BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Działalność na rynku instytucjonalnym

  tys.
klientów bankowości instytucjonalnej
Stan na 31.12.2017 r.

Klienci bankowości instytucjonalnej

Uwzględniając kryteria podmiotowe, finansowe oraz rodzaj relacji biznesowych, Bank w ramach klientów instytucjonalnych wyróżnia następujące segmenty:

 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP),
 • Mieszkalnictwo – podmioty takie jak: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości i Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS),
 • Finanse Publiczne i Organizacje Pożytku Publicznego (FP i OPP) – podmioty takie jak: stowarzyszenia, organizacje, związki zawodowe,
 • Poczta Polska i spółki z jej Grupy Kapitałowej.

Na koniec 2017 roku z usług Banku korzystało ponad 14,7 tys. klientów instytucjonalnych. Najliczniejsza grupa podmiotów z obszaru instytucjonalnego należy do segmentu Mieszkalnictwa (11,2 tys.).

Segment instytucjonalny nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, które zgodnie z ujęciem zarządczym Banku zaliczane są do segmentu detalicznego.

Rozwój oferty produktowej bankowości instytucjonalnej

Podstawą współpracy Banku z klientami instytucjonalnymi są rachunki bieżące, które są proponowane m.in. w ramach pakietów uwzględniających potrzeby poszczególnych segmentów klientów. Bank oferuje klientom instytucjonalnym następujące rachunki bieżące:

 • Pocztowy Biznes Pakiet – adresowany jest do wszystkich klientów zaliczanych do segmentu MSP, zarządców i administratorów nieruchomości, Finansów Publicznych i Organizacji Pożytku Publicznego i innych organizacji o charakterze non-profit oraz do Poczty Polskiej S.A. i Spółek z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,
 • Pocztowy Pakiet MINI DOM – dedykowany Wspólnotom Mieszkaniowym z małą liczbą operacji i niskimi obrotami, nie korzystającym z rozszerzonej gamy produktów bankowych. Pakiet uwzględnia niższą cenę produktu, ale za poszczególne usługi klient ponosi jednostkowy koszt opłat i prowizji,
 • Pocztowy Pakiet DOM – dedykowany Wspólnotom Mieszkaniowym z pełną obsługą ofertową. Pakiet uwzględnia wyższą cenę produktu, ale klient ma darmowe przelewy,
 • Pocztowy Pakiet Rada Rodziców – dedykowany Radom Rodziców funkcjonującym przy placówkach oświatowych. Oferta charakteryzująca się szerokim dostępem do punktów kasowych (ok. 4,7 tys. urzędów pocztowych) oraz niskimi opłatami za prowadzenie i transakcyjność.

W zakresie oferty depozytowej, Bank proponuje swoim klientom:

 • lokaty standardowe o stałym oprocentowaniu z terminem 3, 6 i 12 miesięcy, z kwotą minimalną 1 tys. zł,
 • lokaty indywidualnie negocjowane dla środków w wysokości minimalnej 50 tys. zł,
 • lokaty typu overnight podlegające automatycznemu odnowieniu, z korzystniejszym oprocentowaniem w stosunku do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym, min. kwota lokaty to 50 tys. zł,
 • Konto Oszczędnościowe Biznes (przeznaczone dla klientów wszystkich segmentów),
 • rachunki bankowe prowadzone w walutach (USD, EUR, GBP, CHF, CAD).

W obszarze produktów rozliczeniowych, Bank oferuje kompleksową obsługę w oparciu o dostęp do infrastruktury Poczty Polskiej.
Oferta produktów rozliczeniowych Banku obejmuje:

 • Giro Płatność (wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich dostępne w sieci Poczty Polskiej oraz sieci własnej Banku),
 • Giro Wysyłka (nadawanie przekazów pieniężnych w sieci własnej Banku),
 • wpłaty otwarte (wpłaty gotówkowe w sieci Poczty Polskiej oraz sieci własnej Banku na rachunki klienta w oparciu o warunki standardowe lub indywidualne),
 • wpłaty zamknięte (usługa umożliwiająca przyjmowanie wpłat gotówkowych od klientów w formie zamkniętej),
 • Pocztowy Collect (usługę służącą do identyfikacji masowych płatności przy wykorzystaniu rachunków wirtualnych generowanych do rachunku bankowego klienta),
 • Pocztowy Przelew Zbiorczy (umożliwia obsługę masowych, krajowych i bezgotówkowych zleceń płatniczych w walucie polskiej).

Ponadto, w 2017 roku, Bank kontynuował współpracę z firmami działającymi w obszarze międzynarodowych transferów pieniężnych. Przewagą Banku jest najszersza sieć dystrybucyjna w Polsce, składająca się z placówek pocztowych oraz sieci własnej Banku umożliwiająca realizację wypłat przekazów pieniężnych.

Oferta kredytowa Banku dla klientów instytucjonalnych obejmuje m.in. kredyty:

 • odnawialne,
 • obrotowe nieodnawialne,
 • inwestycyjne,
 • termomodernizacyjne z premią remontową/termomodernizacyjną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • remontowo-budowlane,
 • pożyczkę hipoteczną,
 • gwarancje bankowe.

Bank, w obszarze produktów skarbowych skierowanych do klientów instytucjonalnych, oferuje także:

 • terminowe transakcje walutowe (forward),
 • transakcje zakupu/sprzedaży dłużnych papierów wartościowych (skarbowe i nieskarbowe papiery wartościowe, certyfikaty depozytowe),
 • możliwość zawierania terminowych transakcji walutowych w ramach tzw. limitu skarbowego.

