BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego

Dokapitalizowanie Banku

29 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego („NWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii C2, realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Banku serii C2 w całości oraz zmiany statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Banku.

NWZ Banku uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego Banku o kwotę 18 145 200,00 zł, tj. z kwoty 110 132 880,00 zł do kwoty 128 278 080 zł, w drodze emisji 1 814 520 nowych akcji imiennych zwykłych serii C2 o wartości nominalnej 10 zł każda akcja („Akcje Serii C2”).

Akcje Serii C2 zostały w całości pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Akcje Serii C2 będą uczestniczyć w dywidendzie za cały rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku, na równi z pozostałymi akcjami Banku.

Akcje Serii C2 są emitowane jako akcje imienne zwykłe. Z Akcjami Serii C2 nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

Ustalona została cena emisyjna Akcji Serii C2 na 49,60 zł za jedną Akcję Serii C2.

Objęcie Akcji Serii C2 nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH), przy czym oferty objęcia Akcji Serii C2 zostały skierowane wyłącznie do:

 • Poczty Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostało zaoferowane objęcie 1 360 890 Akcji Serii C2; oraz
 • Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostało zaoferowane objęcie 453 630 Akcji Serii C2.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, działając w interesie Banku, pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru Akcji Serii C2.

16 października 2017 roku zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii C2 pomiędzy Bankiem Pocztowym a Obejmującymi Akcje: Pocztą Polską S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., a w 31 października 2017 roku Poczta Polska S.A. i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wniosły środki pieniężne na zakup akcji Banku.

Nowa marka cyfrowa EnveloBank

Wśród kluczowych projektów strategicznych realizowanych w 2017 roku było uruchomienie EnveloBanku – cyfrowej  marki Banku, kierowanej do klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw. Nowa marka Banku Pocztowego odpowiada na potrzeby klientów cyfrowych, o których pozyskanie Bank będzie zabiegać. EnveloBank jest projektem, który wpisuje się w ideę cyfrowego rozwoju Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A.

W 2017 roku projekt zrealizował Etap II, którego efektem było uruchomienie bankowości internetowej i mobilnej, strony informacyjnej oraz produktów EnveloBank. Udostępnione  zostały następujące produkty dla klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw:

 • EnveloKonto,
 • EnveloKonto Oszczędnościowe,
 • EnveloLokata Internetowa,
 • EnveloLokata Mobilna,
 • EnveloKarta debetowa,
 • EnveloKonto Firmowe,
 • Firmowe EnveloKonto Oszczędnościowe,
 • Firmowa EnveloLokata Mobilna,
 • Firmowa EnveloLokata Internetowa,
 • Firmowa EnveloKarta debetowa.

To co wyróżnia EnveloBank od standardowej oferty Banku Pocztowego to m.in. udostępnienie nowych kanałów, poprzez które możliwe jest zawarcie umowy między Bankiem a klientem. Całkowicie nowym procesem w Banku jest zawieranie umowy o rachunek poprzez kuriera.

Pozostałymi sposobami zawarcia umowy jest przelew weryfikacyjny, dzięki któremu już w 15 minut klient może korzystać z usług Banku, oraz podpisanie umowy w placówkach Banku i Poczty Polskiej.

*Od Q2 2018 roku

System bankowości internetowej prezentuje się nowocześnie i został przygotowany zgodnie z obowiązującymi obecnie trendami. Jest czytelny i intuicyjny. Stworzony w technologii RWD (z ang. Responsive Web Design) automatycznie dostosuje się do ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Może być wygodnie obsługiwany zarówno na dużym monitorze PC-ta, jak i na telefonie komórkowym. EnveloBank udostępnił również natywną aplikację mobilną.

Wyróżnikiem, o którym warto wspomnieć jest moduł faktur, dzięki któremu będzie można wygodnie zarządzać płatnościami.  

