskie Konto Pocztowe Banku Pocztowego trzykrotnie doceniono, przyznając:

 • 1. miejsce w rankingu TotalMoney, kompleksowej porównywarki niemal wszystkich produktów bankowych w kraju. Eksperci uznali, że ta propozycja jest najlepsza na rynku dla klientów korzystających z usług bankowych w placówce (sierpień),
 • 3. miejsce wśród najlepszych na rynku rachunków pod względem wysokości moneybacku w zestawieniu portalu Bankier.pl (wrzesień),
 • „srebro” w zestawieniu Kont za zero portalu Wyborcza.biz, co pozwoliło uplasować się w grupie najlepszych rachunków darmowych przy spełnieniu określonych warunków (wrzesień).

EnveloKonto zajęło 1. miejsce w rankingu Kont dla studentów przygotowanym przez portal Bankier.pl.

Pocztowe Konto 500+ Banku Pocztowego trzykrotnie nagrodzono, przyznając:

 • 2. miejsce w rankingu Najlepszych Kont Oszczędnościowych portalu Bankier.pl (maj)
 • 2. miejsce w rankingu Najlepiej oprocentowanych Kont Oszczędnościowych dziennika Rzeczpospolita (czerwiec),
 • 3. miejsce w zestawieniu portalu Bankier.pl (sierpień).

Firmowe Konto Oszczędnościowe Banku Pocztowego zajęło w czerwcu 2017 r. 3. miejsce w rankingu Najlepszych kont oszczędnościowych dla firm portalu Bankier.pl.

EnveloLokata z oferty EnveloBanku zajęła 3. miejsce wśród ofert dla klientów mobilnych według zestawienia opublikowanego w Gazecie Giełdy Parkiet w listopadzie 2017 r.

Karta kredytowa Banku Pocztowego zajęła 2. miejsce w rankingu kart kredytowych za granicę ze stycznia 2017 r. przygotowanym przez ekspertów niezależnej firmy doradztwa finansowego Expander.

Główna Ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek w majowym rankingu Gazety Giełdy Parkiet została doceniona za najtrafniej prognozowaną stopę bezrobocia w Polsce. To kolejne wyróżnienie Moniki Kurtek przyznane za wysokie zdolności analityczne i umiejętności prognozowania.

Bank Pocztowy uzyskał tytuł Instytucja finansowa przyjazna mediacji przyznany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Bank doceniono za otwartość mediacyjną i szerokie informowanie klientów o możliwości polubownego rozwiązywania sporów w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Do góry