BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Cele strategiczne

W perspektywie 2021 r. naszym celem jest:

 • Osiągnąć pozycję lidera bankowości detalicznej w Polsce regionalnej.
 • Być chętnie wybieranym przez polskie rodziny zarówno w starszym, jak i młodym pokoleniu.
 • Przyczyniać się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez obsługę mikro i małych firm.
 • Stać się bezpiecznym partnerem rządu w zakresie realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym budowy Polski Cyfrowej na poziomie lokalnym oraz rozwoju mieszkalnictwa m.in. poprzez program Mieszkanie Plus.

Systemowa rola bankowości pocztowej

Bankowość pocztowa to:

 • Sprzedaż przez okienka pocztowe i listonoszy nieskomplikowanych i prostych produktów bankowych, wzbogacona pakietem wymiernych korzyści dla klientów.
 • Możliwość wykonania operacji finansowych w domu poprzez listonosza, także wyposażonego w tablet dający dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych usług elektronicznych.
 • Bardzo duża relacyjność klienta z przedstawicielem Banku oparta na dobrej wzajemnej znajomości i zaufaniu.
 • Placówki bez barier społecznych i międzyludzkich.
 • Możliwość kontaktu z każdym obywatelem w sposób naturalny i bezpośredni w miejscu najbardziej dogodnym dla niego.
 • Polskość zwiększająca poczucie bezpieczeństwa i stabilności.
 • Odpowiedzialność społeczna.

Dostępność usług bankowych jest jednym z kluczowych wyróżników Banku Pocztowego, który jest obecny ze swoją ofertą nawet w najmniejszych miejscowościach. Bank może dzięki temu, oprócz korzyści finansowych wynikających ze skali działania i efektu synergii w ramach Grupy Poczty Polskiej, realizować misję walki z wykluczeniem finansowym i społecznym. Dostęp do największej sieci placówek w Polsce jest kluczowym czynnikiem w realizacji funkcji społecznych. Dotyczy to zwłaszcza osób, które ukończyły 65. rok życia - starszych, chorych czy niepełnosprawnych i ich opiekunów, którym z racji wieku, stanu zdrowia czy miejsca zamieszkania bliskość tradycyjnej placówki jest niezbędna. Jednak istotną rolę odgrywa także zapewnienie młodszym klientom możliwości korzystania z nowoczesnych usług cyfrowych pod marką EnveloBank. Bankowość pocztowa oferuje klientom reprezentującym obie te grupy wiekowe unikalny model współpracy.

Bank Pocztowy ma wpływ na równoważony rozwój kraju poprzez zwiększanie pozytywnego wkładu swojej działalności w rozwój społeczny. Rolą odpowiedzialnie działającej instytucji finansowej powinno być wspieranie możliwości rozwoju grup słabszych społecznie i tym samym wzmacnianie ich potencjału ekonomicznego. Bankowość pocztowa z uwagi na swoją specyfikę w dużym stopniu koncentruje się na produktach i usługach stworzonych z myślą o określonych korzyściach społecznych. Przyczyniamy się tym samym do osiągania w skali kraju Celów Zrównoważonego Rozwoju na lata 2016-2030, przyjętych przez społeczność międzynarodową w 2015 r. podczas Szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconego zrównoważonemu rozwojowi.

Bank wspiera ich realizację zwłaszcza w obszarach takich, jak:

 • Wzmacnianie integracji i powszechnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym obywateli bez względu na ich wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość lub status ekonomiczny.
 • Promowanie polityk rozwojowych wspierających rozwój przedsiębiorczości, tworzenie godziwych miejsc pracy, kreatywność i innowacje.
 • Zachęcanie do rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im lepszego dostępu do dopasowanych do ich potrzeb usług finansowych.
 • Zwiększanie dostępu do usług finansowych wszystkich członków społeczności oraz ekonomiczne wzmacnianie grup wykluczonych.
 • Efektywne, odpowiedzialne i przejrzyste zarządzanie, zgodność z prawem i przepisami oraz działania antykorupcyjne.
 • Uczciwe doradztwo, odpowiedzialny marketing i sprzedaż w segmentach o podwyższonym ryzyku, np. wobec seniorów i osób o niedostatecznych umiejętnościach zarządzania własnymi środkami finansowymi.
 • Zwiększanie potencjału pracowników, różnorodność i równe szanse w miejscu pracy.