Hasło EnveloBanku brzmi Finanse w porządku. Dlatego wśród wielu korzyści nowej marki, szczególną uwagę zwracamy na te, dzięki którym dajemy klientom komfort i wygodę płynącą z nowatorskich rozwiązań. Wśród nich znajduje się kalendarz finansowy, który zawiera transakcje automatyczne (np. zlecenia stałe) i przypomnienia o płatnościach, które użytkownik będzie potwierdzał samodzielnie. Każde z nich będzie mogło zostać przesłane do kalendarza w Google, Outlook lub Apple, a o nadchodzącym terminie płatności użytkownik zostanie powiadomiony mailem, poprzez aplikację lub sms-em.

Funkcjonalność Faktur w wersji EnveloBanku pozwala na dodawanie przez użytkownika płatności w sposób naturalny dla siebie – zdjęciem, emailem lub z Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego.

EnveloBank wykorzystując partnerstwo z Pocztą Polską wprowadził także program moneyback dla osób korzystających z usług krajowego operatora. W ramach „EnveloBonus za e-zakupy” klient może odzyskać zwrot od każdej przesyłki rejestrowanej nadanej pocztą. Po wykonaniu zakupów internetowych trzeba podać w systemie bankowości internetowej numer przesyłki – Bank dokonuje zwrotu na rachunek klienta. W ten sposób można odzyskać do 200 zł rocznie.

W ramach projektu powstał serwis informacyjny EnveloBank, który – tak jak system transakcyjny – stworzony został w technologii RWD. Dzięki stronie informacyjnej klient ma możliwość zapoznania się, w atrakcyjny sposób, z produktami i usługami oferowanymi przez EnveloBank. Serwis zawiera szereg usprawnień, takich jak zaawansowana wyszukiwarka, prezentacje produktów i usług jako materiały filmowe oraz geolokalizacja.

Program emisji obligacji

18 września 2017 roku Bank wyemitował 50 000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela Serii C3 Banku o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

Zarząd Banku ustalił następujące parametry emisji Obligacji:

 • łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 50 000 000 zł,
 • wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 1 000 zł,
 • cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej,
 • ostateczny dzień wykupu Obligacji przypadnie 18 września 2027 roku,
 • obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 2,5%,
 • Obligacje, w określonych przypadkach opisanych w Warunkach Emisji Obligacji, mogą lub muszą podlegać wykupowi przez Bank przed dniem ostatecznego wykupu Obligacji,
 • Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A,;
 • Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.,
 • Obligacje będą niezabezpieczone,
 • Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi zgodnie z art. 22 Ustawy o Obligacjach,
 • wpływy z emisji Obligacji zostaną zakwalifikowane – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego – jako składnik funduszy własnych Banku w kapitale Tier II, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

21 września 2017 roku Bank uzyskał zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii C3 wyemitowanych przez Bank 18 września 2017 roku, o łącznej wartości nominalnej 50 000 000 zł, jako instrumentów w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Jednocześnie 21 września 2017 roku Bank uzyskał zezwolenie KNF na realizację przez Bank prawa wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych (opcja call) Serii C, o łącznej wartości nominalnej 50 000 000 zł, wyemitowanych przez Bank 5 października 2012 roku.

Podstawę prawną wcześniejszego wykupu stanowią warunki emisji obligacji podporządkowanych serii C, które umożliwiają Bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii C po upływie 5 lat od daty ich emisji.

Żaden Obligatariusz nie skorzystał z dobrowolnego przedterminowego wykupu 5 000 sztuk podporządkowanych Obligacji Serii C.

Wzrost depozytów Banku

Na koniec grudnia 2017 roku łączna wartość zobowiązań Grupy wobec klientów wyniosła 6 108,6 mln zł i wzrosła o 345,5 mln zł (czyli o 6,0%). W ciągu roku zobowiązania od klientów indywidualnych przyrosły o 4,9%, tj. o 229,5 mln zł i na 31 grudnia 2017 roku ich saldo ukształtowało się na poziomie 4 935,2 mln zł. Zwiększył się przede wszystkim stan wkładów na rachunkach bieżących klientów indywidualnych (w tym przede wszystkim rachunkach ROR). Na 31 grudnia 2017 roku osiągnęły one poziom 3 069,4 mln zł i były o 9,7% wyższe niż w grudniu 2016 roku.

Zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych w 2017 roku przyrosły o 13,6% i na koniec 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1 158,1 mln zł. Głównie przyrosły rachunki bieżące, które na 31 grudnia 2017 roku osiągnęły poziom 771,8 mln zł, tj. wzrosły o 12,2%.

Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł)    
  31.12.2017 Struktura (31.12.2017) 31.12.2016 Struktura (31.12.2016) Zmiana 2017/2016
w tys. zł w %
Zobowiązania wobec klientów 6 108 556 100,0% 5 763 014 100,0% 345 542 6,0 %

Klienci indywidualni

4 935 219 80,8% 4 705 730 81,7% 229 489 4,9 %

Klienci instytucjonalni

1 158 095 18,9% 1 019 498 17,7% 138 597 13,6 %

Klienci instytucje rządowe i samorządowe

15 242 0,2% 37 786 0,7% (22 544) (59,7)%

W 2017 roku Grupa w dalszym ciągu nie podejmowała działań w zakresie pozyskiwania lokat instytucji rządowych i samorządowych w związku z rosnącym portfelem depozytów klientów indywidualnych, charakteryzujących się wyższą stabilnością W efekcie poziom depozytów wobec instytucji rządowych i samorządowych obniżył się o 59,7%.

Nagrody i wyróżnienia

W 2017 roku Bank Pocztowy mógł pochwalić się uzyskaniem licznych nagród i wyróżnień dotyczących produktów i usług, ale także związanych z profesjonalizmem kadry Banku.

Poza wyróżnieniami eksperckimi, które zawsze cieszą, szczególną satysfakcję sprawił uzyskany drugi rok z rzędu tytuł "Bank doceniony przez klientów" przyznawany na podstawie wyników opublikowanego w listopadzie 2017 roku badania ARC Rynek i Opinia „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków”. W tym badaniu Bank zajął dobre, 3 miejsce w obszarze Opłat i Prowizji." Co ważne - zestawienie uwzględnia wyłącznie opinie klientów na temat 14 największych banków działających na polskim rynku.

Kolejny rok z rzędu uznanie zyskał także sposób raportowania prowadzony przez Bank Pocztowy. W październiku 2017 roku Raport Roczny Banku Pocztowego za 2016 rok zajął 3 miejsce w konkursie Instytutu Rachunkowości i Podatków „The Best Annual Report 2016”.

Zarówno Bliskie Konto Pocztowe Banku Pocztowego, jak i EnveloKonto znalazły się w zestawieniu rachunków dla obywateli Ukrainy przygotowanego przez bankier.pl w listopadzie 2017 roku, zajmując 3 miejsce (EnveloKonto) i 7 miejsce (Bliskie Konto Pocztowe). 

Ważne z punktu widzenia oferty Banku Pocztowego było przyznanie Bliskiemu Kontu Pocztowemu w sierpniu 2017 roku pierwszego miejsca w rankingu TotalMoney. Eksperci uznali, że ta propozycja jest najlepszą na rynku dla Klientów korzystających z usług bankowych w placówce. Wysoką jakoś Bliskiego Konta Pocztowego docenili także analitycy portalu Bankier.pl, uznając je we wrześniu 2017 roku 3 najlepszym na rynku rachunkiem pod względem wysokości moneybacku, który może wynieść rocznie aż 600 zł. W tym samym miesiącu rachunek Banku Pocztowego uzyskał „srebro” w zestawieniu „Kont za zero” portalu wyborcza.biz, plasując się w grupie rachunków darmowych przy spełnieniu określonych warunków.

Końcówka września to także masowe uruchomienie EnveloBanku, cyfrowej marki Banku Pocztowego. Wkrótce po tym wydarzeniu, w październiku 2017 roku EnveloKonto zajęło 1 miejsce w rankingu Kont dla studentów przygotowanym przez bankier.pl.