W celu podniesienia konkurencyjności oferty dla klientów instytucjonalnych, Bank w I półroczu 2017 roku podjął następujące działania:

 • rozszerzenie dostępności nadawania szybkich, międzynarodowych przekazów pieniężnych w sieci Poczty Polskiej,
 • prace nad nowym produktem kredytowym skierowanym do segmentu Mieszkalnictwa,
 • dostosowanie oferty depozytowej do warunków rynkowych.

We wrześniu 2017 roku Bank wprowadził do oferty Pakiet dla Rad Rodziców. Produkt skierowany jest dla Rad Rodziców, które w ujęciu zarządczym Bank zalicza do segmentu Finansów Publicznych i Organizacji Pożytku Publicznego. Oferta cenowa ma zachęcić Rady Rodziców do współpracy z Bankiem.

Działalność kredytowa

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności kredytowe Banku od klientów instytucjonalnych wyniosły łącznie 638,6 mln zł, czyli były o 8,7% niższe niż w grudniu 2016 roku.

Kredyty Banku Pocztowego S.A. - w segmencie instytucjonalnym (tys.zł)      
  31.12.2017 Struktura (31.12.2017) 31.12.2016 Struktura (31.12.2016) Zmiana 2017/2016 w tys. zł w %
Kredyty instytucjonalne 638 550 100,0% 699 182 100,0% (60 633) (8,7)%

Kredyty inwestycyjne

587 107 91,9% 636 910 91,2% (49 803) (7,8)%

Kredyty obrotowe

21 118 3,3% 25 049 3,6% (3 930) (15,7)%

Kredyty pozostałe

30 324 4,7% 37 223 5,3% (6 899) (18,5)%

Źródło: Dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Nie uwzględnione zostały odsetki karne, zapadłe i niezapadłe, prowizje ESP, inne przychody pobierane i koszty zapłacone z góry, inne przychody i odsetki zastrzeżone.

Odnotowane w 2017 roku spadki sald kredytów i pożyczek klientów instytucjonalnych wynikały z ukierunkowania działalności Banku na selektywny wzrost realizowany w segmencie instytucjonalnym, polegający na angażowaniu się głównie w obszarze Mieszkalnictwa istniejącej już własnej bazy klientów. Natomiast w czwartym kwartale 2017 roku Bank podjął decyzję o rozpoczęciu akwizycji do segmentu firm, co zostało pozytywnie odebrane przez rynek.

Wartość kredytów brutto klientów indywidualnych (w mln zł)

Wartość kredytów brutto klientów indywidualnych według segmentów (w mln zł)

Największy udział w portfelu klientów instytucjonalnych stanowiły kredyty inwestycyjne. Na koniec grudnia 2017 roku stanowiły one 92% całości należności kredytowych Banku od tej grupy klientów.

Udział kredytów w segmencie Mieszkalnictwa stanowił ponad połowę wartości kredytów klientów instytucjonalnych (55,7%) i wzrósł o 7,9 p.p. w relacji do stanu na koniec 2016 roku.

Działalność depozytowa

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość depozytów klientów instytucjonalnych wynosiła w Banku 1 050,0 mln zł i była wyższa o 100,4 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec 2016 roku. Wyrost został odnotowany we wszystkich kategoriach depozytów.

Depozyty Banku Pocztowego S.A. - w segmencie instytucjonalnym (w tys. zł)      
  31.12.2017 Struktura (31.12.2017) 31.12.2016 Struktura (31.12.2016) Zmiana 2017/2016 w tys. zł w %
Depozyty instytucjonalne ogółem 1 050 028 100,0% 949 653 100,0% 100 375 10,6 %

Rachunki bieżące

454 205 43,3% 414 860 43,7% 39 345 9,5 %

Konta oszczędnościowe

236 279 22,5% 226 063 23,8% 10 216 4,5 %

Lokaty

359 544 34,2% 308 730 32,5% 50 814 16,5 %

Źródło: Dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Wyłączone zostały naliczone odsetki, prowizje ESP. Depozyty bez lokat negocjowanych Poczty Polskiej.

Pomimo utrzymującego się niskiego poziomu stóp procentowych, w 2017 roku największym zainteresowaniem klientów instytucjonalnych cieszyły się lokaty terminowe. Osiągnęły one poziom 359,5 mln zł i były wyższe o 16,5% niż 31 grudnia 2016 roku.

Nadal największy udział w portfelu depozytów klientów instytucjonalnych posiadały rachunki bieżące, stanowiąc 43,3% całego portfela. Na koniec grudnia 2017 roku ukształtowały się one na poziomie 454,2 mln zł i saldo ich było wyższe o 39,3 mln zł, tj. o 9,5% w relacji do stanu na koniec 2016 roku.

Także wartość środków ulokowanych na rachunkach oszczędnościowych w 2017 roku wzrosła o 10,2 mln zł do poziomu 236,3 mln zł na koniec grudnia 2017 roku.

Wartość depozytów klientów instytucjonalnych (w mln zł)

Wartość depozytów klientów instytucjonalnych według segmentów (w mln zł)

Najwięcej środków w Banku ulokowały podmioty należące do segmentu Mieszkalnictwa. W grudniu 2017 roku wartość depozytów segmentu Mieszkalnictwa osiągnęła poziom 642 mln zł. Stanowiły one 61,1% całości depozytów klientów instytucjonalnych. Znaczna była także wartość depozytów firm należących do segmentu MSP. Wyniosły one 245 mln zł i miały 23,3% udziału w wartości depozytów klientów instytucjonalnych.

Do góry