Poseł Bogdan Rzońca,
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

W moim przekonaniu zaangażowanie firmy w realizację programów społecznych na rzecz lokalnych społeczności stanowi najbardziej wyrazisty dowód realizacji przez nią idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Dojrzała organizacja powinna być partnerem dla swoich interesariuszy, współdziałając z nimi w tych obszarach życia społecznego, które są dla nich najistotniejsze. W przypadku Banku Pocztowego takim pierwszoplanowym działaniem jest zapewnienie jak najliczniejszej grupie naszych obywateli dostępu do usług bankowych i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu widocznemu w wielu regionach kraju.

Bank wspólnie z Pocztą Polską ma obecnie możliwość odegrania istotnej roli w realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i dzięki temu na trwałe umocnić znaczenie bankowości pocztowej w systemie finansowym państwa. Z tego punktu widzenia kluczowa będzie w najbliższych latach rola obu podmiotów w zapewnieniu dobrze funkcjonującej krytycznej infrastruktury obrotu finansowego, w tym – co szczególnie ważne – dostarczaniu obywatelom środków pomocy publicznej, ułatwianiu ubiegania się o wypłaty z tytułu programu 500+ i in.

Znam dobrze Polskę lokalną. Tu placówka pocztowa ma zdecydowanie większe znaczenie niż w dużym mieście, gdzie w obszarze usług finansowych konkuruje z bankami komercyjnymi. Na poziomie lokalnym ważne jest, by zapewnić ludziom możliwość wyboru, by ich nie wykluczać z możliwości realizacji ich elementarnych potrzeb.

Placówka pocztowa w wielu społecznościach jest niezastąpiona. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, niekorzystających z nowych technologii. Tu mają oni zapewnione podstawowe potrzeby każdego gospodarstwa domowego – mogą zrealizować przekazy pieniężne, dokonać opłat, uzyskać gotówkę z kredytu na dowolny cel. Nie muszą jechać do oddalonych od ich miejsca zamieszkania miejscowości, bo znajdą bank na każdej poczcie. Korzyści społeczne kraju są bardzo duże, gdy rozwój jest zrównoważony i gdy bankowość jest powszechnie dostępna, a wiemy, że nie wszędzie tak obecnie jest.

Muszę przyznać, że w minionych latach otrzymywałem wiele próśb o interwencję poselską, gdy placówki pocztowe były na dużą skalę zamykane. To było bardzo zauważalne przez społeczności lokalne. Teraz następuje odtworzenie bazy placówek i działania Grupy Poczty Polskiej w tym zakresie oceniam bardzo wysoko. Jest to bardzo widoczne i powoduje wzrost stabilizacji społecznej. To cel na najbliższe lata, by Poczta stała się nowoczesną, ogólnopolską instytucją usługową oferującą za pośrednictwem Banku Pocztowego szeroki dostęp do bezpiecznych produktów finansowych.

Kluczową rolę w realizacji strategii Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, w tym Banku Pocztowego, odgrywają pracownicy. To oni – doradca, czy listonosz - na co dzień mają bezpośredni kontakt z klientami. To od jakości ich relacji z członkami lokalnych społeczności zależy w dużej mierze postrzeganie całej instytucji. W lokalnych społecznościach są oni powszechnie lubiani i obdarzani zaufaniem. Pracownicy najlepiej świadczą o firmie. Ważne jest jednak, by utożsamiali się oni z jej kulturą organizacyjną i wartościami, a także nowymi zadaniami, bo to oni są jej ambasadorami wobec społeczeństwa. Dzięki ścisłemu współdziałaniu Banku i Poczty odbudowanie tego kapitału w Polsce regionalnej ma szanse powodzenia.

Do góry