BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Pobierz XLS

  Nota okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
zmiana 2017/2016
Działalność kontynuowana*   tys. zł tys. zł tys. zł
Przychody z tytułu odsetek 7 339 261 348 647 (9 386)
Koszty z tytułu odsetek 7 (66 381) (80 951) 14 570
Wynik z tytułu odsetek   272 880 267 696 5 184
Przychody z tytułu prowizji i opłat 8 97 985 93 109 4 876
Koszty z tytułu prowizji i opłat 8 (42 890) (45 382) 2 492
Wynik z tytułu prowizji i opłat   55 095 47 727 7 368
Przychody z tytułu dywidend   37 18 19
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany 9 3 688 3 395 293
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 10 6 151 20 245 (14 094)
Ogólne koszty administracyjne 11, 12 (226 389) (224 898) (1 491)
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości 13 (104 716) (100 496) (4 220)
Pozostałe przychody operacyjne 14 10 223 3 618 6 605
Pozostałe koszty operacyjne 15 (4 073) (9 993) 5 920
Wynik na działalności operacyjnej   12 896 7 312 5 584
Zysk brutto   12 896 7 312 5 584
Podatek dochodowy 16 (7 809) (4 802) (3 007)
Wynik finansowy netto bieżącego okresu   5 087 2 510 2 577
z tego przypadający na: 18      

- akcjonariuszy jednostki dominującej

  5 087 2 510  
Średnioważona liczba akcji zwykłych   11 406 020 11 013 288  
Zysk podstawowy na jedna akcję zwykłą (w złotych)**   0,45 0,23  

*W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku oraz w okresie porównawczym w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. nie wystąpiła działalność zaniechana.
**Grupa nie wylicza rozwodnionego zysku na jedna akcję z uwagi na brak w okresie bieżącym i latach poprzednich kategorii kapitałowych powodujących rozwodnienie.

Do góry