BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań Grupy na skutek niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i pasywów oraz niedopasowania terminowego bieżących strumieni pieniężnych. Źródłem ryzyka płynności może być niedopasowanie strumieni pieniężnych, nagłe wycofanie depozytów przez deponentów, koncentracja źródeł finansowania oraz portfela kredytowego, utrzymywanie nieadekwatnego poziomu portfela aktywów płynnych, ograniczona płynność aktywów, niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahentów Banku lub inna nieprzewidziana sytuacja na rynku finansowym.

Utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności wiąże się ze znalezieniem optymalnego rozkładu pomiędzy wielkością potrzeb płynnościowych Banku przejawiających się w zapotrzebowaniu na środki finansowe, a wielkością i kosztem utrzymywanych rezerw płynnościowych pozwalających na generowanie nadwyżki środków pieniężnych. Celem zatem zarządzania ryzykiem płynności Banku jest bilansowanie wpływów i wypływów środków z transakcji bilansowych i pozabilansowych w celu zapewnienia efektywnych kosztowo źródeł finansowania, generowania nadwyżek finansowych i odpowiedniego ich wykorzystania. Bank kształtuje strukturę aktywów i zobowiązań, zapewniającą osiągnięcie zakładanych wskaźników finansowych, przy zaakceptowanym przez Bank poziomie ryzyka płynności oraz w ramach zdefiniowanego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko oraz zdefiniowanej w jego ramach tolerancji na ryzyko płynności określonej przez Zarząd Banku.

Bank kieruje się następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem płynności:

  • utrzymywany jest akceptowalny poziom płynności, którego podstawą jest utrzymanie odpowiedniego zasobu aktywów płynnych,
  • główne źródło finansowania aktywów Banku stanowią stabilne środki finansowania,
  • podejmowane są działania w celu utrzymywania poziomu ryzyka płynności w ramach przyjętego profilu ryzyka,
  • nadzorcze miary płynności utrzymywane są powyżej ustalonych limitów.

Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których są określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności. W niniejszych regulacjach określony jest także zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie zarządzania ryzykiem płynności. W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem płynności, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Bank co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu oraz weryfikacji zasad i procedur, w tym także wewnętrznych limitów płynności.

W celu określenia poziomu ryzyka płynności Bank wykorzystuje różne metody jego pomiaru i oceny, w tym:

  • metodę kontraktowej i urealnionej luki płynności,
  • badanie stabilności i koncentracji bazy depozytowej,
  • metodę nadwyżki aktywów płynnych nad pasywami niestabilnymi,
  • limity strukturalne,
  • testy warunków skrajnych.

W celu ograniczania ryzyka płynności Bank stosuje limity płynności oraz progi ostrzegawcze nałożone na wybrane miary, m.in. na wskaźniki płynności czy niedopasowanie skumulowanych urealnionych przepływów wynikających z aktywów i pasywów w poszczególnych pasmach czasowych.

Zgodnie z Uchwałą KNF nr 386/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (z późn. zm.), Bank monitoruje oraz utrzymuje miary płynności powyżej wymaganego minimum. W 2017 roku Bank spełniał wymagania w zakresie minimalnych poziomów nadzorczych miar płynności wskazanych w powyższej Uchwale KNF. Począwszy od października 2015 roku Bank jest zobowiązany do utrzymywania minimalnego poziomu wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (tzw. „LCR”) w wyniku obowiązywania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 roku uzupełniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych, które jest rozszerzeniem i uszczegółowieniem w zakresie wskaźnika LCR uprzednio wydanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Minimalny poziom wskaźnika LCR obowiązujący Bank wynosi 60% od 1 października 2015 roku, 70% od 1 stycznia 2016 roku, 80% od 1 stycznia 2017 roku i 100% od 1 stycznia 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wskaźniki płynności kształtowały się na wysokim poziomie powyżej obowiązujących limitów ograniczających ryzyko płynności. W 2017 roku poziom miar płynności znacząco wzrósł, co wskazuje na nabudowanie dodatkowego buforu płynnościowego i bezpieczeństwo Grupy.

Poniższa tabela przedstawia nadzorcze miary płynności wg stanów na poniżej wskazane daty.

Miary płynności              
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Limit
M1 (tys. zł) 702 417 447 457 694 826 520 331 885 293 1 648 949 0
M2 1,48 1,31 1,49 1,60 2,48 3,26 1
M3 4,17 2,88 4,74 4,85 4,13 4,43 1
M4 1,19 1,13 1,19 1,16 1,18 1,34 1
LCR - - 138% 131% 148% 207% 80%

1od 1 X 2015 do 31 XII 2015 rok

*w 2016 roku minimalny wymóg nadzorczy wynosił 70%

Grupa posiada zdefiniowane plany awaryjnego działania w sytuacji nagłych wahań poziomu bazy depozytowej. Z analizy szybko dostępnych źródeł finansowania wynika, iż w sytuacjach hipotetycznie obniżonej płynności, Bank jest w stanie pozyskać środki w odpowiedniej wysokości, bez uruchamiania, tzw. planów awaryjnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Bank dysponował wystarczającym zasobem aktywów płynnych, aby przetrwać w sytuacji urzeczywistnienia się sytuacji kryzysowych.

Poniższe tabele przedstawiają urealnione luki płynności dla Banku.

Zestawienie urealnionej luki płynności w 2017 r. (w tys. zł)  
  Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Luka urealniona 1 652 999 (134 613) (85 438) (159 911) (1 313 323) 1 246 177
Luka skumulowana 1 652 999 1 518 385 1 432 948 1 273 037 (40 286) 1 205 891

 

Zestawienie urealnionej luki płynności w 2016 r. (w tys. zł)  
  Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Luka urealniona 857 876 (54 102) 42 319 187 290 (1 242 000) 1 395 197
Luka skumulowana 857 876 803 774 846 093 1 033 383 (208 617) 1 186 580

 

Zestawienie urealnionej luki płynności w 2015 r. (w tys. zł)  
  Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Luka urealniona 701 962 (754) 99 628 53 414 (1 263 874) 1 520 195
Luka skumulowana 701 962 701 208 800 836 854 250 (409 624) 1 110 571

 

Zestawienie urealnionej luki płynności w 2014 r. (w tys. zł)  
  Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Luka urealniona 899 964 (125 192) 15 914 79 692 (1 439 935) 1 648 591
Luka skumulowana 899 964 774 772 790 686 870 378 (569 557) 1 079 034

 

Zestawienie urealnionej luki płynności w 2013 r. (w tys. zł)  
  Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Luka urealniona 654 032 (166 771) (94 812) (209 737) (738 356) 2 120 637
Luka skumulowana 654 032 487 261 392 449 182 712 (555 644) 1 564 993

 

Zestawienie urealnionej luki płynności w 2012 r. (w tys. zł)  
  Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Luka urealniona 921 012 (171 412) (107 579) (56 248) (1 452 275) 1 709 584
Luka skumulowana 921 012 749 600 642 021 585 773 (866 502) 843 082
Do góry