BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Polityka kredytowa

Podstawowymi przesłankami zmian w polityce kredytowej Banku w 2017 roku były zapewnienie lepszej jakości dla nowej produkcji kredytowej oraz utrzymanie przyjętych poziomów parametrów ryzyka. Efekty podjętych działań widoczne są w postaci wyraźnego obniżania krzywych vintage oraz krzywej PD w trakcie 2017 roku. Polityka kredytowa polegająca na poprawie jakości portfela kredytowego powinna przełożyć się na zmniejszenie wielkości odpisów aktualizacyjnych rozpoznawanych w rachunku wyników w 2018 roku.

Kluczowe działania mające na celu utrzymanie poziomu ryzyka kredytowego Banku na akceptowalnym poziomie obejmowały:

  • modyfikację polityki kredytowej nakierowaną na zwiększenie jakości nowo udzielanych kredytów,
  • rozwój systemów wczesnej identyfikacji i pomiaru ryzyka kredytowego,
  • monitoring jakości portfeli kredytowych umożliwiający podjęcie działań wyprzedzających i korygujących w zakresie kosztu ryzyka i rentowności.

Klienci detaliczni

W obszarze portfela kredytów klientów detalicznych, wśród najważniejszych zmian mających na celu poprawę jakości tego portfela kredytowego Banku, należy wymienić:

  • wdrożenie nowej polityki kredytowej związanej z procesem kredytu gotówkowego (NPKG), której głównym założeniem jest uzależnienie warunków kredytowania i ścieżek procesowania od profilu ryzyka klienta i transakcji,
  • wprowadzenie mechanizmów ograniczających możliwości nadmiernego zadłużania się poprzez określenie maksymalnego łącznego zaangażowania w powiązaniu z dochodem klienta,
  • określenie kryteriów (watchlisty) ekspozycji kredytowych kierowanych do oceny indywidualnej celem wczesnej identyfikacji potencjalnych ryzyk,
  • wdrożenie nowych modeli scoringowych z wysoką mocą predykcyjną dostosowanych do profilu ryzyka klienta Banku Pocztowego.

W celu zapewnienia zgodności regulacji Banku z przepisami zewnętrznymi wprowadzono zmiany w procesie udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie, w szczególności wynikające z wejścia w życie Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemów kontroli wewnętrznej.

Klienci instytucjonalni

W obszarze portfela kredytów klientów instytucjonalnych, z uwagi na nieistotny poziom sprzedaży, zmiany skoncentrowane były na modyfikacji procesu monitorowania ekspozycji kredytowych. W celu wczesnej identyfikacji potencjalnych ryzyk określono kryteria (watchlista) ekspozycji kredytowych do oceny indywidualnej. W zakresie zmian dostosowawczych Banku do zmieniającego się otoczenia prawnego dostosowano przepisy wewnętrzne Banku do standardów rachunkowości wynikających z MSSF 9 oraz wytycznych Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemów kontroli wewnętrznej.

Dochodzenie należności

W 2017 roku wystąpiła intensyfikacja działań prewindykacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz windykacyjnych. Realizowana w tym obszarze polityka zakładała większy nacisk na działania restrukturyzacyjne. Jednocześnie zintensyfikowano działania mające na celu redukcję NPL, w tym poprzez sprzedaż portfeli. Wartość portfeli NPL sprzedanych w roku 2017 była przeszło dwukrotnie wyższa niż w latach poprzednich. Działania te będą kontynuowane w kolejnych okresach.

Do góry