Ponadto w 2017 roku 3-krotnie nagradzane było Pocztowe Konto 500+ Banku Pocztowego, zajmując:

 • 3 miejsce w zestawieniu Bankier.pl w sierpniu 2017 roku,
 • 2 Miejsce w rankingu Najlepiej oprocentowanych Kont Oszczędnościowych dziennika Rzeczpospolita w czerwcu 2017 roku, oraz
 • 2 miejsce w rankingu Najlepszych Kont Oszczędnościowych portalu Bankier.pl w maju 2017 roku.

Wśród oferowanych przez Bank kont oszczędnościowych 3. miejsce w rankingu Najlepszych kont oszczędnościowych dla firm portalu Bankier.pl w czerwcu 2017 roku zajęło Firmowe Konto Oszczędnościowe.

Tymczasem EnveloLokata z oferty EnveloBanku uplasowała się na 3 miejscu wśród ofert dla klientów mobilnych, według zestawienia opublikowanego w Gazecie Giełdy Parkiet w listopadzie 2017 roku.

 

Pozostając w tematyce produktów – w styczniu 2017 roku karta kredytowa Banku Pocztowego zajęła 2 miejsce w rankingu kart kredytowych za granicę Expandera.

Końcówka roku przyniosła Bankowi Pocztowemu jeszcze jedno prestiżowe wyróżnienie w obszarze produktowym. W grudniu 2017 r. podczas Polskiej Gali Digital Payments - spotkania środowiska osób i firm związanych z polskim rynkiem kartowym, towarzyszącego Konferencji Central European Digital Payments - tytuł „Najładniejszej polskiej karty 2017 roku” głosami publiczności i obserwatorów rynku otrzymała karta Banku Pocztowego – pierwsza wydana wspólnie z Pocztą Polską.

Główna Ekonomistka Banku Pani Monika Kurtek, w majowym rankingu Gazety Giełdy Parkiet najtrafniej prognozowała stopę bezrobocia.

W marcu 2017 roku Bank uzyskał tytuł „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” – wyróżnienie przyznawane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Bank – ceniąc sobie utrzymanie dobrych relacji z klientem – został doceniony za otwartość mediacyjną i szerokie informowanie klientów o możliwości polubownego rozwiązywania sporów w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przez KNF.

Automatyzacja procesów

W ciągu roku podejmowane były liczne działania, których celem była automatyzacja procesów. Działania te, dotyczyły zasadniczo procesów operacyjnych i miały na celu nie tylko obniżenie kosztów realizowanych operacji, ale wynikały również z konieczności ograniczania ryzyka operacyjnego pojawiającego się w sytuacji skokowo zmieniających się wolumenów. Dodatkowym argumentem uzasadniającym automatyzację procesów były zmiany legislacyjne, które wymuszały terminową realizację nałożonych na Grupę obowiązków. Dodatkowo Grupa poszukiwała rozwiązań optymalizujących skład osobowy obszaru operacji. Działania optymalizacyjne podejmowane były przez Centrum Operacyjne sp. z o.o. w likwidacji, a następie kontynuowane w strukturach Banku, po przeniesieniu działalności operacyjnej tej spółki do Banku. Przykładem wdrożonych optymalizacji są:

 • automatyzacja w zakresie obsługi zajęć,
 • automatyzacja obsługi umów kredytowych dla kredytu gotówkowego,
 • automatyzacja obsługi harmonogramów kredytowych, integracja z ubezpieczeniami oraz obsługa poczty elektronicznej – harmonogram na e-mail,
 • automatyzacja obsługi PIT-ów dla rent i emerytur z zagranicy,
 • aplikacja do obsługi ubezpieczeń jednego z towarzystw ubezpieczeniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że obecnie Grupa nie tylko kontynuuje automatyzację procesów poprzez budowanie aplikacji wspomagających, ale podjęła również działania mające na celu wykorzystanie w pracy operacyjnej robotów.

Do góry